Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2005. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) rendelkezéseire figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni lakások és nem lakás célú helyiségek építésének, fennmaradásának, átalakításának, bővítésének illetve rendeltetés-módosításának engedélyezési eljárása során.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) rendeltetés megváltoztatása: olyan használatot érintő módosítás, amely jármű-elhelyezési igény változását eredményezi;

b) telek: önálló helyrajzi számmal rendelkező földterület, (amelyen a létesítmény elhelyezkedik, vagy elhelyezhető);

c) közterületi parkoló: a közterületek közlekedésre szánt területeinek, illetve a közforgalom elől el nem zárt magánút területének azon része, amelyen gépjármű várakozóhely került kialakításra;

d) *  parkolóház: részben vagy egészben gépjármű parkolásra létesített egy vagy többszintű épület, építmény, amelyben legalább 25 közforgalom céljára megnyitott parkolóhely létesül;

e) úszótelek: több épülettel beépített építési telken álló külön tulajdonú épületek részére kialakított telek;

f) Belváros: Áchim András utca - Berzsenyi Dániel utca - Füredi út - 48-as Ifjúság útja - Virág utca - Hársfa utca - Baross Gábor utca - Budai Nagy Antal utca által határolt terület.

Parkolóhely létesítése

3. § (1) A lakások, nem lakás célú helyiségek és területek (a továbbiakban: létesítmény) rendeltetésszerű használatához a létesítmény telkén belül az OTÉK-ban előírt mennyiségű gépjármű várakozóhelyet, tehergépjármű rakodóhelyet, valamint áruszállítási és gazdasági útvonalat, illetve rakodóterületeket kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerint kialakított várakozó- valamint rakodóhely akadálytalan megközelítését és rendeltetésszerű használatát a szolgáltatás, üzemelés napi nyitvatartásának teljes időtartama alatt biztosítani kell, továbbá megközelíthetőségét jelző tájékoztató táblát kell elhelyezni.

(3) Amennyiben új létesítmény, vagy új funkció kialakítása miatt meglévő parkolóhely vagy gépjárműtároló hely szűnik meg, úgy annak pótlásáról az építtetőnek a létesítmény telkén belül kell gondoskodni.

(4) Épületek bővítésének, rendeltetés-megváltoztatásának feltétele, hogy az OTÉK szerint számított parkolószám szükséglet:

a) ne növekedjen, vagy;

b) a létesítményhez tartozó ingatlanon biztosítható legyen, vagy;

c) megváltási díj befizetése alapján az Önkormányzat által kialakításra kerüljön.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti parkoló biztosításának módjai:

a) a megváltási díj befizetése után az Önkormányzat megépíti a parkolót;

b) a megváltási díj befizetése után az Önkormányzat épülő parkolóházban a parkolóhelyet megvásárolja.

Parkolóhely megváltása

4. § (1) A Belváros területén parkolóhely megváltására az alábbi esetekben van lehetőség a Közgyűlés egyedi döntése alapján:

a) *  a tömbrekonstrukcióra kijelölt területeken lévő épületek utólagos tetőtér-beépítése, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága és a Városi Főépítész egyetértése esetén;

b) meglévő épületek átalakítása, rendeltetés módosítása;

c) az érintett épület úszótelken helyezkedik el;

d) egyéb okból az építési telken parkoló kialakítása, bővítése nem lehetséges.

(2) Parkolóhely megváltásra a Belváros területén abban az esetben van lehetőség, ha a létesítmény telkének határától - légvonalban mérve - 500 méteren belül:

a) *  a szabályozási tervben közút fejlesztésre kijelölt, illetve parkoló kialakításra alkalmas ingatlanon a szükséges mennyiségű gépkocsi várakozóhely kialakításához elégséges terület rendelkezésre áll;

b) parkolóház épül.

(3) A Belváros területén kívül parkolóhely megváltására az alábbi esetekben van lehetőség a Közgyűlés egyedi döntése alapján:

a) a parkoló szükséglettel érintett ingatlannal közvetlenül határos közterületen parkoló építésre alkalmas terület rendelkezésre áll;

b) közterületen történő építés esetén az építés helyétől számított 500 méteren belül parkoló építésre alkalmas terület kijelölhető;

c) az érintett épület úszótelken helyezkedik el;

d) egyéb okból az építési telken parkoló kialakítása, bővítése nem lehetséges.

(4) *  Nem önkormányzati tulajdonú parkolóházban történő parkoló biztosításra akkor van lehetőség, ha a tervezett parkolószám meghaladja a telken lévő egyéb építmények jogszabály szerinti parkoló szükségletét, valamint ha a parkolóház építtetője:

a) jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik;

b) az építési munkákat már megkezdte;

c) vállalkozik szerződés-kötésre az Önkormányzattal;

d) kötelezettségvállalási nyilatkozatot ad az építkezés 5 éven belüli befejezésére.

5. § (1) A parkoló megváltás esetén fizetendő díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A megváltási díj magában foglalja a parkolóhely, továbbá az egy parkolóhoz szükséges kiszolgáló út, közművek (csapadékvíz csatorna, közvilágítás, egyéb közmű kiváltások), fásítás, valamint az útcsatlakozás tervezési, engedélyezési és megvalósítási költségét.

(3) Az építési, fennmaradási, illetve rendeltetés-módosítási kérelemhez - amennyiben a parkoló építésére megváltási megállapodást kötöttek - a kérelmező köteles csatolni az Önkormányzattal kötött parkoló megváltási megállapodást, és a megváltási összeg befizetését igazoló okmányt.

