Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 45/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelete

útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) *  Amennyiben a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködnek, az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg.

(2) *  Amennyiben az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig, az önkormányzat útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

2. § (1) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulást az ingatlannak a kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontja szerinti tulajdonosának kell megfizetnie, több tulajdonos esetén a tulajdonosok mindegyike egyetemlegesen felel.

(2) *  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás előírásáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

2/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

3. § E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2004. június 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére