Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) *  Kaposvár Megyei Jogú Városban az alábbi köztemetőkbe lehet temetkezni:

Keleti temető 3.593/1; 3.593/2 hrsz 1/1 számú melléklet * ,
Nyugati temető 5.982 hrsz. 1/2 számú melléklet * ,
Déli temető 10.716 hrsz. 1/3 számú melléklet * ,
Kaposfüredi temető 15.424 hrsz. 1/4 számú melléklet * ,
Szentjakabi temető 0255 hrsz. 1/5 számú melléklet * ,
Töröcskei temető 16.228 hrsz. 1/6 számú melléklet * 
Toponári temető 13.725 hrsz. 1/7 számú melléklet * 
Toponári temető 13.722 hrsz. 1/8 számú melléklet * .

(3) A kaposvári köztemetők létesítéséről, fenntartásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik.

(4) *  A Déli temetőn belüli Hősök temetője lezárt temető. (10716 hrsz.; 1/6 számú melléklet) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kaposvári Hősök temetőjét kegyeleti parkként tartja fenn. A Toponári 13008/2 hrsz-ú temető lezárt temető (1/9 számú melléklet).

(5) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetőt pályázat alapján választja ki, az üzemeltetésről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

Temetkezési szabályok

2. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni - a működő temetőkben és temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen lehet.

(2) A kaposvári köztemetőkben koporsós, hamvasztásos temetkezésre és az emberi maradványok méltó elhelyezésére van lehetőség.

(3) A kaposvári köztemetőkben, a temetkezési helyek elhelyezkedését e rendelet 1. számú melléklet *  térképei mutatják be.

(4) *  Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 13 103 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.

(5) A temetkezési tevékenységet az üzemeltető a kegyeleti elvárásokhoz illő módon kell, hogy megszervezze (ruházat, magatartás, eszközök).

(6) *  A város közigazgatási területén elhunyt kaposvári illetékességű halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után azonnal a városi temetők ravatalozójába, vagy halott hűtésre alkalmas engedélyezett telephelyre kell beszállítani.

(7) Az üzemeltető az etnikai, vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat - amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek - kötelesek figyelembe venni.

(8) *  A köztemetést a temető üzemeltetője végzi a temető fenntartójával kötött külön megállapodás alapján. Ha az elhunyt temetésére kötelezettnek a köztemetőkben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga nincs, a közköltségen történő temetés helye a Déli temető erre kijelölt parcellája.

(9) *  Koporsós szociális temetés helye a Déli temető szociális parcellája. Az üzemeltető a szociális temetéssel kapcsolatban a temetőkről és temetkezésről szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján ellátja a számára előírt feladatokat.

Temetési helyek

3. § (1) A temetőket sírhelytáblákra, urnasírhely-táblákra lehet felosztani, a sírhelytáblákon belül kell kijelölni a sírboltokat és a gyermek sírhelyeket.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel kell számolni, és újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(3) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba koporsós temetés csak sírboltba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

(4) A kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat urnafalban is el lehet helyezni.

(5) *  A Kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat el lehet helyezni urnafalban, valamint a hamvak szórása és bemosása a Nyugati temető erre a célra kialakított szóróparcellájában végezhető.

4. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) Felnőtt egyes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

Felnőtt kettes sírhely: 250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles

Szegély sírhely:

Félszegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 200 cm széles

Egész szegély: 400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles

Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

b) Gyermek sírhely: 130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles

c) Urna földbetemetésnél urnasír

2 és 4 személyes, illetve urnakripta

2 és 4 személyes, szegéllyel együtt: 155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles

d) Urnafülke egyszemélyes(kolumbárium): 30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke kétszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 30 cm széles

Urnafülke négyszemélyes (kolumbárium): 2 x 30 cm magas, 50 cm széles

Szent Erzsébet Kápolna Nyugati temető: 30 cm magas, 35 cm széles

e) Sírboltok (kripták):

ea) Terepszint feletti méretek

eb) A temetők régi parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok

terepszint feletti mérete: 400 cm hosszú, 300 cm széles

ec) A temetők újonnan kialakított parcelláiban:

Két-, négy-, hat-, nyolc-, kilenc-, tizenkettő- és huszonnégyszemélyes sírboltok

terepszint feletti mérete: 300 cm hosszú, 250 cm széles

ed) Terepszint alatti sírboltméretek (alépítmény):

Férőhely Mélység Szélesség Hosszúság m2
2 személyes 2,20 m 1,00 m 2,20 m 2,2 m2
4 személyes 2,20 m 1,80 m 2,20 m 4,0 m2
6 személyes 2,20 m 3,00 m 2,20 m 6,6 m2
8 személyes 2,20 m 5,10 m 2,20 m 11,22 m2
9 személyes 2,20 m 5,10 m 2,20 m 11,22 m2
12 személyes 3,20 m 5,10 m 2,20 m 11,22 m2
24 személyes 4,20 m 7,30 m 2,20 m 16,0 m2

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) *  Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 m) a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete engedélye alapján még egy koporsó temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el, ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(5) Felnőtt sírhely díj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(6) *  A 2003. január 1-je után megváltott egyes urnafülkébe egy urna helyezhető el.

(7) *  Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak sírhely táblán belül egységesnek kell lennie.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

5. § (1) Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év,

d) urnafülke esetén 10 év,

e) urnasírhely esetén 20 év,

f) urnasírbolt esetén 20 év,

g) Nyugati temetői kápolnák külső falában elhelyezett urnafülkék esetén 20 év.

(3) A temetési helyek használatának joga - sírbolt kivételével - magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.

(4) A Polgármester sírbolt és urnasír kialakítására 6 hónapos beépítési kötelezettség előírása mellett előszerződést köthet. Az építési kötelezettség nem teljesítése esetén végleges szerződés nem köthető meg.

(5) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(6) Temetésenként, illetve sírhely megváltásonként a temetőben végzett köztisztasági közszolgáltatás után a 3. számú melléklet 1.) pontja alapján egyszeri díjat kell fizetni.

(7) Az urnakiadásra vonatkozóan a Kormányrendeletben meghatározott eseteken túl az exhumálás szabályait kell alkalmazni.

(8) Ha rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(9) *  A lejárt használati idejű, meg nem váltott sírhelyeken található, a sírhellyel rendelkezni jogosult által a lejáratot követő hat hónapig el nem szállított sírjeleket az üzemeltető a Jegyző előzetes jóváhagyásával értékesítheti. Az értékesítésből származó nettó bevétel 25%-a az üzemeltetőt, 75%-a az önkormányzatot illeti meg. Az üzemeltető az értékesítést követően negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig az önkormányzatot megillető összeggel köteles elszámolni és az értékesítésből származó bevételt az önkormányzat számlájára befizetni. Az üzemeltetőt illető sírjel-értékesítési bevételeket üzemeltető a temetők üzemeltetésének költségeire köteles fordítani.

6. § (1) A köztemetőkben a polgármester külön önkormányzati rendeletben meghatározott eseteken túl díszsírhelyet adományozhat. * 

(2) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(3) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. További hozzátartozó - az özvegy kivételével - díj ellenében temethető el a díszsírhelyen.

6/A. § *  (1) Védett sírhely az 5. mellékletben felsorolt temetési hely.

(2) A védett sírhellyé nyilvánításról az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság véleményt ad, amelyhez a következő tanácskozási joggal rendelkező személyeket kell meghívni:

a) a Kaposvár Megyei Jogú Város főépítésze vagy megbízottja,

b) a Kaposvárért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

c) a Kaposvári Városszépítő Egyesület elnöke vagy megbízottja,

d) a Mementó Somogy Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke vagy megbízottja,

e) a temetők üzemeltetőjének vezetője vagy megbízottja,

f) a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának igazgatója vagy megbízottja,

g) a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vagy megbízottja,

h) a Rippl - Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója vagy megbízottja.

(3) *  Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, melyben olyan legalább 20 éve elhunyt személy nyugszik, aki:

a) Kaposvár város vezetésében kiemelkedő szerepet töltött be, vagy;

b) Kaposvár díszpolgára volt, vagy;

c) kritikus történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, vagy;

d) jelentős kaposvári közintézmény megalapítója vagy hírnevének megalapozója volt, vagy;

e) kiemelkedő tudományos-, sport-, vagy művészeti teljesítménnyel járult hozzá Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, vagy;

f) példamutató munkájával Kaposvár jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy;

g) kiemelkedő életműve alapján erre méltó.

(4) Indokolt védetté nyilvánítani azt a temetési helyet, amely

a) zarándokhelyként tisztelt;

b) kiemelkedő, vagy egyedi képzőművészeti értéket képvisel.

6/B. § *  (1) Az üzemelő és a lezárt temetőben, temetőrészben a védett sírhely nem szüntethető meg. A temető, temetőrész megszüntetése során a védett sírhely méltó áthelyezéséről a megszüntetőnek kell gondoskodnia.

(2) A védett sírhely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szerint gyakorolható. A védett sírhelyet a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott jogosult hiányában az önkormányzat váltja újra. Ebben az esetben a védett sírhely feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A temető üzemeltetője előzetesen értesíti a polgármestert a védett sírhelyet érintő intézkedésről, a védett sírhely gondozásának elmulasztásáról.

(4) Az üzemeltető a temető nyilvántartási könyvben rögzíti a védettség tényét.

(5) A védett sírhelyekről a városi főépítész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az eltemetett személy nevét, születési helyét és időpontját, halálozási helyét és időpontját, foglalkozását és beosztását, rövid életrajzát;

b) a temető, temetési hely megnevezését a szakasz, sírhelysor, sírhelyszám adatait, a sírjel, síremlék rövid leírását;

c) a temetési hely fényképét.

Síremlékek, sírboltok

7. § (1) A sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni. A sírbolt építési munkák végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek azt kell tekinteni, aki a használati díjat megfizette.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül két férőhelyes sírboltba további hat urna, négyszemélyes sírboltba további tizenkét urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

(5) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(6) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 30 cm lehet.

(7) A síremlék magassága a járdaszinttől:

- gyermeksíroknál 120 cm,

- felnőtt síroknál 150 cm lehet.

(8) A kiásott kriptahelyeket az alépítmény elkészültéig baleset megelőzésére alkalmas védőkorláttal körbe kell keríteni.

(9) A síremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(10) Temetői létesítményeket (síremlék, sírbolt stb.) elkészültük után a temető gondnokának be kell mutatni.

8. § (1) *  A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az ÁNTSZ engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, valamint rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest elhamvasztását a kórboncnok orvos engedélyezi.

Temetkezési szolgáltatások

9. § (1) A köztemetőkben szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók temetésenként e rendelet 3. számú melléklet 2. pontja alapján az üzemeltetőnek üzemeltetési költségtérítést kötelesek fizetni.

10. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2) *  A fertőző betegségben elhunytak a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete egyedi előírásainak megtartásával temethetők.

Nyilvántartások vezetése

11. § A temető fenntartója az új sírhely táblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

A temetők üzemeltetése

12. § (1) *  A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, urna elhelyezése, sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetői munkák - különösen rátemetés, exhumálás, áthelyezés - során talált értéktárgyakról - ékszer, nemesfémből készített protézis -, és a megtalálás körülményeiről az üzemeltető jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A talált értékek biztonságos megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik a jogosultnak történő átadásig.

(5) *  A sírásási tevékenység a temető üzemeltetőjének joga és kötelessége.

A sírásási tevékenység díja: 12.980 Ft + ÁFA.

A temetők rendje

13. § (1) A nyitvatartás rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

(3) *  A temetőkbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet. A temetőbe való behajtás díja 165 forint + ÁFA/gépjármű/alkalom, melyet az üzemeltető jogosult beszedni. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való ingyenes behajtásra.

(4) *  A Keleti, a Nyugati, a Déli, a Toponári és a Kaposfüredi (parkoló kivételével) temetőkbe üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, halottak napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon 9.30 óra utáni időszakban.

(5) *  A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

(6) *  A temető üzemeltetője a saját tulajdonú eszközeinek és kellékeinek használatáért jogosult a temetkezési szolgáltatóktól díjat szedni.

(6) *  A temetőkben építési, felújítási munkát végző vállalkozók munkánként e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerint költségtérítést kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.

14. § (1) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(2) A temető tisztántartása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat elvárásait az üzemeltetői szerződésben rögzíti.

(3) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(4) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

(5) A sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültetni tilos.

15. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni. Az elszállításról az üzemeltető szükség szerint intézkedik.

(3) A sírok és a sírboltok - beleértve az urnák elhelyezésére szolgálókat is - kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők.

(4) A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos.

16. § (1) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.

(2) Építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

(3) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet a temetőben, erre kijelölt helyen lát el.

Szabálysértési rendelkezések

17. § * 

17/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) E rendelet 2000. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 37/1991. (XI. 12.) számú, valamint az ezt módosító 45/1997. (XI. 10.), 40/1998. (XII. 17.), 28/1999. (XI. 25.) önkormányzati rendeletek, valamint a 9/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a hatályát veszti.

Kaposvár, 2000. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1. Gyermeksírhely 25 évre: 20.275 Ft
2. Felnőttsírhely 25 évre
Felnőtt 1-es sírhely 25.175 Ft
Felnőtt 2-es sírhely 33.215 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 27.380 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor kettes sírhely 36.910 Ft
Szegélysírhely 1 személyes (félszegély) 27.480 Ft
Szegélysírhely 2 személyes 33.635 Ft
Sarokszegély sírhely 2 személyes 35.595 Ft
3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:
2 személyes kripta építésére 81.955 Ft
4 személyes kripta építésére 135.245 Ft
6 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére
9 személyes kripta építésére
12 személyes kripta építésére
12 személyes sarokkripta építésére
24 személyes kripta építésére
182.715 Ft
252.150 Ft
259.455 Ft
281.380 Ft
337.655 Ft
427.555 Ft
4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:
2 személyes kripta építésére 101.150 Ft
4 személyes kripta építésére 170.005 Ft
6 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére
9 személyes kripta építésére
12 személyes kripta építésére
12 személyes sarokkripta építésére
24 személyes kripta építésére
233.510 Ft
322.240 Ft
331.580 Ft
359.600 Ft
434.985 Ft
546.405 Ft
5. Urnahely 10 évre
Urnafülke egyszemélyes 22.375 Ft
2 személyes urnafülke (kolumbárium) 28.825 Ft
4 személyes urnafülke (kolumbárium) 40.025 Ft
Urnahely 20 évre
Urnasír 2 személyes
Urnasír 4 személyes
36.995 Ft
55.490 Ft
Urnakripta 2 személyes
Urnakripta 4 személyes
Szent Erzsébet kápolna
36.995 Ft
55.490 Ft
70.850 Ft
6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely-előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett: 18.605 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez * 

1. A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj: 34 100 Ft

2. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3.960 Ft
Ravatalozás 10.620 Ft
A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halott szállítás 1.530 Ft
Urnaelhelyezés 8.560 Ft
Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 Ft
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 Ft
Gyermeksírhely ásása 6.565 Ft
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 Ft
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 Ft
Sírhelynyitás gyermeksír esetén 6.565 Ft
Sírhelynyitás, zárás kripta esetén 18.700 Ft
Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén 6.600 Ft
Urnasírhely nyitás normál 8.800 Ft
Urnasírhely nyitás sírban 8.800 Ft
Sírbahelyezés 440 Ft
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 10.985 Ft
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) 12.085 Ft
Gyermeksírhely visszahantolása 2.200 Ft
Exhumálás 8.800 Ft
Urna elhelyezése kriptában 9.271 Ft
Urna elhelyezése sírban 9.271 Ft
Szórás 14.645 Ft

3. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

Keleti temetőben 5.959 Ft/munka
Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben 4.654 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

4. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Temetők nyitvatartási rendje

Kaposvár Keleti és Nyugati temető nyitva tartása:

április 1-től - november 1-ig 06.00 órától - 20.00 óráig

november 2-től - március 31-ig 07.00 órától - 18.00 óráig.

A Kaposfüredi, a Szentjakabi, a Töröcskei, a Déli és a Toponári temetőket időkorlátozás nélkül lehet látogatni.

5. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Védett sírok

1 Abaffy Genovéva 1911 1969 az első női repülő
2 Adorján József 1894 1976 úszóedző
3 Bacskay Béla 1860 1938 festőművész
4 Barcza József (Szimpliciusz) 1846 1913 cigányprímás
5 Bereczk Antal 1818 1872 polgármester, ügyvéd
6 Bereczk Sándor 1856 1945 városi főmérnök
7 Biczó Ferenc dr. 1895 1945 címzetes leánygimnáziumi igazgató
8 Böszörményi-Nagy Géza dr. 1892 1953 osztályvezető főorvos, kórházigazgató, sakkolimpiai bajnok
9 Csenteri István 1828 1904 48-as honvéd
10 Dobosy Sándor 1828 1886 honvéd őrmester
11 Fehér Imre 1900 1956 1956-os áldozat
12 Folly József 1822 1904 királyi tanácsos, polgármester
13 Gábriel János 1894 1970 munkás, a Somogy Megyei Forradalmi Nemzeti Tanács elnöke
14 Galimberti Alajos 1847 1897 festőművész
15 Ikafalvi Farkas Béla dr. 1901 1964 református lelkész
15 Kaposváry (Vétek) György 1886 1954 polgármester
16 Kovachich Őszinte 1806 1877 ügyvéd, a Somogy Megyei Takarékpénztár alapítója
17 Kovács Rezső 1915 1956 1956-os áldozat
18 Lengyel Árpád dr. 1915 1993 úszó, jogász, berlini olimpián bronzérmes
19 Lovász Erzsébet 1923 1942 „Bözsi Baba”
20 Magay Ferenc dr. 1891 1983 bírósági tanácselnök, református főgondnok
21 Mihálffy Antal dr. 1903 1953 miniszteri osztályfőnök
22 Molnár Csilla Andrea 1969 1986 szépségkirálynő
23 Németh István 1849 1911 polgármester
24 Pongrácz Károly dr. 1874 1943 tanügyi főtanácsos, gimnáziumigazgató
25 Rippl-Rónai Ödön 1865 1921 műgyűjtő, képtáralapító
26 Siposs Géza dr. 1866 1925 főjegyző
27 Tar Csatár 1836 1882 a kisdedóvó alapítója
28 Verseghy Márffy Emil 1847 1920 a főrendiház tagja, földbirtokos
29 Vigh Jenő 1931 1956 1956-os áldozat
30 Viski György 1940 1956 1956-os áldozat
31 Vitéz Reichardspergi Reichard Béla 1876 1921 ezredes, a 44-es gyalogezred parancsnoka
32 Zimmert József dr. 1866 1922 prépostplébános

  Vissza az oldal tetejére