Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § *  E rendelet célja, hogy Kaposvár lakóinak kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézményekbe és eseményekre, ingyenes parkolást biztosítson szombati napokon, valamint kedvezményes parkolást hétköznap a külön önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, kedvezményes buszbérlet vásárlási lehetőséget nyújtson, továbbá a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételének lehetőségét megteremtse.

A rendelet személyi hatálya

2. § (1) *  Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött azon természetes személy jogosult aki

a) kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy

b) kaposvári székhelyű oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója.

(2) A Kaposvár Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét.

A kedvezmények köre és mértéke

3. § (1) *  A Kaposvár Kártya az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok következő szolgáltatásaihoz biztosít kedvezményeket:

a) Együd Árpád Kulturális Központ (Szentjakabi Nyári esték, Vaszary képtár belépőjegy);

b) Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (NB I., illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzésekre);

c) Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. (Rákóczi Stadion hivatalos labdarugó mérkőzések);

d) Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (Virágfürdő belépőjegy/bérlet)

e) *  Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (belépőjegy, bérlet);

f) * 

g) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (kedvezményes buszbérlet-vásárlás);

h) *  Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (kedvezményes csónakbérlés) és Kaposvári Parkolási Kft. (kedvezményes parkolás)

i) Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (belépőjegy/bérlet).

j) *  Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (belépők, kishajó igénybevétel);

k) *  Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (kedvezményes beiratkozási díj).

(2) A Kaposvár Kártya az (1) bekezdésben felsorolt helyszíneken e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű kedvezmények igénybevételére jogosít.

(3) *  A Kaposvár Kártya szombati napokon ingyenes parkolásra jogosít a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben. Kaposvári Parkolási Kft. a szombati napokra érvényes ingyenes parkolási jogosultságot a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon ellenőrzi. A Kaposvár Kártya hétköznap 15%-os üzletpolitikai kedvezménnyel kedvezményes parkolásra jogosít a parkoló rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben.

(4) *  A Kaposvár Kártya az Önkormányzat vagy intézményei, illetve e rendeletben nevesített gazdasági társaságai közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken - a polgármester által engedélyezett, legfeljebb 40%-os mértékű - kedvezményre jogosít, amennyiben a kedvezmény miatt esetlegesen kieső bevételt egyedi közgyűlési döntéssel biztosított önkormányzati forrás pótolja.

(5) *  A Kaposvár Kártya 10% üzletpolitikai kedvezményre jogosít (5 Ft-ra kerekítve) buszbérletek vásárlása esetén, a Kaposvár Kártya bemutatása mellett. A kedvezmény a helyi autóbusz-közlekedés díját tartalmazó önkormányzati rendeletben meghatározott díjak *  közül az alábbiakra vonatkozik:

1. Egyvonalas bérletjegy

2. Egyvonalas fél havi bérletjegy

3. Összvonalas bérletjegy

4. Összvonalas fél havi bérletjegy

5. Összvonalas heti bérletjegy

6. Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy.

4. § (1) * 

(2) *  A kedvezményt nyújtó intézmények, gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

(3) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat a változást megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat nyilvános hirdetés formájában.

(4) A Kaposvár kártyával megváltott jegyek és bérletek a Kaposvár Kártya felmutatásával együtt érvényesek.

(5) A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

(6) *  A Kaposvár Kártyával rendelkezők a hétköznapi /a parkoló-automatáknál igénybe vett/ parkolási szolgáltatáshoz kedvezményes parkolói kártya megvásárlásával juthatnak hozzá. A kedvezményes parkolókártya díja 2300 Ft + Áfa.

Önkormányzati kompenzáció

5. § * 

A Kaposvár Kártya igénylése, kibocsátása

6. § (1) Kaposvár Kártyát e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet igényelni. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 30 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

(2) A Kaposvár Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli.

(3) *  A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat fizetnek az igénylők, melynek csak az 50%-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 14. életévét a Kártya igénylésekor még nem töltötte be, továbbá aki nyugdíjas a Kártya igénylésének időpontjában.

(4) *  A Kaposvár Kártya igénylésének díjtételei

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja: 1000 Ft

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére: 500 Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja: 500 Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére: 250 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A Kaposvár Kártya érvényessége

7. § *  (1) A Kaposvár Kártya egy naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít a kedvezmények igénybevételére. Ezt követően a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg a R. 6. § (4) bekezdésében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. A 2015-ben kiváltásra kerülő új típusú kártyák érvényességének időtartamát, az új rendszer folyamatban történő bevezetése érdekében 2016. december 31. időpontig lehet kérni a két évre vonatkozó díj befizetésével.

(2) Az elhasználódott kártya cseréjére az igénylő új kártya kiállítását kérheti térítés ellenében.

