Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket és díjakat alapítja.

„Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím

1. § (1) A „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím a Megyei Jogú Város Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik:

a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak;

b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve városunk tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.

(2) *  Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.

2. § (1) *  A „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet - az elismert kimagasló érdem megjelölésével - a Megyei Jogú Város Közgyűlése minősített többséggel adományozza.

(2) A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű díszpolgári oklevelet és igazolványt kell kiállítani, amit ünnepélyes keretek közt kell az adományozottnak átadni.

(3) A kitüntető címhez aranylánc adományozandó medállal. A medált Kaposvár címerével kell díszíteni.

(4) *  A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:

a) a Közgyűlés tagja,

b) a Közgyűlés bizottsága,

c) legalább 500 kaposvári állandó lakos.

3. § (1) Kaposvár város díszpolgárait a város lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.

(2) Kaposvár város díszpolgárát

a) megilleti a „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga,

b) a Közgyűlés és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet,

c) a Közgyűlés vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,

d) külön döntés alapján a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

e) elhalálozásakor ingyen díszsírhely illeti meg,

f) nevét a Városháza falán emléktáblán kell megörökíteni.

4. § A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet. A névkönyvbe az adományozást be kell jegyezni.

„Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím * 

5. § *  „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

6. § (1) *  A „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése adományozza.

(2) *  Évente legfeljebb négy kitüntetés - ebből három kitüntetés személyeknek, egy kitüntetés közösségnek, vagy szervezetnek - adományozható.

(3) *  A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a) a Közgyűlés tagja,

b) a Közgyűlés bizottsága,

c) legalább 100 kaposvári állandó lakos.

7. § (1) * 

(2) *  A kitüntetett személyeknek a város címerével díszített aranygyűrű, valamint a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi bruttó munkabére 30%-ának (ezer forintra kerekítve) megfelelő összeg és oklevél adományozandó, közösségeknek és szervezeteknek - választásuk szerint - a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi bruttó munkabére 50%-ának (ezer forintra kerekítve) megfelelő pénzösszeg vagy tárgyjutalom jár.

(3) Az adományozásról oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni. Az adományozás indokát és okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(4) *  A 2017. december 31. napjáig „Kaposvár Városért” kitüntető címben részesült személy is használhatja, (feltüntetheti) a korábbi elnevezés helyett a „Pro Urbe Kaposvár” kitüntető cím elnevezést.

„Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetés * 

8. § *  „Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetés adományozható annak a Polgármesteri Hivatalban (illetve jogelődjénél) és az önkormányzat intézményeiben legalább 5 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a város polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését. Továbbá annak a kaposvári polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a város tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

9. § *  (1) *  A „Kaposvár Szolgálatáért” adható kitüntetést Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése adományozza. A kitüntetett személyek oklevélben részesülnek.

(2) *  Évente maximum 15 kitüntetés adományozható.

(3) *  A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

a) a Közgyűlés bizottsága,

b) polgármester, alpolgármester és a jegyző.

10. § *  (1) A kitüntetett személyeknek pénzjutalomként a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi munkabére 30%-ának megfelelő összeg (ezer forintra kerekítve) és oklevél jár.

(2) A 2017. december 31. napjáig „Kaposvár Város Szolgálatáért” kitüntetésben részesült személy is használhatja, (feltüntetheti) a korábbi elnevezés helyett a „Kaposvár Szolgálatáért” kitüntetés elnevezést.

A „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” * 

10/A. § *  (1) A Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzet hősei előtti tiszteletének jeleként „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” kitüntető címet adományoz annak a személynek, közösségnek, aki (amely) példaértékű magatartásával, emberi helytállásával, elhivatott művészeti, közéleti munkásságával hitet tett a nemzeti szabadság eszméje mellett.

(2) A „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” évente egy kitüntetett részére a Polgármester javaslatára Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésével adományozható.

(3) A „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” bronz plakett. Az adományozásról oklevelet kell kiállítani.

„Kaposvár Nagykövete” * 

10/B. § *  (1) „Kaposvár Nagykövete” cím adományozható annak a személynek, aki a közélet, a tudomány, a kultúra, a gazdaság területén szerzett tapasztalata, tevékenysége alapján olyan tudással, kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amellyel Kaposvár polgárainak érdekeit képviselve városunk fejlődését szolgálja.

(2) „Kaposvár Nagykövete” cím a Polgármester javaslatára Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésével adományozható.

(3) „Kaposvár Nagykövete” cím adományozásáról oklevelet kell kiállítani.

Az „Év Kaposvári Munkáltatója” * 

10/C. § *  (1) Az „Év Kaposvári Munkáltatója” kitüntető cím adományozható annak a kaposvári székhelyű, vagy telephelyű munkáltatónak, aki a foglalkoztatás növelésében, a dolgozók anyagi megbecsülésében, a munkahelyi feltételek kialakításában példamutató tevékenységet folytat.

(2) A kitüntető cím adományozásáról díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani, amit ünnepélyes keretek közt kell a Gazdasági és Szociális Fejlődés Önkénteseinek Világnapján az adományozottnak átadni.

(3) Évente legfeljebb egy „Év Kaposvári Munkáltatója” kitüntető cím adományozható.

(4) Az „Év Kaposvári Munkáltatója” cím adományozására javaslatot tehetnek:

a) a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara;

b) a javasolt munkáltatónál működő reprezentatív szakszervezet, vagy üzemi tanács;

c) a javasolt munkáltatónál foglalkoztatott dolgozók legalább 10%-a,

d) a polgármester.

Az „Év Sportolója” díj

11. § *  (1) Az év kiemelkedő sportolói elismerésére a Közgyűlés a Sportbizottság javaslatára az „Év Sportolója” díjat adományozza.

(2) *  Az „Év Sportolója” pénzjutalomban és oklevélben részesül. Pénzjutalomként a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi bruttó munkabére 30%-ának megfelelő összeg (ezer forintra kerekítve) jár. A kitüntetett csapat esetében a pénzjutalom támogatás formájában kerül átadásra.

(3) Évente egy csapat kitüntetés és női és férfi kategóriában egy-egy egyéni kitüntetés adományozható.

(4) *  Az „Év Sportolója” edzőjének pénzjutalomként a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi bruttó munkabére 15%-ának megfelelő összeg (ezer forintra kerekítve) és oklevél jár. Több edző esetén az összeg felosztásra kerül az edzők között.

Az „Év Lakóháza” díj * 

„Virágos Kaposvárért” díj * 

11/A. § *  (1) „Virágos Kaposvárért” díj adományozható azon magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek, közösségnek, aki, illetve amely Kaposvár tiszta, rendezett, virágosított arculatához kiemelkedően hozzájárul.

(2) A „Virágos Kaposvárért” díjat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Közgyűlés adományozza.

(3) A „Virágos Kaposvárért” díj odaítélését megelőzően a Kaposvári Városszépítő Egyesület véleményét ki kell kérni.

(4) Évente egy db „Virágos Kaposvárért” díj adományozható.

(5) *  A „Virágos Kaposvárért” díjjal bronz plakett, a polgármester tárgyévet megelőző évben megállapított havi bruttó munkabére 20%-ának - ezer forintra kerekítve - megfelelő természetbeni juttatás jár.

(6) A (4) bekezdésben szereplő díj 14x14 cm-es felakasztható, fa keretbe illesztett 7,5x7,5 cm-es margarétát ábrázoló bronz plakett, amelyen „Virágos Kaposvárért” felirat szerepel.

„Virágos ház” díj * 

11/B. § *  (1) A „Virágos ház” díj adományozható azon magánszemélynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek, közösségnek, aki, illetve amely Kaposvár városban lévő lakóházát, illetve lakóépületét, székházát, telephelyét, intézményét és annak környezetét tiszta, rendezett, virágosított, építészetileg és kertészetileg folyamatosan kiemelkedően kezelt állapotban tartja.

(2) A „Virágos ház” díjat a pályázat benyújtását követően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Közgyűlés adományozza.

(3) *  Kategóriánként legfeljebb 3 díj adományozható.

(4) A „Virágos ház” díjra a Bizottság minden év augusztus 15. napjáig pályázatot ír ki. A beérkezett pályázatokat helyszíni szemlét követően Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Kaposvári Városszépítő Egyesület szakértőiből álló, a Bizottság által felkért három fős szakértői csoport véleményezi.

(5) *  A „Virágos ház” díjjal oklevél és „Virágos ház” feliratú 16x16 cm-es bronz tábla jár első alkalommal.

(6) Ismételt „Virágos ház” díj elnyerése esetén a díj oklevéllel és 5000 Ft értékű tárgyjutalommal jár.

(7) *  A „Virágos ház” díj pályázatában külön elbírálás alá kerülnek az ablakok és az erkélyek. A díjazott erkélyeket és ablakokat gondozók fehér, Kaposvár logóval ellátott táblát kapnak, valamint tárgyjutalomban részesülnek. A tárgyjutalom legfeljebb három db 5000 Ft-os vásárlási utalvány. Mind a „Virágos ház”, mind a „Virágos ablak, erkély” kategóriában a Díjazottak további 5000 Ft értékben dísznövényt kapnak. A díj ismételt elnyerése esetén a díj oklevéllel és 5000 Ft értékű tárgyjutalommal jár

(8) A pályázat kiírója köteles megjelölni a felhívásban a kiosztható jutalmak körét.

11/C. § * 

11/D. § * 

Vegyes rendelkezések

12. § (1) *  A kitüntetésekről, díjakról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. Az adományozásnál csak a megadott határidőig és írásban beadott javaslatokat lehet figyelembe venni.

(2) A díjak megosztva is adományozhatók közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

(3) A kitüntetések, díjak adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

(4) *  A kitüntetések és díjak személyi jövedelemadó terheit a Közgyűlés az éves költségvetésében szerepelteti.

(5) *  A kitüntetések és az „Év Sportolója” díj minden év január 23-án, a Város Napján; a „Szabadságért Kaposvár Emlékérem” minden év október 23-án, a „Tiszta, virágos ház” díj, a „Tiszta, virágos Kaposvárért” díj október hónapban ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

13. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a „Kaposvár Város Díszpolgára” cím adományozásáról szóló 4/1972. (XI. 27.) tanácsrendelet, valamint a „Kaposvár Városért” kitüntetés adományozására és vándorzászló alapítására vonatkozó 2/1978. (IX. 27.) és az ezt módosító 5/1986. (V. 4.) tanácsrendeletek hatályukat vesztik.

Kaposvár, 1991. szeptember 17.

dr. Kéki Zoltán s.k. Szabados Péter s.k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére