Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § *  A Közgyűlés a Hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetését

22 845 347 ezer Ft bevétellel,

24 681 473 ezer Ft kiadással és

1 836 126 ezer Ft hiánnyal,

a költségvetési létszámkeretet 3258 főben állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 15 623 365 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 16 298 527 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 549 013 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 392 193 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 662 343 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 82 153 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 1 304 751 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7 221 982 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 8 382 946 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 4 020 867 e Ft-ban

- a felújítások összegét 2 887 368 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 339 719 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 46 815 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 2 056 654 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 1 369 131 e Ft, melyből 284 136 e Ft a felújítási és beruházási célokra 2005. évben jóváhagyott 677 587 e Ft összegű felhalmozási célhitel fel nem használt összege, 633 336 e Ft a Panel Plusz Hitelprogram keretében 3 év türelmi idővel 12 év törlesztési idővel felveendő célhitel, 451 659 e Ft 3 év türelmi, 17 év törlesztési idővel az önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében további felújítási és beruházási kiadásokhoz igénybeveendő felhalmozási célhitel. A legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 466 995 e Ft.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített 2006. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a felhalmozási célú hitelt nyújtó pénzintézet közbeszerzési pályázat útján történő kiválasztására.

(5) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitel futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Közgyűlés a 2006. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a 2006. évi szabályozott béralap és járulékai alapján számított differenciált 1-2,5%-os zárolás figyelembevételével állapítja meg.

7. § A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott béralap és járulékai alapján számított a Polgármesteri Hivatalnál 4%-os, a Gondnoksági feladatoknál 1%-os zárolás figyelembevételével állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5., 6., 7. és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

9. § A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

10. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

310 272 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) Az energia- és közműdíjak, a köztisztasági díj 2006. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék az intézmények részére, a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50%-ának, a szemétszállítási díj, a víz- és csatornadíj, a távhő és melegvíz díj esetében 80%-ának, a közvilágítás esetében 100%-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság, a Stiltex Szociális Foglalkoztató és a Csiky Gergely Színház kivételével.

(3) A Közgyűlés általános tartalékot nem állapít meg.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

11. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

12. § A Közgyűlés a Cigány, a Horvát, a Lengyel és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

13. § A 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. § (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997.(I.27.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a felújítási előirányzatokon belül elkülönített tartalékkeretek, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a földút- és járdaépítési programra elkülönített keretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra és rendezvényekre, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Alap, a Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Alap, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, a játszótér építési és felújítási programokra, az önkormányzati pályázati saját erőre, az önkormányzati intézményi pályázatok saját erejére, kisebb kommunális kiadásokra elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg vonatkozásában a Polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.

17. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 16. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

19. § A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra, valamint sport célú támogatásokra használható fel.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

20. § (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:

a) az intézményi ellátási díjakon és az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,

b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,

c) vállalkozási tartalékából.

(2) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az analitikus nyilvántartás szerinti kiemelt előirányzatokra fordítható.

(3) Az intézmény a szabadon felhasználható maradványát a jogszabályi előírások figyelembevételével, a felügyeleti szerv előírásai szerint használhatja fel. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány indokolt esetben kivételesen zárolható.

(4) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:

a) Dologi, működési célú pénzeszköz - átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.

b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.

c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a közgyűlési rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

d) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.

e) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.

f) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.

g) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

(6) A 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a feladatelmaradás és a célfeladatok elszámolásából adódó különbözetek tételeivel korrigált bérmaradvány használható fel.

(7) A jubileumi jutalom, végkielégítés, betegszabadság, felmentés és járulékaik, továbbá az energia- és közműdíjak emelkedésével kapcsolatos előirányzatok lebontására a központilag tervezett céltartalékból az intézmény igénylése alapján kerülhet sor. Ez alól kivétel a Hivatásos Tűzoltóság, Stiltex Szociális Foglalkoztató és Csiky Gergely Színház, mely intézmények ezen kiadásaikat eredeti előirányzatként költségvetésükben megtervezik.

(8) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.

(9) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

21. § (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

22. § A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

23. § Az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

24. § Az önkormányzat intézményei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

25. § Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

26. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.

27. § A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

28. § Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

29. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998.(II.10.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke 400 Ft/m3 összegre módosul.

Záró rendelkezés

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 29. §-a 2006. március 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1-mu melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1a. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1b. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1c. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1c.1. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1d. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1e. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

2a. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

3a. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4a. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4b. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4b.1. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

6a. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

11.1. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

11.2. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

13. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

14. melléklet a 2/2006. (III. 03.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére