Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a Polgármesterhez fordulhat.

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) gyermekjóléti központ keretén belül:

aa) gyermekjóléti szolgáltatás,

ab) utcai és lakótelepi szociális munka,

ac) kapcsolattartási ügyelet,

ad) kórházi szociális munka,

ae) készenléti szolgálat,”

(2) A R. 4. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A gyermekjóléti alapellátások közül az önkormányzat:)

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak ellátásokat a Gyermekjóléti Központ” (keretében biztosítja).

3. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A bölcsőde az alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet is nyújt, külön díjazásért. A térítési díj mértékét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.”

4. § A R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Szakosított ellátások:)

a) ápolást-gondozást nyújtó ellátás,

aa) idősek otthona, ezen belül

ab) demens részleg,”

5. § A R. az alábbi 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A szociális étkeztetés kapcsán rászorultnak tekinthető az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át, egyedül élő esetén 450%-át nem haladja meg.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatár fölött is engedélyezheti a szociális étkeztetés igénybevételét.”

6. § A R. 13/B. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Kerekasztal tagjai Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Sántos Önkormányzatának képviselőjén kívül:

- a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete,

- a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,

- a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ,

- a Somogy Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,

- a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesülete,

- a Borostyánvirág Alapítvány,

- a Nagycsaládosok Kaposvári Egyesülete,

- a Református Egyház,

- a Pannon Mentő Kht.,

- a Magyar Kolping Szövetség Kaposvár és Kistérsége Támogató Szolgálata,

- a Népjóléti Bizottság,

- a Népjóléti Igazgatóság,

- a Szociális és Gyámügyi Iroda,

- az Egészségügyi és Népjóléti Iroda

képviselője.”

7. § A R. 14. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díja: 430 Ft/hó. Az ellátást térítésmentesen kell biztosítani annak a személynek, akinek rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb havi összegének 550%-át nem haladja meg.”

8. § (1) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1 számú melléklete lép.

(2) A R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

9. § (1) E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. §-ban, a 7. § (3) bekezdésében, a 8. § (1) bekezdésében a „Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Gyermekjóléti Központ” szövegrész lép.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények személyi térítési díj mértéke

(Az ÁFA- t tartalmazza)

Megnevezés a térítési díj mértéke
%
I. Szociális Gondozási Központ
a) Étkezés (ebéd)
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum feletti
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum alatti

20
5
b) Idősek Klubja (háromszori étkezés)
rendszeres havi jövedelem

27
c) Házi segítségnyújtás
rendszeres havi jövedelem

14
II. Liget Időskorúak Otthona
rendszeres havi jövedelem

80
III. Gyöngyfa Napközi Otthon
Étkeztetés (háromszori étkezés)
rendszeres havi jövedelem


23
IV. Regionális Családsegítő Központ
(hajléktalanok átmeneti szállása)
Kötelezett jövedelme Személyi térítési díj
Ft/hó Ft/nap Ft/hó
0 - 6000 térítésmentes
6001 - 8000 55 1650
8001 - 14 000 85 2550
14 001 - 18 000 125 3750
18 001- 175 5250
V. Helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatti, térítésmentes térítésmentes
az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél magasabb, de a minimálbér összegét nem éri el, 116 3480
a minimálbérnél magasabb. 232 6960
VI. Időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 300

2. melléklet a 7/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények

1. Gondozási Központ

Kaposvár, Béke u. 47.

- étkeztetés (ebédeltetés)

- házi segítségnyújtás (otthoni gondozás)

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- közösségi pszichiátriai ellátás

- idősek klubja (napi háromszori étkezéssel)

Petőfi u. 18.; Orci u. 1.; Szigetvári u. 7.,

2. Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ

Kaposvár, Ezredév u.22.

- szociális információs szolgáltatás

Kaposvár, Ezredév u. 22.

Kaposvár, Kinizsi ltp. 7.

- családsegítés

Kaposvár, Ezredév u. 22

- szenvedélybetegek közösségi ellátása

Kaposvár, Ezredév u. 22

- adósságkezelési tanácsadás

Kaposvár, Szent Imre u. 14.

- gyermekjóléti szolgáltatás

Kaposvár, Füredi u. 65.-67.

- utcai és lakótelepi szociális munka

- kapcsolattartási ügyelet

- kórházi szociális munka

- készenléti szolgálat

- népkonyha

Kaposvár, Kinizsi ltp 7.

- nappali melegedő

Kaposvár, Kinizsi ltp.7.

- hajléktalanok átmeneti szállása

Kaposvár, Kinizsi ltp.7.

- hajléktalanok éjjeli menedékhelye

- Kaposvár, Kinizsi ltp.7.

- utcai szociális munka

3. Liget Időskorúak Otthona

Kaposvár, Vak B. u.1.

- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó ellátása, ezen belül

- demens betegek ellátása

- idősek klubja

4. Gyöngyfa Napközi Otthon

Kaposvár, Rippl R.u.11.

- fogyatékos fiatalok nappali ellátása

5. Bölcsődék

- 20 hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni gondozása és felügyelete

Somssich P. u. 10.,

Búzavirág u. 19.,

Nemzetőr sor 10.,

Szigetvári u. 7.,

Petőfi u. 18.

6. Támogató szolgálatok:

- Napsugár Támogató Szolgálat

Kaposvár, Béke u. 47.

- Önálló Élet Támogató Szolgálat

Kaposvár, Iszák u. 42.

- Magyar Kolping Szövetség

Kaposvár és Kistérsége Támogató Szolgálata

Kaposvár, Szent Imre u. 14.

7. Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona

Kaposvár, Jutai u. 24.

- családok átmeneti ellátása”


  Vissza az oldal tetejére