Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Közgyűlés az éves költségvetésről szóló rendeletben határozza meg az átruházott hatáskörben felhasználható támogatási keretek (a továbbiakban: támogatási keretek) részére biztosított pénzösszeget. * 

A támogatási keretek forrásai * 

2. § (1) *  A támogatási keretek bevételei:

a) az önkormányzati költségvetésből nyújtott, az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű támogatás,

b) *  a támogatási keretek tárgyévet megelőző pénzmaradványa,

c) *  a támogatási keretek javára teljesített befizetések,

d) *  a támogatási keretek javára teljesített visszafizetések és ezek járulékai.

(2) *  A támogatási keretek bevétele és év végi maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre átvihető.

Tartalékképzés

3. § *  Az egyes támogatási keretek éves költségvetési pénzösszegének 1/5-ét tartalékképzésre kell fordítani, amelyet az 5. § (2) bekezdésben foglalt esetben lehet felhasználni.

A támogatás formái

4. § (1) A támogatásra

a) vissza nem térítendő, illetve

b) kamatmentesen vagy kamatterhesen visszatérítendő formában kerülhet sor, amelyek együttesen is alkalmazhatók.

(2) Egy adott tevékenységre csak egyszer és egy jogcímen adható támogatás.

(3) *  Nyereség érdekelt tevékenységre a Foglalkoztatási Támogatási Keret terhére nyújtott támogatások kivételével kizárólag visszatérítendő támogatás nyújtható.

(4) *  4. § (4) E rendelet alapján támogatás - a Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keretből, valamint a Helyi adók emelése miatt gazdasági válsággal érintett vállalkozások kölcsön keretéből nyújtott támogatások kivételével - az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak nem minősülő szervezetek részére nyújtható, így támogatásban részesíthetők:

a) *  Kaposvári székhelyű civil szervezet, továbbá Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagy költségvetési szerveinek megbízása alapján Kaposvár érdekében tevékenységet végző, fellépő civil szervezet;

b) önkormányzati és településrészi, valamint a költségvetésük előkészítése során megalapozottan nem tervezhető programok, beruházások, rendezvények lebonyolítása kapcsán költségvetési intézmények;

c) nemzetközi kapcsolatok tárgyában költségvetési intézmények;

d) *  társasházak, lakásszövetkezetek.

(5) *  Nyugdíjas szervezetek működési kiadásaihoz támogatás kizárólag a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete terhére nyújtható.

(6) *  Társadalmi, gazdasági szervezetek, illetve költségvetési intézmények a helyi közösségek, valamint magánszemélyek által megjelölt célra nyújtott támogatás felhasználása során közreműködhetnek, támogatás részükre megállapítható.

(7) *  Társadalmi, civil szervezetek a város honlapján történő regisztrációt követően részesülhetnek támogatásban.

A támogatás felhasználása

5. § (1) *  A támogatási keretekből támogatás e rendeletben meghatározott kivétellel pályázati úton nyújtható.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben támogatás pályázati eljáráson kívül is adható.

6. § (1) *  A támogatás felhasználásának feltételeiről, pénzügyi teljesítéséről, ütemezéséről, a szükséges visszatérítés időpontjáról, időtartamáról és feltételeiről az önkormányzat szerződésben állapodik meg a támogatást igénylővel.

(2) *  Ha a támogatásban részesült a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a támogatási keret kezelője feladatteljesítés arányában, vagy egészben visszavonhatja. A támogatás visszavonásáról valamennyi érdekeltet tájékoztatni kell.

(3) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett összeget lejárt követelésként kell kezelni és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt a kedvezményezett köteles azt visszafizetni.

(4) A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

7. § *  A támogatási keretek felhasználásáról évente a zárszámadási rendelethez beszámolót készítenek a támogatási keretek kezelői.

Pályázati eljárás

8. § (1) *  Az egyes támogatási keretekből jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek igényelhetnek támogatást. Támogatásban az a szervezet részesülhet, amely a működéséhez szükséges nyilvántartásba-vétellel, illetve bejegyzéssel rendelkezik és azt igazolja.

(2) *  Az egyes támogatási keretek pályázati feltételeit - e rendelet figyelembevételével - a támogatási keretek kezelője évente nyilvánosan hirdeti meg.

(3) * 

(4) *  A támogatási keretek kezelőinek a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban meghatározott határidőtől számított 30 napon belül kell elbírálniuk.

(5) *  A támogatás nyújtásához a bizottsági és településrészi önkormányzati kezelésű támogatási keretek esetében a tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

9. § *  A támogatott cél megvalósítása önkormányzati működési többletköltséget nem eredményezhet.

Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret * 

10. § *  Az Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Népjóléti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

11. § (1) *  A bizottság támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy a betegségekkel, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő embereket hozzásegítse az emberhez méltó élethez, valamint költséges műtéti vagy egyéb gyógykezeléshez, illetve amelyeknek célja a lakosság egészségének megőrzése, az egészség helyreállítása, és az egészséges életmódra való ösztönzés. Támogatja a bizottság azokat az akciókat - rendezvények, táborok, kirándulások, tanulmányutak - melyek ugyanezen célok megvalósítását segítik elő.

(2) *  A Támogatási Keretből nem adható támogatás olyan célra, amely esetben más támogatási lehetőség az állampolgár rendelkezésére áll.

Oktatási és Kulturális Támogatási Keret * 

12. § *  Az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője az Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

13. § *  (1) A Bizottság által kiemelten támogatott területek:

a) a már beindult innovációs folyamatok finanszírozásának segítése,

b) új kezdeményezések beindításának segítése,

c) egyéni és kollektív pedagógiai értékek közismertté tételének támogatása,

d) tehetséges tanulók támogatása,

e) a tudományos élet támogatása,

f) művészeti együttesek, egyesületek, folyóiratok támogatása,

g) kulturális, művészeti egyesületek támogatása,

h) kiadványok és kulturális termékek megjelentésének támogatása.

(2) A Támogatási Keretből a közoktatással, közművelődéssel összefüggő, azt szolgáló, megújulásával szoros kapcsolatban lévő célra nyújtható támogatás.

Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete * 

13/A. § *  (1) Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője az Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság.

(2) A Támogatási Keretből a bejegyzett nyugdíjas szervezetek működési kiadásai támogathatóak különösen:

a) utazás, kirándulás,

b) rendezvény szervezés,

c) kulturális, sport, szabadidő tevékenység,

d) amatőr előadói tevékenység.

(3) E rendelet alkalmazásában nyugdíjas szervezet különösen a nyugdíjasok kulturális- és szabadidő tevékenységét elősegítő, többségében nyugdíjasok részvételével működő egyesület, szövetség, alapítvány, egyéb társadalmi szervezet.

14-15. § * 

Sport Támogatási Keret * 

16. § (1) *  A Sport Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője az Ifjúsági és Sportbizottság (a továbbiakban: Bizottság).

(2) Az e rendelet 6. §-ában irt megállapodást csak a Bizottság külön erre vonatkozó döntése alapján kell megkötni.

17. § *  A Bizottság által kiemelten támogatott területek:

a) sportegyesületek eredményességi alapon történő,

b) diáksport,

c) sportegyesületi utánpótlás nevelés támogatása.

Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret * 

18. § *  A Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság. A Támogatási Keretből a vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programról szóló rendelet rendelkezéseinek megfelelően adható támogatás.

19. § * 

Munkahelyteremtő Beruházások Támogatási Kerete * 

20-20/A. § * 

Helyi adók emelése miatt gazdasági válsággal érintett vállalkozások kölcsön kerete * 

20/B. § * 

21. § * 

Idegenforgalmi Támogatási Keret * 

21/A. § *  Az Idegenforgalmi Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Marketing és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

21/B. § *  (1) A Bizottság által kiemelten támogatott területek:

a) a térséget bemutató turisztikai, programajánló kiadványok támogatása,

b) turisztikai kiállításokon, vásárokon való részvétel támogatása, feltéve hogy a résztvevő a térséget képviseli,

c) a térség turisztikai fejlesztését szolgáló termékfejlesztési tevékenység, új vonzerő létesítésének támogatása,

d) a térség turisztikai kínálatának fejlesztését, minőségének javítását célzó beruházások támogatása,

e) az önkormányzat által benyújtott, turisztikai célú pályázatok önrészének finanszírozása,

f) turisztikai szakmai rendezvények, turisztikai szempontból jelentős kulturális, egyéb jellegű rendezvények támogatása.

(2) *  A Támogatási Keret forrását képezik a rendelet 2. § (1) bekezdésen túl az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig:

a) a tárgyévet megelőző évben befizetett idegenforgalmi adó összege, valamint ezen összeg után járó állami kiegészítés, továbbá

b) *  a Támogatási Keretből nyújtott visszatérítendő támogatások törlesztő részletei.

(3) *  A Támogatási Keretből a támogatás folyósítása az önkormányzati célok támogatásán túl pályázati úton történik.

Lakáscélú Támogatási Keret * 

21/C. § * 

Városfejlesztési és Kommunális Támogatási Keret * 

22. § *  A Városfejlesztési és Kommunális Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

23. § (1) *  A Támogatási Keret keretén belül olyan sürgős - az éves költségvetési rendelet meghozatalakor még nem ismert - beruházással és felújítással kapcsolatos feladatok kerülnek mérlegelésre, melyek megoldása nem tűr halasztást, szorosan kapcsolódik a költségvetésben elhatározott célokhoz és azonnali lakossági igényt elégítenek ki.

(2) A megítélt támogatás átutalása a műszaki tartalom megvalósulása után benyújtott számla ellenében történik.

(3) *  A támogatási keretből a városkép, valamint az épített környezet megóvását szolgáló, virágosítását ösztönző kifizetések is biztosíthatóak.

Külterületi Közműberuházási Támogatási Keret * 

24. § *  A Külterületi Közműberuházási Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

25. § (1) *  A Bizottság a külterületeken megvalósuló az életminőséget javító közműberuházások egységes szemléletű, gyorsabb, gazdaságosabb megvalósításához, valamint a közbiztonság fokozása érdekében térfigyelő kamerák telepítéséhez nyújt támogatást azon pályázók részére, akik vagy amelyek a beruházás összköltségének legalább felét önerőként pénzbeli hozzájárulás formájában biztosítják.

(2) Az elbírálás során a Bizottság kiemelten kezeli:

a) a szilárd burkolatú közterületi út,

b) az ivóvízellátás,

c) az elektromos energiabiztosítás,

d) szemétgyűjtés és szállítás közműberuházásokat, illetve szolgáltatásokat,

e) *  térfigyelő kamera telepítését.

(3) Az elbírálás során előnyben részesülnek:

a) *  azok a pályázók, akik vagy amelyek a beruházás összköltségének több mint felét önerőként pénzbeli hozzájárulás formájában biztosítják,

b) amennyiben a megvalósuló mű ki nem elégített szolgáltatást biztosít,

c) azok a beruházások, amelyeknek nagyobb az előkészítettségi foka.

Környezetvédelmi Alap

26-28. § * 

Városrendezési és Építészeti Támogatási Keret * 

28/A. § (1) *  A Városrendezési és Építészeti Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

(2) *  A támogatási keretből támogatható különösen:

a) az Önkormányzat érdekében elvégzendő kisebb településrendezési és városképet javító környezetrendezési tervek elkészíttetése,

b) a városképet javító műtárgy-felújítása, rekonstrukciója, táblák és feliratok készítése.

Helyi Védettségű Épületek Felújítási Támogatási Keret * 

28/B. § (1) *  A Helyi Védettségű Épületek Felújítási Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

(2) *  A Bizottság a Támogatási Keretet a helyi védett épületek felújítására, rekonstrukciójára használja fel.

Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keret * 

28/C. § (1) *  A Személyfelvonó Felújítási Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

(2) *  A Támogatási Keretből támogatható különösen:

a) a személyfelvonó vezérlésének korszerűsítése;

b) a személyfelvonó hajtómű és motor egységeinek, valamint a főköteleinek cseréje;

c) járószék és ajtó felfüggesztések és aknai szerelvények felújítása;

d) külső és belső gombtabló szerelvények cseréje.

Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret * 

28/D. § *  (1) Az Egycsatornás Gyűjtőkémény Felújítási Támogatási Keret kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság.

(2) *  A támogatás célja: Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 1985. év végéig épült, legalább 8 lakásos laképületek üzemelő gáztüzelő-berendezései égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkémények biztonságtechnikai felújításának, kiváltásának támogatása a kéményseprő-ipari szerv által élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba megállapítása esetén.

(3) Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 50%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 150 ezer Ft-ot.

(4) A pályázó lakóépületében elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek kéményszakaszainak felújítására önkormányzati támogatás nem igényelhető.

(5) Nem nyújtható önkormányzati támogatás az egycsatornás gyűjtőkéményekbe bekötött tüzelőberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához.

Hegygazdák Közössége Támogatási Keret * 

29. § *  A Hegygazdák Közössége Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

30. § (1) A Bizottság a pályázatok elbírálása során kiemelten kezeli:

a) a hegycsőszi szolgálat megszervezését,

b) a környezetvédelmi, környezetkímélő eljárások alkalmazását,

c) a szőlőműveléssel, borászattal kapcsolatos hagyományok őrzését és ápolását,

d) a turizmus, az idegenforgalom és a kirándulóhelyek fejlesztése.

(2) Előnyben részesülnek az elbírálás során:

a) a nagyobb saját erőt vállaló közösségek, illetve

b) amennyiben a megvalósuló mű ki nem elégített szolgáltatást biztosít

(3) *  Külterületi ingatlanok őrzését megszervező társadalmi szervezetek, alapítványok e tevékenység végzéséhez legfeljebb havi 50.000 Ft támogatásban részesíthetők, amennyiben az őrzés legalább 100 ingatlanra (önálló helyrajzi szám) kiterjed, a kiadások szabályszerű dokumentációval igazoltak és a pályázó legalább 50% önerőt felvállalt.

Településrészi önkormányzati támogatási keretek * 

30/A. § *  A településrészi önkormányzati támogatási keret (a továbbiakban: támogatási keret) kezelője a településrészi önkormányzat testülete (a továbbiakban: testület).

30/B. § *  (1) A támogatási keretek által kiemelten támogatott területek a településrészt érintő:

a) kommunális beruházások megvalósítása,

b) oktatási, kulturális és sport célok támogatása.

(2) *  A támogatási kereteket a testület az (1) bekezdésben meghatározott területen túl, számadási kötelezettséggel, a településrészen működő önkormányzati intézményeken keresztül konkrét célok megvalósításának - eszköz-, anyagvásárlás, szolgáltatás igénybevétele - finanszírozására használhatja fel.

(3) *  A támogatási keretekből támogatás pályáztatás nélkül nyújtható.

Ifjúsági Támogatási Keret * 

30/C. § (1) *  Az Ifjúsági Támogatási Keret (a továbbiakban: támogatási keret) kezelője a polgármester.

(2) *  A támogatási keretből támogatható különösen:

a) kaposvári gyermekek és fiatalok érdekeit szolgáló célok,

b) helyi szervezésben megvalósuló, helyi-, regionális-, országos-, nemzetközi ifjúsági rendezvény, vagy program,

c) ifjúsági szervezet.

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete * 

30/D. § *  (1) A Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a polgármester.

(2) A Támogatási Keretből elsősorban a testvérvárosi együttműködéshez kapcsolódó programok támogathatóak.

(3) A Támogatási Keretből támogatható különösen:

a) a város nemzetközi kapcsolatait ápoló intézmények, művészeti együttesek, egyesületek, civil szervezetek külföldi útjai;

b) nemzetközi ifjúsági rendezvények, programok;

c) nemzetközi fellépések, kiállítások, rendezvények.

(4) A Támogatási Keretből a kaposvári székhelyű költségvetési intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok és civil szervezetek kaphatnak támogatást nemzetközi kapcsolataik ápolásához.

(5) *  A támogatási kérelem részletesen tartalmazza, hogy a támogatásra javasolt program mely testvér-, partnerváros vagy testvériskola milyen programjába illeszkedik, vagy miként szolgálja a város egésze nemzetközi megítélésének előmozdítását. A kérelemhez mellékelni kell a testvér-, partnerváros vagy testvériskola meghívóját, illetve a nemzetközi program tervezetét.

(6) *  A Támogatási Keretből támogatás pályázati eljáráson kívül is nyújtható.

30/E. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Polgármesteri Támogatási Keret * 

30/F. § *  (1) A Polgármesteri Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a polgármester.

(2) A Támogatási Keretből támogatható különösen a más forrásból nem vagy nem megfelelő mértékben támogatott vagy sürgős támogatást igénylő tevékenység.

(3) A Támogatási Keretből támogatás pályázati eljáráson kívül is nyújtható.

Záró rendelkezések

31. § E rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az egyes bizottsági hatáskörben felhasználható alapokra vonatkozó bizottsági szabályzatok hatályukat vesztik.

32. § *  A támogatási keretek működtetése során a gazdasági verseny korlátozását tiltó jogszabályok érvényesülését biztosítva kell eljárni.

Kaposvár, 1995. december 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

Melléklet az 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez * 

NYILATKOZAT

Alulírott .................................................................................. (székhely:..............................képviseli....................................) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a folyamatban lévő pénzügyi évben, és a megelőző két pénzügyi évben a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban

- nem részesültem.

- részesültem, az alábbi jogcímeken, és összegben:

Támogatási jogcím Támogatás összege
1.
2.
3.
4.
5.

A ................................................... szám alatti, kamatmentes vissza nem térítendő támogatásban részesült társasházban a tulajdonrészem aránya:..................................

Hitelminősítési kategória:.........................................

A B C D
1. Bázispontban kifejezett kamatfelárak
2. Hitelminősítési kategória Biztosítékokkal való fedezettség
3. Magas Általános Alacsony
4. Kiváló (AAA-A) 60 75 100
5. Jó (BBB) 75 100 220
6. Kielégítő (BB) 100 220 400
7. Gyenge (B) 220 400 650
8. Rossz/Pénzügyi nehézségek
(CCC és ennél alacsonyabb)
400 650 1000

................., 2012. ..............................

................................
támogatott cégszerű aláírása


  Vissza az oldal tetejére