Értelmező rendelkezések

8. § (1) *  Kedvezményesen látogatható rendezvények:

a) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. bérletei esetében az adott évadra tervezett előadások;

b) Együd Árpád Kulturális Központ előadásai esetében a „Szentjakabi Nyári Esték” rendezvénysorozat előadásai;

c) a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola és a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. mérkőzései esetében a Kaposvári Rákóczi FC, a Kaposvári KK., a Fino Kaposvár, az 1. MCM - Diamant Kaposvári Egyetem, a BITT Kaposvári Női RC bajnoki, illetve hazai és nemzetközi kupamérkőzései;

d) a Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. esetében a közönség-korcsolyázásra rendelkezésre álló időszak.

(2) A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok:

a) a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy

b) személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).

(3) *  E rendelet kedvezményeinek alkalmazásában nyugdíjas, aki:

a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján saját jogú nyugellátásban,

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban,

c) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CXVII. törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.

8/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Záró rendelkezés

9. § E rendelet 2005. szeptember 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2005. február 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelethez * 

A Kaposvár Kártya üzletpolitikai kedvezményeinek mértéke és felhasználhatósági köre:

A. B.
1. Intézmények, gazdasági társaságok
Önkormányzati kompenzáció nélkül nyújtott kedvezmények:
A kedvezmény mértéke
2. Együd Árpád Művelődési Központ
(Szentjakabi Nyári Esték)
Kiállítások belépőjegyei
belépőjegy árából
40%
20%
3. Városi Sportcsarnok
(Kaposvári KK Kft.,
Kaposvári Röplabda Sportegyesület)
(I. osztályú, nemzetközi, illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzések)
belépőjegy árából
20%
4. Rákóczi Stadion
(hivatalos labdarugó mérkőzések)
belépőjegy árából
10%
5. Kaposvári Uszoda, Gyógyfürdő és Virágfürdő
Kaposvár
belépőjegy/bérlet árából
20%
6. Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit
Kft.
(alap, ifjúsági, nyugdíjas bérlet)
belépőjegy/bérlet árából
10%
7. Jégcsarnok
(belépőjegy és bérlet)
belépőjegy/bérlet árából
20%
8. Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. Egyvonalas (havi),
Egyvonalas fél havi,
Összvonalas (havi),
Összvonalas fél havi,
Összvonalas heti,
Tanuló-nyugdíjas összvonalas
busz bérletjegyek
10%
9. *  Kaposvári Parkolási Kft., Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Hétköznap parkolási díjak
Városligeti tónál evezős csónak igénybevétele
a parkolás díjából
15%,
csónak bérleti díjból 20%
10.
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Vaszary Emlékház
Rippl-Rónai múzeum /Fő u. 10./
Rippl-Rónai Emlékház Látogatóközpont
Fekete István Látogató központ
Deseda tónál kiránduló-kishajó igénybevétele
Deseda tónál kerékpár kölcsönzés
belépőjegy árából
30%
20%
20%
20%
utazási jegyekből 20%
kölcsönzési díjból 20%”
11.
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
beiratkozási díjkedvezmény
10%

2. melléklet az 5/2005.(III. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Kaposvár Kártya igénylőlap
Igénylő tölti ki!
Új kártya igénylése (1000 Ft+ÁFA) Parkolási igény: igen/nem
Új kártya igénylése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (500 Ft+ÁFA)
Kártya érvényesítése (500 Ft+ÁFA)
Kártya érvényesítése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (250 Ft+ÁFA)
Kártyabirtokos hibáján kívül meghibásodott kártya cseréje
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
1. Az igénylő neve:______________________________________________________
2. Az igénylő állandó lakcíme:_____________________________________________
3. Személyi igazolvány száma:_____________________________________________
4. Kártyaszám:_________________________________________________________
5. Tel. szám:____________________E-mail:_________________________________
6. Személyi szám:_______________________________________________________
7. Nyugdíjas törzsszám:__________________________________________________
8. Oktatási intézmény neve:_______________________________________________
9. Diákigazolvány száma:________________________________________________
Kelt.: ________________________________________
____________________________ ___________________________
14. életévet be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjének aláírása Igénylő aláírása
Rendszergazda tölti ki!
□ Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi igazolványban és a lakcímkártyában feltüntetett adatokkal.
□ Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésének díját megfizette.
- 250 Ft+ÁFA - 500 Ft+ÁFA - 1000 Ft+ÁFA
□ Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult.
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _________________________________
________________________________
Rendszergazda aláírása
........................................ tölti ki! (csak új kártya igénylése esetén)
□ Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival
□ Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _____________________________ ______________________________
.........................aláírása
Igénylő tölti ki!
A mai napon a Kaposvár Kártyát átvettem, az igénylő lapon és a kártyán szereplő személyi adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: _____________________________
___________________________________
Igénylő aláírása

3. melléklet az 5/2005.(III. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Kaposvár Kártya (minta):


  Vissza az oldal tetejére