Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztosról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 100/D. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre az alábbi rendeletet alkotja: * 

1. § E rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § *  A Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

3. § *  (1) *  Az önkormányzati biztost a Közgyűlés rendeli ki.

(2) *  Az önkormányzati biztos személyéről a az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben *  meghatározott feltételekkel kiírt nyilvános pályázat során a Közgyűlés dönt.

(3) *  A kirendelt önkormányzati biztost a polgármester bízza meg és ennek tényét az elektronikus formában megjelenő Kaposvári Közlönyben közzéteszi.

4. § (1) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét a megbízási szerződés tartalmazza. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetőjének havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kirendelték.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggő valamennyi kiadás - az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező, költségvetési szervet terhelő kiadásokat kivéve - a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli.

5. § (1) *  Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati biztost rendeltek ki a az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben *  foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) *  Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának havonta köteles beszámolni.

(3) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

(4) Megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha időközben - külön törvényben meghatározott *  - adósságrendezési eljárást kezdeményeztek a költségvetési szervnél. A megbízás ez okból történő megszűnése esetén az önkormányzati biztos a bíróság által végzésben kijelölt pénzügyi gondnokkal számol el.

6. § (1) *  A költségvetési szerv a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig e rendelet melléklete szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni elismert tartozásállományáról.

(2) A költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az adatszolgáltatásban elismert tartozásállomány az 1. §-ban meghatározott időt és mértéket meghaladja.

7. § E rendelet 1997. május 29. napján lép hatályba.

Kaposvár, 1997. május 6.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére