Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a város köztisztaságát, a települési hulladék összegyűjtésének, szállításának és kezelésének rendjét.

2. § *  A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a hulladék elszállítására, kezelésére, és a hulladékok elkülönített gyűjtésére terjed ki.

3. § * 

4. § (1) *  Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési hulladék szervezett összegyűjtését, szállítását és kezelésének rendjét, helyi kötelező közszolgáltatás útján, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

(2) * 

(3) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, a lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(4) * 

(5) *  A város területén a hulladék begyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását és a hulladékkezelő központ üzemeltetését a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (együtt a továbbiakban feladatkörükben: közszolgáltató) végzi.

(6) * 

II. Fogalom meghatározások

5. § E rendelet alkalmazásában:

a)-b) * 

c) * 

d) *  idegen beszállítás: a kijelölt hulladékátvevő-helyre nem a rendeletben nevesített közszolgáltató által végzett beszállítás függetlenül a beszállított hulladék keletkezési helyétől.

e) *  Sétáló utca: a Fő utca Kossuth tértől Dózsa Gy. utcáig terjedő szakasza, Ady E. utca, Noszlopy utca.

f) * 

g) *  szokásosnál nagyobb mennyiségű hulladék: a rendszeres hulladékgyűjtés keretében a regisztrált edény méretét vagy a szerződött mennyiséget meghaladó hulladék.

h) *  vidéki beszállítás: a kijelölt hulladékátvevő-helyre Kaposvár közigazgatási területén kívülről a közszolgáltató által történő beszállítás.

i) * 

j) *  lakossági beszállítás: Kaposvár közigazgatási területéről a rendeletben nevesített közszolgáltató által lakosságtól összegyűjtött hulladék.

k) *  közületi beszállítás: Kaposvár közigazgatási területéről a rendeletben nevesített közszolgáltató által intézményektől, gazdálkodó szervezetektől összegyűjtött hulladék.

l) *  A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

m) *  Újrahasználati központ: A hulladékgyűjtő udvarban - az elkülönítetten gyűjtött hulladékok fogadása mellett - a lakosság által beszállított, használható, hulladéknak nem tekinthető termékeket fogadó létesítmény.

III. A települési hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje * 

Ingatlanok tisztán tartása

6. § (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(2) *  Az ingatlanra ráhordott hulladékot az ingatlanhasználó köteles a kijelölt hulladékátvevő-helyre elszállíttatni.

7. § (1) *  Az ingatlanon belül csak komposztálásra alkalmas hulladék helyezhető el, megfelelő tároló helyen.

(2) Az ingatlan használója köteles gondoskodni:

a) a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről;

b) az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról, kaszálásáról;

c) az épületek homlokzatainak tisztántartásáról, az aktualitásukat vesztett reklámok és a falfirkák eltávolításáról, amennyiben az azt elhelyező, vagy az elkövető személye ismeretlen.

8. § (1) *  Az épületek közös helyiségeinek tisztántartásáról az ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni.

(2) Az (1) szerinti épületekben előforduló rovarok, rágcsálók irtásáról a lakóközösség, illetve a lakás használója köteles gondoskodni, e tevékenységével nem veszélyeztetheti mások egészségét.

Közterületek tisztántartásának általános szabályai

9. § (1) A közterületet, a kapualjakat és átjárókat beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos

(2) A közterületeken elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, a fákat és egyéb növényzetet rongálni, beszennyezni tilos.

(3) Környezetszennyezést, dugulást, rongálást okozó anyagot közterületre, közcsatornába, árokba, víznyelő aknába, kutakba elhelyezni, kiönteni, vezetni tilos.

(4) *  Az ingatlan használója köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig gondozni az alábbiak szerint:

a) Takarítás a b)-e) pontokban meghatározott közterületeken.

b) Síkosság-mentesítés a járdán, járda hiányában az ingatlan mentén, 1,5 m széles sávban.

c) Zöldterület és a gyepes árok kaszálása maximum 5,0 m szélességben.

d) Nyílt árok folyamatos karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán tartása.

e) Vízelvezető műtárgyak tisztítása.

(5) *  A Sétáló utca díszburkolata teljes felületének takarítása csak célgépekkel és kézi erővel történhet. A célgépekkel történő tisztítást a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezteti el.

(6) *  A Sétáló utcában az ingatlan előtti 4 m széles szakasz tekintendő járdának, melyre az ingatlanhasználó tisztántartási kötelezettsége fennáll.