(4) A parkoló megváltási megállapodást e rendelet 2. számú mellékletében szereplő minta alapján kell elkészíteni.

(5) A megállapodás tartalmazza:

a) a parkolóhelyek számát;

b) a fizetendő megváltási díjat;

c) a befizetés módját, határidejét;

d) a parkolóhely létesítésének helyét, határidejét.

(6) Az Önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építési engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított

a) parkolóház esetén 5 éven belül;

b) közterületi parkoló építés esetén 1 éven belül kialakítja a szükséges számú parkolót.

A befizetett díjak felhasználása

6. § *  Az építtetők által befizetett megváltási díjakat az Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönítetten kezeli és a szerződésekben rögzített számú gépkocsi várakozóhely létesítésére fordítja.

Záró rendelkezések

7. § (1) A parkolóházban és a közterületen kialakításra kerülő parkolók az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, illetve maradnak, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

(2) A várakozóhely szükséglet csökkenése esetén a befizetett megváltási és igénybevételi díj nem igényelhető vissza.

(3) *  Amennyiben az építési, fennmaradási, illetve rendeltetés-módosítási engedély iránti kérelmet elutasító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válik, a megkötött megállapodás érvényét veszti. A parkoló létesítésére befizetett összeget kamat nélkül - a visszaigénylés indokát megjelölve és igazolva - az építtető visszaigényelheti. Az Önkormányzat a visszafizetési kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles a visszafizetésről gondoskodni.

(4) *  E rendelet 1. számú mellékletében felsorolt megváltási díjakat a Közgyűlés évente állapítja meg a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig.

(5) *  Az Önkormányzat nyilvántartást vezet:

a) a megépített közhasználatú gépkocsi várakozóhelyekről;

b) a parkolóhely-építési kötelezettség megváltására irányuló kérelmek közgyűlési jóváhagyásáról;

c) a megkötött megállapodásokról;

d) a befizetett megváltási díjakról;

e) a megépített parkolókról.

8. § (1) E rendelet 2005. október 1- én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról szóló 10/1997. (III. 14.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 22/1998. (IX. 1.), 26/2001. (VI. 8.) és a 26/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Kaposvár, 2005. szeptember 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 49/2005. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Parkoló megváltás esetén fizetendő összeg:

1. Belváros területén:

- személygépkocsi esetén 900.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

- parkolóház esetén szerződésben rögzített összeg

2. A város egyéb területein:

- személygépkocsi esetén 700.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

- tehergépkocsi, autóbusz esetén 950.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely

- parkolóház esetén szerződésben rögzített összeg

2. melléklet a 49/2005. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Megállapodás
gépjármű parkolóhely megváltásáról

amely létrejött egyrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) - a továbbiakban: Önkormányzat (képviseli: Szita Károly polgármester)

másrészről NÉV: ...................................................

Székhely/lakcím: ...................................................

adószám/adóazonosító: ............................................

cégjegyzékszám/szig.sz.: ..........................................,- a továbbiakban építtető - között

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának ...../2005. (.../...) számú, a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendelete 5. §-ban , valamint .............sz. közgyűlési határozatban foglaltak alapján, az alábbi feltételek mellett:

1. Építtető vállalja, hogy az Önkormányzat számára ......... darab parkolóhelyre vonatkozóan megfizet .........................,-Ft + ÁFA/parkoló összeget, mindösszesen .....................,-Ft + ÁFÁ-t, mint parkoló megváltási díjat a jelen megállapodás aláírását követő kiállított számla ellenében 15 napon belül Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének az OTP Bank Rt.-nél vezetett 11743002-15398006 sz. költségvetési elszámolási számlájára.

A parkolóhely megváltásának indoka: ..............................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. A megváltási díj magában foglalja a parkolóhely, továbbá az egy parkolóhoz szükséges kiszolgáló út, közművek (csapadékvíz csatorna, közvilágítás, egyéb közmű kiváltások), fásítás, valamint az útcsatlakozás tervezési, engedélyezési és megvalósítási költségét.

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban megnevezett számú parkolóhelyet az alábbi területen létesíti:

............................................................................................................

Az Önkormányzat vállalja, hogy az építési, fennmaradási, rendeltetés-módosítási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított

□ parkolóház esetén 5 éven belül;

□ közterületi parkoló építés esetén 1 éven belül kialakítja a szükséges számú parkolót.

4. A parkolóházban és/vagy a közterületen kialakításra kerülő parkoló az Önkormányzat tulajdonába kerül, illetve marad, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

5. Az építtető tudomásul veszi, hogy a gépjármű-várakozóhely szükséglet későbbi csökkenése esetén a befizetett megváltási díj nem igényelhető vissza.

6. Az építtető által előterjesztett építési, fennmaradási, illetve rendeltetés-módosítási engedély iránti kérelmet elutasító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válása, illetve a tervezett építés meghiúsulása esetén a megkötött megállapodás érvényét veszti. A parkoló létesítésére befizetett összeget kamat nélkül - a visszaigénylés indokát megjelölve és igazolva - az építtető visszaigényelheti. Az Önkormányzat a visszafizetési kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles a visszafizetésről gondoskodni.

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló ...../2005. (.../...) számú önkormányzati rendeletében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, és a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadók.

Kaposvár, .............................

-------------------------- -----------------------------
Önkormányzat képv. Építtető

  Vissza az oldal tetejére