Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2001. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

a város egyes területeinek, fasorainak és fáinak védetté nyilvánításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 22. § d), és 24. § (1) bekezdés b), pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendeletre, az alábbi rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy

a) a különleges oltalmat igénylő és az emberi környezet védelme érdekében növénytani, tájképi, vagy kultúrtörténeti szempontból, illetőleg más közérdekből védelemre érdemes területek, fák (a továbbiakban együtt: természetvédelmi érték) körét megállapítsa,

b) a természetvédelmi értékek károsodását megelőzze, elhárítsa, a bekövetkezett károsodást csökkentse, vagy megszüntesse,

c) a természetvédelmi értékeket a jelen és jövő nemzedékek számára megőrizze, azokat szükség szerint helyreállítsa, tervszerű fenntartásukat biztosítsa.

2. § *  A rendelet hatálya a Kaposvár belterületén található, e rendelet mellékletében felsorolt, védelemre érdemes fákra és növényzettel borított zöldterületekre, valamint a növényültetésre vonatkozó előírások kapcsán Kaposvár közigazgatási területére terjed ki.

2/A. § *  (1) Fás szárú növények ültetési, telepítési távolsága tekintetében a helyi építési szabályzat növényültetésre vonatkozó rendelkezéseit *  kell alkalmazni.

(2) Az ültetési, telepítési távolság betartását a jegyző ellenőrzi. Az ültetési, telepítési távolságra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén a fás szárú növény ültetőjét vagy az érintett ingatlan tulajdonosát a jegyző a növény átültetésére vagy kivágására kötelezi.

A védelemben részesített területek és fák köre

3. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet mellékletében felsorolt természetvédelmi értékeket védetté nyilvánítja.

(2) Fasor esetében a védett növényekhez tartozónak kell tekinteni a fasor tengelyvonalától 6-6 méterre lévő kétoldali, egyes fa és facsoport esetében a fa (fák) törzsének tengelypontjától számított 6 méter sugarú űrszelvényt.

3/A. § *  A védett növények természetvédelmi kezelési tervét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A természetvédelmi értékekkel kapcsolatos jogok és kötelességek

4. § (1) A védetté nyilvánított területeken álló, vagy védetté nyilvánított fát kivágni - amennyiben a természeti érték nem az önkormányzat tulajdona - csak Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének engedélyével szabad. A jegyző az engedélyt a városi főkertész írásos véleménye alapján adja ki.

(2) *  Az önkormányzat tulajdonában álló természetvédelmi értékek kezelése (értékek megóvása, őrzése, bemutatása, helyreállítása) Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata.

(3) *  A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztató táblával köteles megjelölni a védett közterületeket.

5. § (1) *  Amennyiben a természetvédelmi érték nem az önkormányzat tulajdona, a polgármester megállapodást köthet az érintett személyekkel annak kezelésére. A kezelés költségeit az önkormányzat viseli. A megállapodás előkészítése a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata.

(2) Amennyiben a tulajdonos a természeti érték kezelését költségtérítés ellenében sem vállalja, a megállapodás arra is vonatkozhat, hogy a kezelést az önkormányzat végezteti el az esetlegesen okozott károk megtérítése mellett.

(3) A (1) és (2) bekezdésben írt megállapodások eltérő tartalommal is létrejöhetnek. A tulajdonos a megállapodásban a 4. § (2) bekezdés szerinti kezelési feladatok elvégzését részben is vállalhatja.

(4) A természeti érték tulajdonosa a megállapodás megkötésére nem kötelezhető.

A természetvédelmi értékek nyilvántartása

6. § (1) E rendelet mellékletében felsorolt védett területek, fasorok, fák törzslappal rendelkeznek, melyen feltüntetésre kerül

a) a terület, növény helyszíne, címe,

b) a terület helyrajzi száma,

c) a tulajdonos megnevezése,

d) a kezelő megnevezése

e) a fáknál a tudományos és magyar név,

f) a fák törzskörmérete, korona átmérője és magassága,

g) kora (becsült kora),

h) botanikai, kultúrtörténeti leírása, egészségi állapota.

(2) A területek, fák jelenlegi állapotát fényképek dokumentálják.

Záró rendelkezés

7. § (1) E rendelet 2001. június 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a város egyes területeinek, fasorainak és fáinak védetté nyilvánításáról szóló 35/1991. (X. 12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kaposvár, 2001. május 31.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 27/2001. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez * 

A védett növények utcák szerinti betűrendes útmutatója

Növény helye Neve db hrsz.
Anna utca 6. Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) 1 415/2
Gr. Apponyi A. u. Fagus silvatica Atrop. (Vérbükk) 1
Tilia platyphyllos (Nagy levelű hárs) 1
Bajcsy Zs. U. 1/c. Taxus baccata (Tiszafa) 3 859
Taxus baccata Fastigiata (Tiszfa) 2
Tilia tomentosa (Ezüst hárs) 1
Liriodendron tulipifera (Tulipánfa) 1
Bajcsy Zs. U. 3. Taxus baccata (Tiszafa) 1 852
Bajcsy Zs. U. 11. Taxus baccata (Tiszafa) 1 825
Bajcsy Zs. U. 17. Ginkgo biloba (Páfrányfenyő) 1 799/1
Taxus baccata (Tiszafa) 1
Bajcsy Zs. U. 20. Taxus baccata (Tiszafa) 2 345
Bajcsy Zs. U. 21. Chamaecyparis lawsoniana (Álciprus) 11 793
Bajcsy Zs. U. 21. Taxus baccata (Tiszafa) 2 771
Bajcsy Zs. U. 35. Taxus baccata (Tiszafa) 4 748
Platanus acerifolia (Platán) 3
Baross G. u. 2. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 7129
Benedek E. u. 2. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 6339/3
Benedek E. u. 20. Sequioadendron gig. (Mamutfenyő) 1 8430
Berzsenyi park természetvédelmi terület 4219
Cseri park Abies concolor (Kolorádófenyő) 6 9746/29
Cedrus atlantica (Atlaszcédrus) 4
Chamaecyparis lawsoniana (Álciprus) 4
Chamaecyparis lawsoniana Lővér (Álciprus) 4
Chamaecyparis picifera (Álciprus) 8
Juniperus communis (Boróka) 2
Parrotia persica (Perzsiai varázsfa) 3
Picea abies (Lucfenyő) 5
Picea punges (Ezüstfenyő) 7
Picea punges Glauca (Ezüstfenyő) 3
Pinus nigra (Fekete fenyő) 1
Pinus silvestris (Erdei fenyő) 1
Pinus strobus (Sima fenyő) 1
Pseudotsuga menziesii (Duglaszfenyő) 2
Sequioadendron giganteum (Mamutfenyő) 2
Taxus baccata (Tiszafa) 3
Thuja occidenthalis Aurea (Nyugati tuja) 2
Thuja occidenthalis Malonyana (Nyugati tuja) 4
Thuja plicata (Óriás tuja) 5
Csokonai u. Sequioadendron giganteum (Mamutfenyő) 1
Ezredév u. 3. Magnolia soulangiana (Liliomfa) 2 827
Wisteria sinensis (Lilaakác) 2 827
Picea pungens Glauca (Ezüstfenyő) 2
Taxus baccata (Tiszafa) 2
Abies concolor (Kolorádófenyő) 1
Ezredév u. 12. Liriodendron tulipifera (Tulipánfa) 2 816
Fő u. 10. Taxus baccata (Tiszafa) 1 12
Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) 2
Tilia tomentosa (Ezüst hárs) 1
Abies concolor (Kolorádófenyő) 1
Géza u.20. Platanus acerifolia (Platán) 1 7787/6
Göngyvirág u. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 16017
Honvéd u. Sávház Quercus robur Fastigiata (Kocsányos tölgy) 1 4747/17
Honvéd u. 24. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 4340/1
Taxus baccata (Tiszafa) 2
Honvéd u. 24/a. Platanus acerifolia (Platán) 2 4336
Igazgatási központ Paulowia tomentosa (Császárfa) 1
Izraelita temető Taxus baccata (Tiszafa) 5 2771
Quercus robur Fastigiata (Kocsányos tölgy) 1
Jókai u.1. Platanus acerifolia (Platán) 1 8219
Kanizsai u. 19. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 9097
Knizsai u. 12. Taxus baccata (Tiszafa) 1 4248
Kálvária u. 15. Aesculus hippocastanum (Vadgeysztenye) 20 7575
Kontrássy u. 3. Aesculus hippocastanum (Vadgeysztenye) 1 301
Tilia tomentosa (Ezüst hárs) 1
Kossuth L. u. 21. Picea pungens Glauca (Ezüstfenyő) 1 854
Sophora japonica (Japánakác) 1
Fraxinus excelsior (Magas kőris) 1
Kossuth L. u. 23. Paulowia tomentosa (Császárfa) 1 855
Taxus baccata (Tiszafa) 3
Kossuth L. u. 24. Taxus baccata (Tiszafa) 2 844
Picea pungens (Ezüstfenyő) 1
Kossuth L. u. 32. Picea pungens Glauca (Ezüstfenyő) 1 839
Taxus baccata (Tiszafa) 1
Kossuth L. u. 38. Taxus baccata (Tiszafa) 2 914
Kossuth tér 3. Aesculus hippocastanum (Vadgeysztenye) 2 317
Taxus baccata (Tiszafa) 2
Kovács S. Gy. U. Taxus baccata (Tiszafa) 4 948/2
48-as Ifjúság útja Sequiodendron giganteum (Mamutfenyő) 2 5637/107
Németh I. fasor Tilia sp. Coll. (Hárs) 155 880
Platanus acerifolia (Platán) 5
Németh I. fasor 7. Magnolia cobus (Liliomfa) 1 943
Picea pungens Glauca (Ezüstfenyő) 1
Németh I. fasor 8. Platanus acerifolia (Platán) 2 792
Németh I. fasor 11. Taxus baccata (Tiszafa) 1 956
Németh I. fasor 14. Liriodendron tulipifera (Tulipánfa) 1 787
Pacsirta u. 1/b. Taxus baccata (Tiszafa) 2 B-6692/2
Pázmány P. u. 3/b. Taxus baccata (Tiszafa) 1 1018
Pettőfi u. 54. Platanus acerifolia (Platán) 1 4772
Taxus baccata (Tiszafa) 2
Pécsi u.-Virág u. csp. Quercus robur Fastigiata (Kocsányos tölgy) 1 2401
Somssich P. u. 1. Taxus baccata (Tiszafa) 3 881
Somssich P. u. 14. Aesculus hippocastanum (Vadgeysztenye) 3 836
Platanus acerifolia (Platán) 3
Tilia spec. Coll. (Hárs) 4
Szent Imre u. 4. Taxus baccata (Tiszafa) 1 939
Szent Imre u. 29/c. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 4220
Szent Imre u. Szt. Imre templom Paulownia tomentosa (Császárfa) 2 798
Széchenyi tér 2. Taxus baccata (Tiszafa) 2 369
Széchenyi tér 8. Platanus acerifolia (Platán) 8 366
Színház park Fagus silvatica Atrop. (Vérbükk) 1 437/1
Taxus baccata (Tiszafa) 2
Quercus robur Fastigiata (Kocsányos tölgy) 6
Teleki u. 4. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 87
Temesvár u. 18. Taxus baccata (Tiszafa) 1 4276
Toldi ltp. Taxus baccata (Tiszafa) 1 5447
Toponári út Aesculus hippocastanum (Vadgeysztenye) 87 13561
Toponári út templom Platanus acerifolia (Platán) 3 13001
Toponári út 62. természetvédelmi terület
Vasútállomás Quercus robur (Kocsányos tölgy) 1 7131
Zárda u. 7. Taxus baccata (Tiszafa) 1 231
Zárda u. 9. Picea pungens (Ezüstfenyő) 1 230
Taxus baccata (Tiszafa) 3
Picea abies (Lucfenyő) 1
Zárda u. 11. Taxus baccata (Tiszafa) 8 229

2. melléklet a 27/2001. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez * 

Védett növények természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzés

A terv célja Kaposvár város egyedi tájértékeinek, a védett növényeknek olyan kezelése, amely biztosítja a lehető legkedvezőbb életfeltételeket a célból, hogy azok minél tovább megtarthatók legyenek a számukra kedvezőtlen városi körülmények között.

2. Természetvédelmi stratégia

Az 1. pontban megfogalmazott célt a növények igényeinek lehető legkedvezőbb megteremtésével kell elérni.

3. Természetvédelmi kezelési módok

Tekintettel arra, hogy a védett növények általában lakott területen találhatók a kezelés módjainak lényegi szempontja a környezeti terhelés csökkentése. Ez kiegészül az okszerű növényvédelemmel.

Technológiai elemek

a) Metszés

aa) száraz ágak levágása

ab) tősarjak eltávolítása

ac) törzsek feltisztítása

ad) fasebkezelés méhviasz alapú szerrel

b) Növényvédelem

ba) permanens kártevők ellen (platán: csipkéspoloska, vadgesztenye: aknázó moly, juhar, hárs: levéltetű, atkák)

bb) klímaváltozás miatt délről felhúzódott, Magyarországon az alábbi 3 évben gradációt okozott kártevő ellen (valamennyi növényen: lepkekabóca)

bc) speciális, fajonként változó káros mikroorganizmus elleni védekezés (platán gnomónia, Rosaceae fajok moniliája)

c) Tápanyag utánpótlás

A koros fák gyökérzetének felszívó zónája mélyen a talajfelszín alatt található.

d) Öntözés

A főgyökérrel rendelkező fajok kivételével minden dendrológiai értéknél fontos, különösen az örökzöldeknél.

4. a) Lehetséges megoldás

aa) tápanyagok gyökérzónába juttatása injektálással

ab) tápanyag adagolás levélen keresztül

b) Látogatás

A védett növények közül a közterületeken lévők szabadon megtekinthetők. A magánterületek védett fái nem látogathatók.

c) Oktatás, bemutatás

2002-ben könyv készült a város dendrológiai értékeiről a városi főkertész tollából. Címe: Kaposi fák a várostörténet tükrében. A könyv alkalmas középiskolában, helytörténeti órákon egyedi tájértékeink tárgyalására, ily módon beilleszthető az érettségi tananyagába is.

d) Kutatás és vizsgálatok

Napjaink változó klímája felveti annak a vizsgálatnak a lehetőségét, hogy kényes növények, exoták hogyan viselkednek a szárazuló és szélsőségessé váló időjárásban. A kutatás módja a rendszeres megfigyelés. Megfigyelés során az időjárási anomáliákra adott válaszreakciókat kell rögzíteni.

Kutatás tárgya továbbá a környezeti hatások fogadásán túl a fák növényvédelmének környezetkímélő megoldása. Cél a növények kondíciójának olyan mértékű javítása, hogy ellenállóvá váljanak a legtöbb kártevővel, kórokozóval szemben.

A fenti előírásokat a 27/2001. (VI. 12.) önkormányzati rendeletben felsorolt területeken, egyedi fák esetében a mindenkori tulajdonosnak kell ellátnia megfelelő szakember, szakmai-technikai feltételek biztosításával.


  Vissza az oldal tetejére