(7) *  Az ingatlan előtti járdán összegyűjtött hulladékot a háztartási hulladék szállítására szolgáló gyűjtőedénybe kell elhelyezni, illetve zöld hulladék esetén, a saját ingatlanán nem komposztált hulladékot a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napon elszállításra kihelyezni.

10. § *  (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanja előtti járdát áttörő gazt a burkolat rongálása nélkül kiirtani.

(2) *  A két ingatlan közötti területsáv, átjáró tisztántartási kötelezettsége az ingatlanhasználók között egyenlő arányban oszlik meg.

11. § (1) *  Közutak, lépcsők, közparkok, közkertek, sétányok, játszóterek, valamint az ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft., illetve az általa megbízott közszolgáltató feladata. Ennek keretében elvégzi:

a) az utak, utcák, terek útburkolatai, padkái, a közterületi lépcsők tisztántartását;

b) az utcai hulladékgyűjtő tartályok felszerelését, karbantartását, ürítését, tisztántartását;

c) zöldterületek fenntartását, parkosítását, virágosítását.

(2) Az országos közutak és tartozékainak tisztántartása a közútkezelő feladata.

(3) *  A parkerdők és kirándulóhelyek tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

Hó- és síkosságmentesítés

12. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot folyamatosan síkosságmentessé kell tenni. A síkossá vált járdát reggel 7.00 óráig környezet kímélő szóróanyaggal (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb.) a járda melletti ingatlan használójának fel kell szórni.

(2) Az ingatlan melletti járda, lépcső, térburkolat hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, a vízelvezető árok megtisztításáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározottakon túl a közterületek burkolt felületeinek hó- és síkosság mentesítéséről a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft., illetve megbízása alapján a közszolgáltató gondoskodik.

(4) *  A közutak síkosság mentesítéséhez a környezetkímélő anyagokon kívül a klorid tartalmú szerek használata kizárólag belterületi közterületen, a közúti forgalom számára igénybe vett területen (úttest) alkalmazható. Itt is csak úgy, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális értéke 15 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagokat csak tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon szabad tárolni.

(5) A síkosság elleni védekezéshez egy téli időszakban felhasználható só mennyisége 300 g/m2.

(6) Klorid tartalmú vegyszert az alul- és felüljárók, a hidak felületén és azok 15 m-es körzetében, a zöldterületeken és azok környezetében nem szabad használni.

(7) A Sétáló utca díszburkolatának hó- és síkosságmentesítésénél a hótolás gumi élvédővel ellátott tolólapos célgéppel, illetve kézi munkával végezhető. A hó elhelyezése a két kandelábersoron történhet úgy, hogy öt lámpaoszloponként az átjárást biztosítani kell. Síkosságmentesítésre csak klorid mentes anyag használható.

13. § (1) A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) A síkosságmentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat 8 m-nél szélesebb úton az úttest szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb út esetén a járda szélén kötelesek összegyűjteni.

(3) *  Havat buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben lerakni tilos.

A kereskedelmi, a vendéglátóipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége

14. § (1) *  A szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) az ingatlanhasználó köteles reggel 7.00 óráig megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.

(2) *  Az ingatlanhasználó köteles a tőle elvárható módon a hulladékot szelektíven gyűjteni és a közszolgáltatónak ilyen formán átadni, illetve az árusításból keletkező szelektíven nem gyűjthető települési hulladék zárható gyűjtőedényben történő gyűjtéséről, valamint a közszolgáltató útján annak a kijelölt hulladékátvevő-helyre történő elszállításáról gondoskodni.

Járművek üzembentartóinak kötelezettségei

15. § (1) *  Tömegközlekedési közszolgáltató szervezetek üzemi területeinek, végállomásainak, pályaudvarainak tisztántartása a járművek üzembentartójának kötelezettsége.

(2) *  A tömegközlekedési eszközök belterületi megállóhelyeinek, váróhelyiségeinek tisztántartása, gondozása a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata.

(3) * 

(4) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.

Építési és bontási területek tisztántartása

16. § (1) Építés, bontás, vagy felújítás alatt üresen álló ingatlan tisztántartása az engedélyes feladata.

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület bérleti szerződés alapján lehet tárolni.

(3) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és a szükséges jelzésről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.

(4) * 

(5) *  Az ingatlanhasználó háztartásonként évi 1 alkalommal legfeljebb 500 kg építési és bontási hulladékot beszállíthat a Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Ártalmatlanító telepre (Kaposvár, Nádasdi utca 0121/59. hrsz.).

Az anyagok szállítása

17. § (1) Az anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) * 

(3) *  A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig. Január 14-e után az ingatlanhasználó köteles a fenyőfákat mint általános zöldhulladék kezelni és 18. § alapján eljárni.

(4) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása

18. § *  (1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.

(2) A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napot megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja. A közszolgáltató a zöldhulladék elszállítását a 25. §-ban foglaltak szerint biztosítja.

(3) *  A (2) bekezdésben megjelölt módon kívül, az ingatlanhasználó a nem komposztált zöldhulladékot az erre kijelölt hulladékátvevő-helyre köteles elszállítani.

(4) *  A elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az elkülönítetten gyűjtött fém-, papír- és műanyaghulladék (kék kuka), valamint a települési vegyes hulladék (fekete kuka) céljára szolgáló gyűjtőedényekben kihelyezni tilos. A közszolgáltató kizárólag a rendeltetésszerűen használt gyűjtőedényből köteles a hulladékot elszállítani.

Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

19. § (1) *  A közterületen nyilvános illemhelyek létesítése és üzemeltetése a Közgyűlés döntése alapján történik. Az üzemeltetéssel megbízott köteles a nyilvános illemhely és környéke tisztántartásáról gondoskodni.

(2) *  Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik.

(3) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet *  tartalmazza.

(4) *  Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató részére bejelenteni az új létesítmény üzembe helyezését, meglévő épületének funkcióváltozását, amennyiben ott hulladék keletkezik, illetve annak mennyisége megváltozik.

Gyűjtőedénnyel kapcsolatos előírások * 

20. § (1) *  Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot az 1. számú mellékletben szereplő szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező. A 60 literes gyűjtőedényt csak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy választhatja. Annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja az önkormányzat által kiállított igazolást kell benyújtania a közszolgáltató részére.

(2) *  Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot - a zöldhulladék kivételével - az ingatlanhasználó az erre célra rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 120, 240, 770 vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.

(3) *  A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is.

(4) *  A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) *  A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

20/B. § *  A közszolgáltató 2016. április 1. napjától a lakosság körében az 50 és 70 literes gyűjtőedény, gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az 50, 60 és 70 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadja el, és az ilyen edény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, ha azt a használó 2016. március 31-ig jogszerűen használta.

21. § (1) *  Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 5.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel öt és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.

(2) *  Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel, a közterület térítésmentes használatára szerződést kötni.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti gyűjtőedény helyének kijelölése, az ingatlanhasználó írásban benyújtott kérése alapján, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladata. A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a (2) bekezdés szerinti szerződésben köteles meghatározni a gyűjtőedény helyét, a közterületi elhelyezés feltételeit, e hely tisztántartásáért felelős személy nevét.

(4) *  A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége.

(5) *  A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza:

a) *  az ingatlanhasználó nevét, címét,

b) gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét,

c) * 

d) a szerződés számát,

e) *  az gyűjtőedény ürítési helyét.

(6) *  A közszolgáltató és a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az ellenőrzéshez szükséges adatokat megkeresésre a Közterület Felügyelet részére biztosítja.

(7) *  A gyűjtőedényen a közszolgáltató regisztrációs címkét köteles elhelyezni.

(8) *  A közterületre kihelyezett gyűjtőedényből szemetet kiönteni, kivenni, abban guberálni tilos.

(9) *  A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal az gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége.

(10) *  A közterületen tárolt hulladékgyűjtő edény egyen-zárral látható el. A hulladékgyűjtő edény környezetét takarással, fém vagy fa szerkezettel, növényzettel kell kialakítani a Városi Főépítész és a közterület kezelőjének véleménye alapján.

A szolgáltatás ellátásának szabályai

22. § *  (1) * 

(2) * 

(3) *  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét.

(4) *  Belterületen a vegyes hulladékot a közszolgáltató heti kettő, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot heti egy alkalommal szállítja el. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.

(5) *  Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.

(6) A közszolgáltató kizárólag gazdálkodó szervezetek esetében, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.

(7) *  Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A Hkr. 7. § (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki.

(8) A szolgáltatás kiterjesztése esetén a hulladékgyűjtés igénybevételének lehetőségéről, módjáról a szolgáltatás bevezetését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatni kell az érintetteket.

(9) Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

(10) *  A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, ezt a közszolgáltató kötelező adatszolgáltatása alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a számlázáskor érvényesíti.

(11) *  Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét. Ha a szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni.

22/A. § *  (1) A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el.

(2) Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűjtőedényben helyezhetőek el.

(3) Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő szigeten helyezi el.

(4) * 

(5) *  Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is leadhatja.

(6) A (4)-(5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése alól nem mentesíti.

(7) *  Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti és a 18. §-ban megfogalmazottak alapján jár el.

23. § (1) *  A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(1a) *  A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles az gyűjtőedényben elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszeresített, és „KVG Zrt.” felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.

(2) *  Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el a 28. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan használójának télen, szükség esetén a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék.

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozás * 

24. § (1) *  A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A keletkező települési hulladék lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.

(2) *  A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot - külön jogszabályban *  meghatározott esetet kivéve - a közszolgáltató szállítja el.

(3) *  Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4)-(5) * 

Családi házas területeken és a Zaranyi lakótelepen szervezett zöldhulladék gyűjtés * 

25. § *  (1) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a hulladékgyűjtési naptárban meghatározott napon.

(2) *  A közszolgáltató a gyűjtési napról az érintetteket - minden év február 1-ig - értesíteni köteles.

(3) *  A zöldhulladékot (falomb, fanyesedék, kaszálék, egyéb növényi eredetű hulladék) az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.

(4) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezhetők ki a közterületre.

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok lakossági beszállítása a hulladékgyűjtő udvarba * 

26. § (1) *  Természetes személy ingatlanhasználó a következő elkülönítetten gyűjtött hulladéktípusokat szállíthatja be a Kaposvár, 0324/24 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvarba: elhasználódott gumiabroncsot, lakk-, festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg-, papír- és fémhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és egyéb elektronikai hulladékot, valamint lomot és zöldhulladékot.

(2) *  Az (1) és (4) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére az alapszolgáltatás részeként biztosítja.

(3) * 

(4) *  A még használható vagy felújítható bútorokat, működő vagy javítható elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékgyűjtő udvarban kialakított újrahasználati központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén) elhelyezni.

27. § * 

Települési hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása * 

28. § (1) *  A település hulladék elhelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra létesített Kaposmenti Hulladékkezelő Központban (Kaposvár, 0324/23-24 hrsz.; Koordináták: 46°21’40,53” É; 17°52’28,46” K) és a hulladékgyűjtő udvarban (Kaposvár, 0324/24 hrsz) történhet.

(2) A lerakóhely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, és rekultivációjáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) *  A Kaposmenti Hulladékkezelő Központban (0324/24 hrsz) kaposvári lakcímmel rendelkező lakos legfeljebb 1000 kg/háztartás/év kommunális vegyes hulladékot egy vagy több alkalommal beszállíthat, melyet üzemeltető az alapszolgáltatás részeként biztosít.

(4) *  A közszolgáltató a hulladék mennyiségét és összetételét, (lakossági, gazdálkodó szervezeti, vidéki beszállítás, zöldhulladék) köteles fajtánként nyilvántartani, és arról kérésre az önkormányzatoknak és a hatóságoknak jelentést tenni.

(5) *  A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel egyeztetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell.

Díjfizetési kötelezettség

29. § *  (1) *  A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti. Társasházak vagy lakásszövetkezeti lakások esetén ingatlanhasználó a társasházi vagy lakásszövetkezeti közösség.

(2) * 

(3) * 

(4) *  A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb módon a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.

(5) * 

30. § (1)-(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) *  A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt illetve a megbízásából eljáró közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott gyakorisággal.

(6) *  Késedelmes díjfizetés esetében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására.

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

31. § A közterületek rendjének ellenőrzéséről a Közterület-felügyelet gondoskodik.

Szabálysértés

32. § * 

32/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

32/B. § *  A közszolgáltató 35 literes gyűjtőedény bejelentését nem fogadhatja el, és az ilyen gyűjtőedény ürítésére, a benne található hulladék elszállítására kizárólag akkor köteles, ha azt az ingatlanhasználó e § hatályba lépéséig jogszerűen használta.

Hatályba léptető rendelkezések

33. § (1) E rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő tevékenységről szóló, többször módosított 16/1999. (VII. 1.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek; a 32/1999. (XI. 25.), a 9/2000. (II. 28.) 9. §-a; a 44/2000. (XI. 21.), a 18/2001. (III. 30.) számú önkormányzati rendeletek e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályukat veszítik.

Kaposvár, 2001. november 29.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 54/2001 (XII. 6.) önkormányzati rendelethez * 

A szabványos tároló gyűjtőedény

Típus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak.

Használható típusok a lakosság körében: Gazdálkodó szervezetek, intézmények körében:

60 literes 80 literes
80 literes 110 literes
90 literes 120 literes
110 literes 240 literes
120 literes 360 literes
240 literes 770 literes
360 literes 1100 literes
770 literes
1100 literes

2. melléklet az 54/2001. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére