Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről

A természet adta környezet, s a táj az ember életét gazdagító, széppé tevő, egyedülálló érték.

Az állampolgárok nemes feladata, egyben kötelessége e kincs őrzése, megóvása és széppé formálása. A lakóhely csak akkor lesz igazi otthon, ha polgárai sajátjukként óvják fáit, vizeit, virágait, utcáit, tereit és épületeit.

Fentiek érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ötv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Deseda tó és környékének természeti értékei megőrzése és védelme érdekében a tó és környékének használatáról és védelméről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet hatálya a „Deseda és környezete” elnevezéssel a külön önkormányzati rendeletben *  a Deseda tó mellett fekvő helyi jelentőségű védett természeti területként jelölt területre terjed ki.

Műszaki létesítmények kezelése

2. § *  A tó és a tóhoz tartozó műszaki létesítmények kezelője a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.. Feladatát az üzemelési vízjogi engedélyben foglaltak szerint látja el.

A víz használata

3. § A tó az árvízcsúcs-csökkentés, vízkészlet-gazdálkodás, vízminőség-szabályozás mellett az idegenforgalom és szabad-időeltöltés igényeit is szolgálja, amely a fürdőzést, vízi és téli sportok űzését és a horgászatot foglalja magában.

4. § (1) Fürdeni csak a kijelölt strandokon, a bójákkal kijelölt területen szabad.

(2) A strand a tó kezelője által meghatározott időszakban üzemel. A tó kezelője a strand megnyitása során a hatósági bejáráson évente előírt követelményeket folyamatosan köteles biztosítani.

(3) A strand használata ingyenes.

(4) A tóban ebeket és más háziállatokat fürdetni nem szabad.

5. § (1) Versenyszerű vízisport kizárólag a kijelölt vízisportpályán folytatható a vonatkozó előírások szerint.

(2) *  Rendkívüli, vagy hosszabb ideig tartó időszakos sporttevékenység a kezelő által kiadott egyedi engedély alapján a tó más területein is tartható.

6. § (1) A korcsolyázásra és egyéb téli sportra kijelölt területek: a toponári szőlőhegyi öbölnél lévő kikötők területei.

(2) A tavon téli sport űzése kizárólag életveszélyt nem okozó jégvastagság elérése után lehetséges.

Ezen feltétel meglétéről az üzemeltető a sajtó útján, valamint a helyszínen kihelyezett táblákkal köteles a lakosságot tájékoztatni.

7. § Vízi járművel való közlekedés - mentőcsónak kivételével - nem engedélyezett:

(1) - a zárótöltéstől, valamint a parttól számított 50 méteres távolságon belül,

- és a strand területén.

(2) *  A vízen vízi járművel közlekedni csak a 13. § szerinti, horgászatra kijelölt időpontban szabad. Éjszaka a vízen csak a horgászati ellenőr és az üzemeltető járműve közlekedhet.

8. § (1) A csónakot csak az vezetheti, aki

- 14, életévét betöltötte, (kivéve a sportolókat felügyelettel)

- úszni tud.

(2) A csónak fürdés céljából nem hagyható el.

9. § *  A tavon csak közüzemi és engedéllyel rendelkező motorcsónakok, továbbá a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemeltetett kikötőkben bérleti szerződés alapján tárolt csónakok közlekedhetnek.

10. § (1) Csónakok tárolása csak a kijelölt kikötőben engedélyezett. A tó egyéb területén magánkikötő nem létesíthető.

(2) A csónakhasználat rendjének betartását a Közterület-felügyelet, és az üzemeltető szakemberei kötelesek ellenőrizni.

(3) *  A csónakhasználatra és a kikötésre vonatkozó részletes rendelkezéseket a rendelet melléklete tartalmazza.

11. § (1) A horgászat a tó területén a partról és csónakból érvényes horgászengedély birtokában folytatható.

(2) *  Nem szabad csónakból horgászni

a) a zárótöltéstől és a fürdési idényben a náddal nem szegélyezett parttól számított 50 m-es távolságon belül,

b) a versenypályán,

c) a strand területén,

d) éjszaka.

12. § (1) Ha környezetvédelmi ártalom, vagy környezetvédelmi vízminőségi beavatkozás indokolja, a horgászatot bármikor a szükséges időtartamra fel lehet függeszteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésről a közvéleményt részletesen indokolva tájékoztatni kell.

13. § *  (1) A horgászat nyári időszámítás ideje alatt 5 órától 24 óráig engedélyezett, téli időszámítás ideje alatt 6.00 órától 19.00 óráig engedélyezett.

(2) Bojlis horgászatra április 1. - október 31. között van lehetőség, kizárólag a nyugati parton a gátőrháztól északra lévő 800 méteres partszakaszon, valamint a 67-es főút hídjától délre a kaposfüredi szőlőhegy északi vonaláig. A bojlis módszerrel kifogott halakat a horgász köteles a tóba visszahelyezni.

(3) Éjszakai horgászat egész évben tilos, kivéve:

- június 1 - augusztus 31 -ig a hét minden napján,

- szeptember 1 - október 31 -ig pénteken és szombaton engedélyezett.

(4) Az éjszakai horgászatra kijelölt területek a kaposfüredi szőlőhegy alatti partszakaszon a csónakkikötőtől északra, a 67-es útig bezárólag, a csónakkikötőtől délre a Dögkúti-öbölig, illetőleg a Joker öbölben. A toponári oldalon a strand északi vége és a csónakház között, valamint a zártkertek végétől az öbölben lévő hídig.

(5) Az arborétum területéről, annak partszakaszáról horgászni tilos.

14. § *  (1) A halak szoktató és fenntartó etetése a tó egész területén - a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve - a teljes horgászidényben tilos.

(2) A horgászat ideje alatt a halak etetése engedélyezett, melyhez csak a kereskedelemben forgalmazott, illetékes hatóságok által engedélyezett, víz és környezetbarát etető anyag használható.

(3) A víz minőségének romlása esetén a kezelő a (2) bekezdés szerinti etetést betilthatja.

15. § (1) *  Horgászstég, -állás, -sátor, természetes vagy mesterséges anyagból készült esőbeálló nem létesíthető.

(2) A tópartot bármilyen módon (oszlopveréssel, ásással, kapálással stb.) fellazítani, mozgatni, beomlasztani nem szabad.

(3) A horgászbotok part menti feltámasztására csak fém- vagy műanyag támaszték használható.

(4) *  A horgász az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és környékét a horgászat megkezdése előtt köteles összetakarítani, folyamatosan tisztántartani, és a szemét elszállításáról gondoskodni. A 13. § (2) bekezdésben megjelölt helyszíneken a horgászat megkezdését követően parkolni csak a kijelölt parkolóhelyen lehet. A horgászhely mellett gépjárművel parkolni és várakozni tilos.

(5) * 

(6) * 

16. § A halgazdálkodási tevékenység minden tekintetben alárendelt a víz- és környezetvédelmi előírásoknak, valamint a vízjogi engedélyben foglalt árvízvédelmi és vízminőség-szabályozási szükségleteknek.

17. § (1) A tóba csak honos halfajok telepíthetők.

(2) A haltelepítési tevékenység hároméves terve alapján, a halnépesség-szerkezet és a halkorosztály nevesítésével a telepítésre jogosult köteles üzemeltető részére szakvélemény-alkotás és hozzájárulás céljából a telepítést 30 nappal megelőzően évente benyújtani.

A telepítés a kezelő hozzájárulását követően történhet.

18. § A tavon csak extenzív halgazdálkodási tevékenység engedélyezett. A halakat takarmányozni nem lehet.

A víz minőségének a vizsgálata

19. § A víz minőségének vizsgálatát a tó kezelője évente 3 alkalommal, 4-4 helyen köteles elvégezni.

Erdőgazdálkodás

20. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó erdőgazdasági rendeltetésű területek közjóléti, védelmi és termelési célú funkciót töltenek be, rendezés terv szerint.

(2) A jelenlegi erdőterületek művelését az érvényes erdőgazdasági üzemterv alapján kell elvégezni.

21. § * 

22. § (1) Az erdőkbe olyan növényzet telepíthető, amely a villamos felső vezetékek biztonsági védőtávolságaival összhangban van.

(2) Az erdőkben építmény - kivéve esőbeálló, információs tábla, WC - nem létesíthető.

(3) Az utak fásítását a városi főkertész által javasolt fafajtákkal az utak kiépítésekor kezdeményezni kell.

Mezőgazdasági művelés

23. § (1) * 

(2) A kijelölt közcélú vízvédelmi területen belül csak a környezet- és tájvédelemmel összhangban lévő, a vízvédelmi szempontokat külön is figyelembe vevő tevékenység folytatható.

(3) Ezen a területen csak erdősítés, ligetes fásítás, és gyepesítés végezhető.

24. § A mezőgazdasági művelésnél hígtrágya-kezelést alkalmazni nem szabad.

25. § (1) Az alapműtrágyázást - a lemosódások elkerülése érdekében - azonnal a talajba kell munkálni.

(2) Nitrogén-műtrágyázás csak fejtrágyázás formájában történhet.

26. § A rendelet hatálya alá tartozó területen a tarlóégetés nem engedélyezett.

27. § *  (1) A tóparttól számított 1 km távolságon belül kereskedelmi (0,5 ha feletti terület kezelésére alkalmas) mennyiségű műtrágyát vagy növényvédő szert tárolni tilos.

Zöldfelületek

28. § (1) A zöldfelületek körébe tartozó zöldterületek a következők:

- közparkok,

- sportterületek,

- strandterületek,

- erdők,

- üdülőövezetek,

- közcélú part menti védőterületek.

(2) A tervezett zöldterületek létesítését kertészeti és erdészeti kiviteli tervek alapján kell végezni.

(3) A meglévő erdőterületeket és fasorokat adottságnak kell tekinteni és védeni.

29. § * 

Területrendezési előírások

30. § * 

Környezetvédelem

31. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen - kivéve a kaposfüredi és toponári szőlőhegyeket - csak a szennyvízhálózatra rákötött létesítmények építése engedélyezhető, zárt szennyvízgyűjtő átmenetileg sem létesíthető.

(2) Az üdülőterületeken a csapadékvíz-elvezetés a tó vízminősége védelme érdekében a meglévő zárt csapadékcsatorna-hálózathoz csatlakoztatva valósítható meg.

32. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen pontszerű és felületi szennyezőforrást nem lehet kialakítani.

(2) * 

Élővilág védelme

33. § Víz- és növényvédelmi szempontok figyelembevételével a partmenti vízinövényzet optimális szinten tartása a kezelő feladata, a nádgazdálkodás elveinek megtartása mellett.

34. § A tóban és a tó körüli élővilágot fokozottan védeni kell.

35. § (1) Az egyes halveszélyességi kategóriákhoz a következő biztonsági sávok tartoznak:

- halakra kifejezetten veszélyes szereknél 200 méter,

- halakra veszélyes szereknél 50 méter,

- halakra mérsékelten veszélyes szereknél 20 méter.

(2) Az élővíz partjától számított 15 méteren belül semmiféle növényvédő szer nem alkalmazható.

36. § Ha a készítményeket 5%-osnál nagyobb meredekségű lejtőn kell felhasználni, a biztonsági sáv egy kategóriával szigorodik.

Közlekedés

37. § *  (1) A közlekedési területekre külön önkormányzati rendeletekben *  foglalt rendelkezések az irányadóak.

(2) A tó körüli közcélú védőterületeken elsősorban a kiépített gépkocsi parkolókban, ezek hiánya esetén a gépjárműforgalomra kijelölt közút vízparttal szemben lévő oldalán szabad parkolni.

(3) Gépjárművel a vízpart és a gépjárműforgalomra kijelölt közút közötti területen parkolni tilos.

(4) Egyéb utakon - gyalogút, kerékpárút, erdei sétány - gépjárművel közlekedni és parkolni tilos.

Építési tilalom

38. § * 

Szabálysértési rendelkezések

39. § * 

Záró rendelkezés

40. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kaposvár, 1993. november 7.

dr. Kéki Zoltán s.k. Szabados Péter s.k.
jegyző polgármester

Melléklet az 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

A Deseda tavon közlekedő vízijárművek használatáról

1. A tározón csak biztonsági követelményeknek megfelelő és esztétikailag sem kifogásolható járművet szabad használni.

2. Gumiból vagy textíliából készült jármű biztonsági okok miatt nem közlekedhet.

3. A jármű belső részén el kell helyezni egy kisméretű táblát, melyen fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, címét. A jármű külső felén mindkét oldalon fel kell tüntetni a csónaktest alapszínétől eltérő színnel, 20 cm-es betűnagysággal a jármű kikötői azonossági számát.

4. Csónakot és egyéb vízi járművet tárolni éves bérleti díj ellenében a következő kikötőhelyeken lehet:

Kikötő sorszáma: Kikötő helye: Férőhely:
I. 67-es úttól délre 200 méterre a keleti parton 60
III/A. Toponári öböl 36
III/B. Toponári öböl 36
IV. Füredi szőlőhegy alatt 40

5. A Deseda tavon kialakított csónakkikötők éves bérleti díja egységesen nettó 17.323,-Ft+ÁFA/év, amely magában foglalja a kikötők folyamatos karbantartási költségét és a felújítások költségének egy részét. A bérleti díj ellenében a bérlőnek kikötési lehetőséget biztosítunk, melyben őrzés nem szerepel.

6. A Deseda tavon üzemeltetett csónakkikötők az érvényes kikötőbérleti szerződések lejártával az alábbi szempont szerint kerülnek bérbeadásra. Előnyt élveznek az alábbi sorrendben:

- a bérlők,

- a kikötő környékén zártkerti ingatlannal rendelkezők,

- a kaposvári lakosok.

7. A vízen általában evezős csónakok használhatók. Vitorlával felszerelt vízi jármű a csónakkölcsönzőkben tartható. A vitorlás eszközök száma 20 darab.

8. A csónakkikötő stégeket az üzemeltető tartja karban.

9. A Deseda víztározón létesült kikötők kedvtelési célú kikötők, sport és kedvtelési célokat szolgálnak.

10. A kikötőket az üzembentartón kívül csak az érvényes kikötőbérleti szerződéssel rendelkezők, illetve a vízi mentőszolgálat használhatja.

11. A kikötőket maximum 8 személy szállítására alkalmas vízi járművek használhatják.

12. A kikötőt illetéktelenül használók járművét, vagy az illegális helyen kikötött járművet az üzemeltető jogosult a jármű tulajdonosának költségére elszállíttatni.

13. Vízi járművet csak az erre a célra szolgáló kikötő-berendezéshez szabad kikötni.

14. A kiselejtezett hajót a tulajdonos 15 napon belül köteles a kikötőből eltávolítani.

15. A víz szennyeződéséről a szennyezést okozó köteles a kikötő üzemeltetőjét értesíteni.

16. Aki a kikötő használata közben kárt okoz, köteles azt a kikötő üzemeltetőjének bejelenteni.


  Vissza az oldal tetejére