Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendelet hatálya kiterjed a Kaposvár városban állandó bejelentett lakcímmel (tartózkodási hellyel) rendelkező, és a külön jogszabályban *  meghatározott személyekre.

(2) *  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi lakosok önálló lakhatásának biztosításához, a szociális körülmények figyelembevételével a saját erő kiegészítéséhez helyi támogatást nyújthat.

(3) *  Helyi támogatásban - egyéb feltétek mellett - az részesülhet, aki (házastársak esetén mindkét házastárs) kérelmében - vagy adásvételi szerződésben - nyilatkozik arról, hogy a lakáshoz jutáshoz adható egyéb kedvezmények (lakáscélú támogatás, munkáltatói hitel, pénzintézeti hitel) mellett az igényelt támogatással együtt a szükséges saját erő rendelkezésre áll.

(4) *  A helyi támogatás formái: vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: támogatás) és a kamatmentes kölcsön (továbbiakban: kölcsön).

(5) *  Helyi támogatás egy jogosult részére csak egy alkalommal, egy jogcímen nyújtható.

1/A. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. jövedelem: meghatározására a külön jogszabályban meghatározottak irányadók,

2. nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

3. vagyon: a kérelmező/k és velük együttköltöző/k tulajdonában álló hasznosítható ingatlan, jármű (ideértve a lízingelt járművet is, melyet meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni, értékének meghatározására a külön jogszabályban meghatározottakat kell alkalmazni, a hitelre vásárolt gépjármű esetében a befizetett összeget kell figyelembe venni) továbbá más vagyoni értékű jog, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja a nyugdíjminimum nyolcvanszorosát. Nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, valamint az öröklés vagy ajándékozás útján szerzett haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, amelyben a haszonélvező lakik, továbbá az első lakás megszerzéshez szükséges saját erő. Lakáscsere esetén nem minősül vagyonnak az a csere alapjául szolgáló ingatlan, amelyben a csere létrejöttéig a kérelmező/k életvitelszerűen lakik,

4. első lakásnak minősül: az ingatlan, ha megszerzése időpontjában, a támogatást kérelmező/k egyikének és a velük együtt költöző gyermekének/gyermekeinek nincs és azt megelőzően sem volt lakástulajdona, lakástulajdonban együttesen 50%-os tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó és az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joga, kivéve az olyan lakóingatlan tulajdonjogát, amely öröklés útján, haszonélvezeti joggal terhelten került tulajdonába és abban a haszonélvező lakik,

5. első közös lakásnak minősül: Ha a kérelmező/kérelmezőknek a támogatás igénylése időpontját megelőzően még nem volt közös tulajdonú ingatlanuk, függetlenül attól, hogy korábban külön-külön már rendelkeztek-e lakóingatlan tulajdonjogával,

6. élettársak: akik kérelmükben úgy nyilatkoznak, hogy élettársi kapcsolatban, egy háztartásban élnek, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és akik azonos lakcímüket személyi igazolvánnyal vagy lakcímkártyával igazolni tudják,

7. háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek,

8. család: a támogatott ingatlanba együttköltöző közeli hozzátartozók közössége,

9. közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, a gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő,

10. gyermek: a kérelmező/k által eltartott és vele egy háztartásban élő 18. év alatti önálló keresettel nem rendelkező, a 25. év alatti önálló keresettel nem rendelkező oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint korhatárra tekintet nélkül a fogyatékos munkaképességet legalább 67%-ban elvesztő vérszerinti, örökbefogadott, nevelt vagy gyámság alatt álló gyermek,

11. saját erő: különösen a készpénz, a telekár, anyagvásárlásra költött összeg, lakás-pénztári megtakarítás,

12. más rászoruló személy: az élettársi kapcsolatban élő, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelő, és az egyedülálló személy/személyek,

13. egyedülálló: az a 18. életévét betöltött személy aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él lakcímük is különböző kivéve, ha élettársa van,

14. lakás: a külön jogszabályban meghatározott összefüggő helyiségcsoport,

15. különös méltánylást érdemlő eset: a támogatott és családja élethelyzetében a kölcsön visszafizetésének időtartama alatt bekövetkezett előre nem látható rendkívüli változás, különösen baleset, betegség, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte,

16. bővítés: a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítését is.

Első lakáshoz jutó fiatal házaspárok támogatása

2. § (1) *  A Közgyűlés a rászoruló fiatal házaspárok részére Kaposvár városban megvalósuló, első közös lakásának építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, cseréjéhez, valamint önkormányzati pénzeszközök felhasználásával kialakított építési telek vételéhez helyi támogatást állapíthat meg.

(1a) *  A lakás bővítéséhez, cseréjéhez abban az esetben nyújtható helyi támogatás, amennyiben azt a gyermeklétszám növekedése indokolja.

(2) A bérlakásgondok enyhítése érdekében a városkörnyékre kitelepülő lakásvásárlók rendkívül indokolt esetben helyi támogatásban részesülhetnek.

3. § *  (1) A kérelmezők helyi támogatásban akkor részesülhetnek, ha az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) *  a család egy főre jutó havi nettó jövedelme, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 500%-át nem haladja meg és vagyona nincs,

b) a házastársak egyike sem töltötte be a külön jogszabályban *  meghatározott életkort,

c) a házastársak méltányolható lakásigényét és mértékét - melyet külön jogszabály tartalmaz *  - nem haladja meg az építendő illetve a megvásárlásra kerülő lakás nagysága,

d) *  a saját erő mértéke a tervezett beruházás összegének 10%-át eléri vagy meghaladja,

e) *  a kérelem benyújtásakor még gyermektelen házaspár a gyermek/ek vállalásáról nyilatkozik.

(2) Méltányosságból az első lakásuk vásárlásához és építéséhez a fiatal házaspárokon kívül más rászoruló személy részére is állapítható meg helyi támogatás, az e célra fordítható éves keret legfeljebb 15%-áig, abban az esetben, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek egyébként megfelelnek.

(3) *  Várospolitikai érdekből, fontos szakemberek lakáshelyzetének megoldása céljából akkor is nyújtható támogatás, ha a kérelmező nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

(4) *  Azon személyek részére, akik a pénzintézet által kiadott dokumentummal (a továbbiakban: pénzintézeti dokumentum) igazolják, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezményre (a továbbiakban: CSOK), illetve a CSOK 10 millió forintos összegű támogatására (a továbbiakban: CSOK10) a megállapítás iránti igényüket benyújtották - kérelmük esetén - egyidejűleg helyi támogatás is nyújtható, azon feltétellel, hogy a helyi támogatás folyósítására a CSOK-ra, illetve a CSOK10-re való jogosultságuk megszerzésének igazolását követően kerülhet csak sor. A helyi támogatás további feltétele, hogy a család egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 700%-át nem haladja meg. Vonatkozásukban az (1) bekezdésben foglalt egyéb feltételeket külön vizsgálni nem kell.

Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyáról lemondók helyi támogatása * 

3/A. § (1) *  Helyi támogatásban részesülhetnek az önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára lemondó és a lakást leadó bérlők, akik lakhatásukat saját tulajdonú lakóingatlan vásárlásával, építésével kívánják megoldani, ha a 3. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek egyébként megfelelnek.

(2) A határozatlan időre szóló bérleti jogviszonyról való lemondásért járó pénzbeli térítés összege sajáterőként figyelembe vehető.

Helyi támogatásra vonatkozó közös szabályok * 

3/B. § (1) *  A helyi támogatás együttes összege (támogatás és kölcsön) az igényléskor meglévő és vállalt gyermeklétszámra tekintettel nem haladhatja meg:

a) egy gyermekig lakásépítés esetén 670 000 Ft-ot, új lakás vásárlása esetén a 470 000 Ft-ot, használt lakás vásárlása, lakás bővítése vagy cseréje esetén a 395 000 Ft-ot, telekvásárlás esetén a 330 000 Ft-ot,

b) két gyermekig lakásépítés esetén a 1 320 000 Ft-ot, új lakás vásárlása esetén a 900 000 Ft-ot, használt lakás vásárlása, lakás bővítése vagy cseréje esetén a 790 000 Ft-ot, telekvásárlás esetén a 660 000 Ft-ot,

c) három vagy több gyermek vonatkozásában lakásépítés esetén a 2 000 000 Ft-ot, új lakás vásárlása esetén az 1 200 000 Ft-ot, használt lakás vásárlása, lakás bővítése vagy cseréje esetén az 1 000 000 Ft-ot, telekvásárlás esetén a 800 000 Ft-ot,

d) *  kaposvári munkáltató javaslata alapján azon munkavállalója részére, akinek a munkáltató a telek vásárlásához legalább a vételár mindenkori ÁFA-jának megfelelő összeget -az igénylők munkáltatói vagy egyikük munkáltatója- munkáltatói támogatás formájában biztosította, legfeljebb az 5 000 000 Ft-ot.

(2) *  A támogatás összege a meglévő és vállalt gyermekek tekintetében 1 gyermekig lakás építése és új lakás vásárlása esetén legfeljebb 170 000 Ft-ig, használt lakás vásárlása, lakás bővítése, cseréje, telek vásárlása esetén legfeljebb 165 000 Ft-ig, két gyermekig legfeljebb 330 000 Ft-ig, három vagy több gyermek esetén legfeljebb 500 000 Ft-ig terjedhet, a CSOK10-re jogosultak vonatkozásában legfeljebb 1 000 000 Ft-ig, továbbá a 3/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben legfeljebb 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

(2a) *  Nem állapítható meg támogatás annak a személynek aki a szakemberek települési támogatását vette/veszi igénybe. Részére a helyi támogatás együttes összegének támogatással csökkentett része biztosítható kölcsön formájában.

(3) *  Nem állapítható meg helyi támogatás annak az igénylőnek:

a) aki kérelmében valótlan adatot közölt, vagy jelentős tényt elhallgatott,

b) aki az önkormányzati bérlakása tulajdonjogának megszerzéséhez, vagy

c) magánszemélyektől felvett lakáscélú kölcsön visszafizetésére kívánja a támogatást felhasználni.

(4) *  Egyenesági hozzátartozók között adásvételi szerződéssel létrejött lakóingatlan vásárlásához, abban az esetben nyújtható helyi támogatás, ha az eladó a vételár felhasználásával más ingatlanban szerez tulajdonjogot, ahová életvitelszerűen odaköltözik, és ezek megtörténtét igazolja.

(5) *  A helyi támogatás összegét:

a) lakás vásárlása, építési telek vásárlása, lakás cseréje, esetén az adásvételi/csere szerződésben szereplő eladó által megjelölt bankszámlára,

b) lakás építése, lakás bővítése esetén a jogosult/jogosultak bankszámlájára

kell folyósítani.

(6) *  A helyi támogatás összegének a szerződésben meghatározott célra történt felhasználását lakás építése, lakás bővítése esetén a jogosult/jogosultak a használatbavételi engedély véglegessé válásától számított 15 napon belül a használatbavételi engedéllyel és számlákkal köteles/kötelesek igazolni.

4. § (1) *  A helyi támogatás igénybevételéről és a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat az igénylővel megállapodást köt, amelyben a helyi támogatásban részesülő személy nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a tulajdonát képező ingatlanra az önkormányzat javára a megállapított helyi támogatás erejéig történő jelzálogjog, valamint a szerződéskötés napjától számított 10 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a Magyar Államot és a hitelező pénzintézetet követő ranghelyre. A kölcsön és támogatás folyósítására a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat alapító kölcsönszerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság általi széljegyzését követően kerülhet sor, amelyet a jogosult az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett eredeti szerződés példányával igazol, továbbá csatolja a Magyar Állam és a hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat elidegenítési és jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. A jelzálog fedezeteként nem szolgálhat társasház alapítása alatt álló ingatlan.

(2) *  A kölcsönt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni. A visszafizetést legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésétől számított 3 év múlva kell megkezdeni, de a kölcsönszerződés megkötésétől számított 10 éven belül teljesíteni kell.

