Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a sportról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, szerkezeti keretet adva a sporttámogatásra rendelt támogatási összegek felhasználásához.

2. § * 

II. Az önkormányzat sportfeladatai,

3. § Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály *  és az önkormányzat közép- és hosszú távú városi sportkoncepciója *  tartalmazza.

III. Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának struktúrája

4. § *  Az önkormányzat a testnevelés és sport feladatai ellátása érdekében sportlétesítményeket, sportiskolát tart fenn, sportszervezeteket (egyesületek, szövetségek, vállalkozások) támogat, azokkal együttműködik.

4/A. § *  Az önkormányzat közfeladataként támogatja az utánpótlás- és diáksport, valamint a szabadidő- és versenysport rendezvényeket.

Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei

5. § (1) *  Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti

a) * 

b) *  Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

ba) körcsarnok

bb) RSG-csarnok

bc) asztalitenisz-csarnok

bd) atlétikai pálya

be) füves és salakos pályák

bf) evezős tanmedence

bg) Judo csarnok

c) * 

d) * 

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények feladatait az intézmény alapító okirata és a szervezeti működési szabályzata határozza meg. Törvényességi ellenőrzésüket, felügyeletüket külön jogszabály *  előírásai szerint kell ellátni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények mellett az önkormányzat

a) * 

b) * 

c) Donneri Sportklub területe,

d) Zaranyi lőtér,

e) * 

f) Labdarúgópályák: Cseri pálya, Toponár, Kaposfüred labdarúgópályái,

g) Desedai Csónakház

fenntartásáról és működtetéséről külön megállapodásokban foglaltak szerint gondoskodik.

IV. A sporttevékenység irányítása

6. § *  Külön jogszabályban *  és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos hatásköröket Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés), illetve átruházott hatáskörben Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sportbizottsága (továbbiakban: Ifjúsági és Sportbizottság) és a polgármester gyakorolja. Az Ifjúsági és Sportbizottság és a polgármester feladat- és hatásköreit külön önkormányzati rendelet *  szabályozza.

V. A sporttevékenység finanszírozása

7. § (1) *  A kiemelt sportszervezetek *  éves működési, eredményességi támogatásáról, önkormányzati tulajdonú létesítmény-használatáról, az olimpiai reménységek, a tanórán kívüli iskolai sport, diáksport támogatásáról, valamint a Kaposváron megrendezésre kerülő EB-VB sportesemények megrendezésének támogatásáról a Közgyűlés dönt.

(2) *  Az Ifjúsági és Sportbizottság az önkormányzat éves költségvetésében biztosított támogatási keretek terhére, külön önkormányzati rendeletben *  meghatározott szabályok szerint, dönt

a) az utánpótlás nevelés,

b) a versenysport,

c) * 

d) a szabadidősport,

e) * 

f) az egyetemi sport,

g) a fogyatékosok sportjának,

h) a kiemelt rendezvények,

i) a városi sportági szakszövetségek, a Városi Diáksport Szövetség,

j) az egyes megyei sportági szakszövetségek

támogatásáról, valamint a sportszervezetek önkormányzati tulajdonú létesítmény-használatáról.

(3) *  Az Ifjúsági és Sportbizottság a sportkoncepció céljait figyelembe véve határozza meg a bizottsági támogatási kereteken belül az egyes területek támogatásának százalékos arányát, és a pályázatok elbírálásának szempontjait.

(4) *  Az Ifjúsági és Sportbizottság a sportolók és a sportszakemberek köszöntésére, valamint a sport szakigazgatási feladatok ellátására külön forrást biztosít.

VI. Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2001. december 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére