Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § *  (1) A rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott gyermekjóléti és szociális intézmények ellátásaira, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak vonatkozásában az Önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási, gyermekjóléti intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed - az átmeneti szállás és éjjeli menedékhely igénybevételét kivéve:

a) Kaposvár város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a külön jogszabályokban *  meghatározott személyekre,

b) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) és az érintett önkormányzatok által kötött megállapodás alapján a szerződő települések bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosaira,

c) *  Sántos Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében a Sántossal kötött társulási megállapodásban rögzített ellátásokra.

2. § *  (1) *  Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet:

a) a gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a helyettes szülői hálózat működtetőjéhez,

b) a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) tekintetében az adott bölcsőde vezetőjéhez,

c) a szociális ellátások tekintetében az intézményvezetőhöz lehet benyújtani, a külön jogszabály szerinti tartalommal.

(2) *  Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a Polgármesterhez fordulhat.

(3) *  Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni a külön jogszabályban *  foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) az ellátástól való távolmaradás esetén (betegség, kórházi ápolás, elutazás, stb.) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

b) az ellátás megkezdésének időpontjára,

c) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre, és

d) a döntések elleni jogorvoslat módjára.

3. § (1) Az egyes ellátások biztosítására a közgyűlés - az 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján - megállapodást csak akkor köt, ha az intézmény a kaposvári állandó lakcímmel rendelkezők ellátásáról maradéktalanul gondoskodni tud.

(2) A szerződéskötés feltétele, hogy az ellátást kérő önkormányzat legalább a normatíván felüli működési költségek, valamint a kötelezett által fizetett személyi térítési díj és az intézmény térítési díj különbözetének megfizetését vállalja.

Gyermekjóléti alapellátások

4. § (1) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) *  család- és gyermekjóléti központ keretén belül:

aa) gyermekjóléti szolgáltatás,

ab) utcai és lakótelepi szociális munka,

ac) kapcsolattartási ügyelet,

ad) kórházi szociális munka,

ae) készenléti szolgálat

af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,

b) gyermekek napközbeni ellátása,

c) *  helyettes szülői ellátás,

d) *  családok átmeneti otthona.

(2) *  A gyermekjóléti alapellátások közül az önkormányzat:

a) *  az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátásokat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ,

b) a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által fenntartott bölcsődék, óvodák, általános iskolai napközik,

c) a gyermekek átmeneti gondozását a helyettes szülői hálózat,

d) a családok átmeneti otthonát a Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona keretében biztosítja.

Gyermekjóléti szolgáltatás

5. § *  A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ szervezési, szolgáltatási, és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt-ben meghatározottak alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel.

Gyermekek napközbeni ellátása

6. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ában meghatározottak szerint bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg.

(2) *  Az önkormányzat a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására szakszerű gondozására és nevelésére a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság keretében bölcsődéket működtet.

Bölcsődei ellátás

7. § (1) Bölcsődei alapellátásra vonatkozóan a Gyvt.-ben foglaltak az irányadók.

(2) *  A bölcsőde az alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet is nyújt, külön díjazásért. A térítési díj mértékét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) *  A bölcsődébe történő felvételnél soron kívüli ellátásban kell részesíteni azt a gyermeket:

a) akinek a szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

c) aki három, vagy több gyermeket nevelő családban él,

d) akit egyedülálló szülő nevel,

e) aki védelembe vett.

(4) *  A bölcsőde a Kaposváron élő hármas-vagy többes ikrek gondozásának segítése céljából a szülő kérésére kiegészítő szolgáltatásként térítésmentesen gondozót biztosíthat a gyermekek 2 éves koráig, legfeljebb napi 7 órában. A kiegészítő szolgáltatás biztosítása a bölcsődei ellátás teljesítését nem veszélyeztetheti.

Gyermekek átmeneti gondozása

8. § (1) *  A helyettes szülői hálózatot a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ szervezi és működteti. A külön jogszabályban *  foglaltakon túl feladatkörébe tartozik:

a) helyettes szülők alkalmasságának megállapítása,

b) képzéséről, felkészítéséről való gondoskodás,

c) *  a helyettes szülők munkájának segítése, ellenőrzése.

(2) *  A helyettes szülői jogviszony létrejöttéhez szükséges megállapodás megkötésére az önkormányzat nevében a működtető intézmény vezetője jogosult.

Családok átmeneti otthona

8/A. § *  Az önkormányzat a családok átmeneti otthonát a Borostyánvirág Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltak szerint biztosítja.

Szociális ellátások

9. § *  Az önkormányzat az alábbi ellátási formákat biztosítja:

(1) Szociális alapszolgáltatások:

a) * 

b) *  étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

e) családsegítés,

f) *  közösségi ellátások:

fa) pszichiátriai betegek közösségi ellátása,

fb) szenvedélybetegek közösségi ellátása,

fc) szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,

g) * 

h) támogató szolgáltatás,

i) utcai szociális munka,

j) nappali ellátások:

ja) idősek klubja,

jb) nappali melegedő,

jc) fogyatékosok nappali intézménye,

jd) *  szenvedélybetegek nappali intézménye.

(2) *  Szakosított ellátások:

a) ápolást-gondozást nyújtó ellátás,

aa) idősek otthona, ezen belül

ab) demens részleg,

ac) * 

ad) * 

b) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

ba) hajléktalanok átmeneti szállása,

bb) éjjeli menedékhely,

bc) * 

10. § *  (1) *  A szociális ellátások közül az önkormányzat:

a) *  az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, a fogyatékosok nappali ellátását, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, az idősek, demensek ápolást-gondozást nyújtó ellátását a Kaposvári Szociális Központ intézmény működtetésével, a családsegítést a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság működtetésével

b) a támogató szolgáltatást a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete fenntartásában működő Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat, valamint a Kolping Támogató Szolgálat Kaposvár és Kistérsége által, feladat-ellátási szerződés keretében,

c) a pszichiátriai betegek otthona és a szenvedélybetegek otthona ellátást a Somogy Megyei Önkormányzat által, a megyei önkormányzat intézményeiben, feladat-ellátási szerződés keretében,

d) *  a szenvedélybetegek nappali ellátását, a szenvedélybetegek közösségi ellátását és a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa által, feladatellátási szerződés keretében,

e) a hajléktalan személyek átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyét, nappali melegedőjét, a népkonyhát, és az utcai szociális munkát a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete által, feladat-ellátási szerződés keretében,

f) a fogyatékos személyek átmeneti ellátását a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete fenntartásában működő Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthona által feladat-ellátási szerződés keretében

látja el.

(2) A gyermekvédelmi és szociális intézmények nevét és címét a 7. számú melléklet tartalmazza.

10/A. § *  (1) *  Szociális étkeztetésben részesülhet saját jogán az, aki

a) a 65 életévét betöltötte, vagy

b) közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkezik, vagy

c) aktív korú munkanélküli, vagy

d) egészségi állapota indokolja az ellátást (különösen, ha pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegségben szenved, fogyatékos), vagy

e) hajléktalan.

(2) *  Az ellátás igénybevételéről a döntést

a) az (1) bekezdés a) pontjánál a személyazonosításra alkalmas okmányok,

b) az (1) bekezdés b) pontjánál a közfoglalkoztatási szerződés,

c) az (1) bekezdés c) pontjánál az állami foglakoztatási szervek igazolása,

d) az (1) bekezdés d) pontjánál az orvos igazolása,

e) a (1) bekezdés e) pontjánál a lakcímkártya alapozza meg.

(3) *  Sántos Községben az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.

Az ápolást-gondozást nyújtó ellátás igénybevétele * 

11. § (1) * 

(2) *  Az időskorúak otthonában nyújtott ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.

(3) *  A tartózkodási engedéllyel rendelkező, külön jogszabályban *  meghatározott jogosultak a bentlakásos szociális intézménybe a tartózkodási engedély érvényességének időtartamára, határozott időre helyezhetők el.

(4) *  Az intézményvezető a jogosult azonnali ellátásáról gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli ellátást indokolja. Amennyiben a soron kívüli ellátás nem indokolt az intézményvezető a kérelmet nyilvántartásba veszi.

(5) *  Az időskorúak otthonába a soron kívüli elhelyezést igénylő személy elhelyezésére vonatkozóan a külön jogszabályban *  foglaltak szerint kell eljárni.

12. § (1) Amennyiben az intézményvezető az ellátásról nem intézkedik a kérelmet haladéktalanul köteles megküldeni a polgármesternek.

A polgármester elutasító határozata ellen fellebbezni a közgyűléshez lehet.

(2) * 

12/A. § *  (1) *  A belépési hozzájárulás mértéke az „A” és „B” épületben található 1 ágyas szobában történő elhelyezés, valamint házaspárok 2 ágyas szobában történő együttes elhelyezése esetén összesen 400 000 Ft.

(2) *  A belépési hozzájárulás mértéke az „A” és „B” épületben található 2 és többágyas szobákban történő elhelyezés esetén összesen 200 000 Ft.

(3) *  Amennyiben az ellátott egészségi, mentális állapotában bekövetkező változás okán szakmailag indokolt az egyágyas szobából többágyas szobába történő áthelyezés, a belépési hozzájárulások közötti különbözet időarányos részét kérelemre vissza kell téríteni.

(4) A belépési hozzájárulást 0 Ft azon szociálisan rászorult személy részére, aki a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján valamely rendszeres ellátásra szerez jogosultságot, vagy jogosult lenne.

(5) Aki úgy nyilatkozik, hogy a belépési hozzájárulást megfizetni nem képes, a Jegyző jövedelemvizsgálata és környezettanulmánya alapján mentesülhet annak megfizetés alól.

(6) A belépési hozzájárulást igazoltan megfizetni nem képes igénylő az ellátás igénybevételére jogosult.

(7) A belépési hozzájárulás időarányos visszatérítésére a Szt. 117/C. (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(8) Az intézmény és ellátott között a szolgáltatás nyújtása érdekében kötendő megállapodás tartalmazza a belépési hozzájárulás összegét, az azt megfizető személy nevét, valamint a megfizetésre és visszafizetésére vonatkozó részletszabályokat.

Az intézményi jogviszony megszűnése

13. § *  Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén az Szt. 101-104. § szerint kell eljárni.

A jogosultak érdekvédelme

13/A. § *  A Kaposvári Szociális Központ Liget Időskorúak Otthona szervezeti egységében érdekképviseleti fórumot kell létrehozni. Az érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének részletes szabályait a külön jogszabályban *  foglaltak alapján a házirend tartalmazza.

13/B. § *  (1) A Közgyűlés a külön jogszabályban *  foglaltaknak megfelelően helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: Kerekasztal).

(2) A Kerekasztal feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását.

(3) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.

(4) *  A Kerekasztal tagjai Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Sántos Önkormányzatának képviselőjén kívül:

a) a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete,

b) a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,

c) *  a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

d) a Somogy Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,

e) a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete,

f) a Borostyánvirág Alapítvány,

g) a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete,

h) a Református Egyház,

i) a Pannon Mentő Kht.,

j) a Kolping Támogató Szolgálat Kaposvár és Kistérsége,

k) a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa,

l) a Népjóléti Bizottság,

m) *  a Közigazgatási Igazgatóság,

n) *  a Szociális Iroda,

o) *  a Titkársági Igazgatóság,

képviselője.

Térítési díjak

14. § *  (1) A szociális intézményekben nyújtott egyes ellátásokért - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) Térítésmentes a népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, az utcai szociális munka, a szenvedélybetegek közösségi ellátása és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának igénybevétele.

(3) *  Személyi térítési díj csökkentésére vonatkozó kérelmet az az ellátott nyújthat be (szociális étkeztetést kivéve), akinek a rendszeres havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.

A személyi térítési díj csökkentésére vonatkozó kérelmet, a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtott kérelmekről Kaposvár közigazgatási területén élők esetében a polgármester, Sántosi ellátottak tekintetében a képviselő-testület dönt.

(4) *  A személyi térítési díj csökkentésének mértéke abban az esetben, ha:

a) a kérelmező rendszeres havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg a térítési díj 20%-a,

b) a kérelmező rendszeres havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át eléri, de a 150%-át nem haladja meg a térítési díj 10%-a lehet.

(5) Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a (3)-(4) bekezdésben foglalt feltételektől az ügyfél javára eltérhet.

(6) A feladatellátás keretében biztosított szolgáltatások esetében a térítési díjat a fenntartó szervezet állapítja meg a szociális ellátások térítési díjáról szóló jogszabályban foglaltak szerint.

(7) A személyi térítési díj hátralék megfizetésére, az ellátott írásbeli kérelmére az intézményvezető saját hatáskörében, legfeljebb 12 havi részletfizetési megállapodást köthet az ellátottal.

15. § *  (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni.

(2) *  A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben - ide nem értve a bölcsődét- az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) *  A bölcsőde esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(4) *  A bölcsődei ellátásban az egy napra jutó személyi térítési díjat a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsődei Központ szakmai vezetője állapítja meg a rendelet 1. mellékletében az étkeztetés intézményi térítési díjának és a gondozás csökkentett intézményi térítési díjának összege, valamint a Gyvt. szerinti kedvezmények és a (5) bekezdésben biztosított önkormányzati kedvezmények figyelembe vételével. A havi személyi térítési díj az étkeztetésre és a gondozásra kiszámított egy napra jutó személyi térítési díj szorozva az ellátott által igénybe vett étkezések, illetve gondozási napok számával.

(5) *  Az önkormányzat a bölcsődei ellátást teljes körűen igénybe vevő, normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében

a) ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-át eléri, vagy e felett, de 200%-a alatt van, 75% térítési díj kedvezményt biztosít,

b) ha a családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át eléri, vagy e felett, de 300%-a alatt van, 25% térítési díj kedvezményt biztosít,

c) kétgyermekes családok részére 100% térítési díj kedvezményt biztosít a gondozási díjból.

(6) *  Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (3)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni. A kétgyermekesek részére megállapított ingyenes gondozási díj igénybevételénél a bölcsődés gyermek mellett figyelembe kell venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló közös háztartásban élő gyermeket a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig,

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket.

Az ingyenes gondozási díj igénybevételének feltétele, a szülő nyilatkozata a fenti kategóriák valamelyikének meglétéről.

15/A. § *  (1) A gyermekintézmény térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) *  A gyermekétkeztetés nyersanyagnormáit a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A diétás étkezés nyersanyagnormája a 2. mellékletben meghatározott nyersanyagnorma 20%-kal növelt összege.

(3) *  A 3. melléklet az Szt. alapján számított intézményi térítési díjat tartalmazza. A személyi térítési díj megállapításánál a számított intézményi térítési díjat kell alkalmazni, kivéve, ahol az önkormányzat csökkentett személyi térítési díjat állapított meg.

(4) *  A szociális étkeztetés nyersanyagnormáit a 4. melléklet tartalmazza. A diétás étkezés nyersanyagnormája a 4. mellékletben meghatározott nyersanyagnorma 20%-kal növelt összege.

(5) A személyi térítési díjat -ide nem értve a bölcsődét- az adott intézmény vezetője állapítja meg az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj, az igénybevett étkezések száma, továbbá a normatív kedvezmények figyelembevételével, valamint az 5. melléklet alapján.

(6) *  A gyermekétkeztetésben az egy havi időtartamra előre beszedett személyi térítési díjat az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára tárgyhónap 20. napjáig kell befizetni.

(7) *  Az e rendelet szerinti, térítésköteles szociális szolgáltatások személyi térítési díját havonta utólag, tárgyhót követő hónap utolsó napjáig kell befizetni.

Vegyes és záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) * 

Kaposvár, 2000. március 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Gyermekintézmény

intézményi térítési díj mértéke

(az ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Oktatási intézmények Ft/nap
1.1. Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 427
1.1.1. Tízórai 95
1.1.2. Ebéd 243
1.1.3. Uzsonna 89
1.2. Általános iskola 1-4. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 517
1.2.1. Tízórai 107
1.2.2. Ebéd 303
1.2.3. Uzsonna 107
1.3. Általános iskola 5-8. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 553
1.3.1. Tízórai 107
1.3.2. Ebéd 339
1.3.3. Uzsonna 107
1.4. Középiskola (ebéd) 380
1.4.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 843
1.5. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 1.008
1.6. Szakmunkásképzők:
1.6.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 496
1.6.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 896
1.6.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 380
1.7. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 99
2. Gyermekjóléti intézmények
Számított intézményi
térítési díj
Ft/nap
Csökkentett intézményi térítési díj
Ft/nap
2.1. Helyettes szülői ellátás 2.010 290
2.2. Bölcsődék
2.2.1. étkeztetés díja 402 -
2.2.2. *  gondozás díja 956 50

2. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(az ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Oktatási intézmények: Ft/nap
a) Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 427
Ebből: - tízórai 95
- ebéd 243
- uzsonna 89
b) Általános iskolák 1-4. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 517
Ebből: - tízórai 107
- ebéd 303
- uzsonna 107
c) Általános iskolák 5-8. évfolyam (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 553
Ebből: - tízórai 107
- ebéd 339
- uzsonna 107
d) Középiskolai ebéd 380
e) Középiskolai diákotthon
(háromszori étkezés) 843
f) Fogyatékosokat nevelő
intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 1.008
g) Szakmunkásképzők
Diákotthon munkanapokon
(reggeli, tízórai, vacsora) 496
Diákotthon munkaszüneti napokon
(reggeli, ebéd, vacsora) 896
Tanműhely ebéd 380
h) Állami gondozottak tízórai
kiegészítése 99
2. Gyermekjóléti intézmény:
Bölcsőde 402

3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Szociális ellátások térítési díja

(az Áfa-t nem tartalmazza)

Ellátás Számított intézményi térítési díj
1. szociális étkeztetés
a) ebéd Ft/adag
805
b) házhoz szállítás költsége Ft/alkalom
60
2./a házi segítségnyújtás szociális segítés Ft/óra
2.762
2./b házi segítségnyújtás személyi gondozás Ft/óra
3.788
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/nap
a) szociálisan rászorulók részére 192
b) szociálisan nem rászorulók részére 192
4. idősek nappali ellátása Ft/nap/fő
a) napközbeni tartózkodás 1.479
b) étkeztetés 805
5. fogyatékosok nappali ellátása Ft/nap/fő
a) napközbeni tartózkodás 5.739
b) háromszori étkezés 1.453
6. idősek otthona Ft/nap
a) átlagos ápolást igénylők 7.834
b) demens ellátottak 14.466

4. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A szociális étkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(az ÁFA-t nem tartalmazza)

Megnevezés Ft/nap
Szociális intézmények:
a) Szociális étkezés (ebéd) 380
b) „Liget” Időskorúak Otthona
(háromszori étkezés) 834
c) „Liget” Időskorúak Otthona
(ötszöri étkezés) 1.103
d) Idősek Klubja
Szociális étkezés (ebéd) 380
e) Gyöngyfa Napközi Otthon
(háromszori étkezés) 684

5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Szociális és gyermekjóléti intézmények által nyújtott szolgáltatások személyi térítési díjainak mértéke

(ÁFÁ-t nem tartalmazza)

Megnevezés a térítési díj mértéke
1. szociális étkeztetés a) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a rendszeres havi jövedelem 7%-a
b) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-300%-a között van, a rendszeres havi jövedelem 15%-a,
c) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van,
a rendszeres havi jövedelem 30%-a
de legfeljebb 330 Ft/adag
2. házhozszállítás a) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg , a rendszeres havi jövedelem 7%-a
b) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-300%-a között van, a rendszeres havi jövedelem 15%-a,
c) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van,
a rendszeres havi jövedelem 30%-a
de legfeljebb 60 Ft/alkalom
2. házi segítségnyújtás:
szociális segítés,
személyi gondozás
az ellátott rendszeres havi jövedelmének
de legfeljebb 740 Ft/óra
15%-a
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére
Az ellátott rendszeres havi jövedelemének
de legfeljebb 50 Ft/nap
2%-a
4. idősek nappali ellátása
szociális étkeztetés a) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a rendszeres havi jövedelem 7%-a
b) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 150%-300%-a között van, a rendszeres havi jövedelem 15%-a,
c) ha az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van,
a rendszeres havi jövedelem 30%-a
de legfeljebb 330 Ft/adag
5. fogyatékosok nappali ellátása
háromszori étkeztetés az ellátott rendszeres havi jövedelmének
de legfeljebb 860 Ft/nap
25%-a
6. idősek otthona
az ellátott rendszeres havi jövedelmének
de legfeljebb 3.300 Ft/nap, 99.000 Ft/hónap
80%-a
7. helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti, 0 0
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti, de nem haladja meg a 250%-át, 145 4.350
az öregségi nyugdíjminimum 250%-a feletti. 289 8.670
8. időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 400

6. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Szociális és gyermekjóléti intézmények

1. *  A Kaposvári Szociális Központ szervezeti egységei:

A) Kaposvári Szociális Központ Szociális Gondozási Központ Kaposvár, Béke u. 47.

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) szenvedélybetegek közösségi ellátása

e) pszichiátriai betegek közösségi ellátása

f) idősek nappali ellátása

telephelyek:

Kaposvár, Petőfi u. 18.

Kaposvár, Orci u. 1.

Kaposvár, Szigetvári u. 7.

Kaposvár, Vak Bottyán u. 1.

Sántos, Fő u. 112.

g) fogyatékosok nappali ellátása Kaposvár, Rippl R. u. 11.

B) Kaposvári Szociális Központ Liget Időskorúak Otthona Kaposvár, Vak Bottyán u.1.

a) időskorúak ápolást, gondozást nyújtó ellátása

b) demens betegek ellátása

1/B Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság szervezeti egységei:

A) Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Kaposvár, Honvéd u. 33/A.

a) családsegítés

b) gyermekjóléti szolgáltatás

c) család- és gyermekjóléti szolgálat

d) család- és gyermekjóléti központ

c) adósságkezelési tanácsadás

B) Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Bölcsődei Központ Kaposvár, Nemzetőr sor 10.

Telephelyek: Somssich P. u. 10. (Százszorszép bölcsőde)

Búzavirág u. 19. (Búzavirág bölcsőde)

Nemzetőr sor 10. (Tátika bölcsőde)

Szigetvári u. 7. (Pipitér bölcsőde)

Petőfi u. 18. (Tulipános bölcsőde)

2. Támogató szolgálatok:

a) Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat

Kaposvár, Iszák u. 42.

b) Kolping Támogató Szolgálat Kaposvár és Kistérsége

Kaposvár, Szent Imre u. 14.

3. Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona Kaposvár, Jutai u. 24.

családok átmeneti ellátása

4. *  INDÍT Közalapítvány „Tükörkép” Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ

Kaposvár, Béke u. 47.

a) szenvedélybetegek nappali ellátása

b) szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

c) szenvedélybetegek közösségi ellátása

5. „Nyitott Kapu” Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Hajléktalanokat Gondozó Központ Kaposvár, Kanizsai u. 56.

a) hajléktalan személyek átmeneti szállása

b) hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye

c) nappali melegedő

d) népkonyha

e) utcai szociális munka

6. * 


  Vissza az oldal tetejére