(2a) *  a gyermekvállalási kötelezettség teljesítésére előírt határidő a helyi támogatás megállapítását követően

a) egy gyermek vállalása esetén 4 év,

b) két gyermek vállalása esetén 8 év,

c) három gyermek vállalása esetén 10 év,

a gyermekvállalási kötelezettség teljesítését igazolni kell. Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

(2b) *  Amennyiben a helyi támogatásban részesülő személy/ek a gyermek/ek vállalását a (2a) bekezdésben foglalt határideig nem vagy részben teljesíti/k, úgy az igénybevett támogatás összegének és a meglévő gyermekek után járó támogatás összegének különbözetét köteles a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben visszafizetni az önkormányzat felé, a visszafizetés elrendelésének napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben.

(2c) *  A gyermekvállalási kötelezettség igazolásának módjára és feltételeire vonatkozóan az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

(2d) *  Amennyiben a jogosult/ak igazolja/igazolják, hogy a gyermekvállalást azért nem tudta/tudták teljesíteni, mert az emberi reprodukcióra irányuló eljárás (lombikbébi program) megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben vele/velük szemben egészségügyi ok merült fel, vagy a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavalt, vagy a 4. § (2a) bekezdésében meghatározott időtartam alatt a jogosultak egyike elhunyt, úgy a meg nem született gyermek/ek után járó támogatás összegének és annak kamatainak visszafizetése alól mentesül/nek.

(3) *  Amennyiben a helyi támogatással épített, vagy vásárolt lakás, illetve telek 10 éven belül elidegenítésre kerül, a fennálló kölcsönt illetve a kapott támogatást - az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével - egyösszegben kell visszafizetni.

(4) *  A helyi támogatás (kölcsön és támogatás) visszafizetésének kötelezettsége alól a Közgyűlés különös méltánylást érdemlő esetben:

a) a jogosult/ak kérelmére a kölcsön visszafizetése alól felmentést adhat, a kölcsönt támogatásra változtathatja, vagy

b) a hátralék, illetve a már felmondott kölcsöntartozás visszafizetésére - a végrehajtási eljárás megindításáig - legfeljebb 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat,

c) a támogatás visszafizetése alól felmentést adhat illetve a támogatás visszafizetésére - a végrehajtási eljárás megindításáig - legfeljebb 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat.

(5) A támogatásban részesültek kérelme alapján a Közgyűlés az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a jelzálogjog más lakóingatlanra történő átvezetéséhez hozzájárulhat ha:

a) a jogosult az elidegenítésből származó teljes vételárat más, Kaposvár városban megvalósuló saját lakás építésére vagy vásárlására használja fel,

b) a házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése céljából a volt házastárs részére idegeníti el, aki a kölcsön visszafizetésére kötelezettséget vállalt.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Közgyűléshez címezve a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) *  A kérelemhez mellékelni kell:

a) lakásvásárlásnál, telekvásárlásnál és a lakás cseréje esetén az adásvételi szerződést vagy előszerződést,

b) lakásépítésnél az érvényes építési engedélyt, vagy az építéshatóság igazolását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént,

c) lakásbővítés esetén a záradékolt tervdokumentációt és a véglegessé vált építési engedélyt,

d) a 3. § (4) bekezdésben meghatározott pénzintézeti dokumentumot,

e) a család -kérelem benyújtását megelőző havi nettó - jövedelméről szóló igazolásait,

f) önkormányzati lakás bérleti jogviszonyáról történő lemondás esetén a lemondás elfogadásáról szóló iratot,

g) minden egyéb olyan iratot, amely a támogatás megállapításánál alapul szolgálhat,

h) a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának ingatlan - nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

(3) *  A támogatás odaítéléséről, a visszafizetési kötelezettség alóli felmentésről, valamint a részletfizetési lehetőség biztosításáról, átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság, a jelzálogjog átviteléről, illetve a helyi támogatással épített vagy vásárolt ingatlan megterheléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

Záró rendelkezések

6. § (1) Támogatás csak a költségvetési rendeltben e célra meghatározott éves keretösszeg erejéig nyújtható.

(2) E rendelet 2001.március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2001. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére