Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2006. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) preambuluma helyébe az alábbi preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A R. 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Vagyoni viszonyai alapján az egy főre jutó átlagjövedelemtől függetlenül nem vehető nyilvántartásba annak az igénylőnek a kérelme)

„a) akinek, illetve a vele együttköltözőknek (továbbiakban: család) a vagyona együttes forgalmi értéke meghaladja a külön jogszabályban *  meghatározott mértéket, (továbbiakban: jelentős vagyon),”

3. § (1) A R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Közgyűlés kérelemre az elhelyezést újabb 5 évre, - illetve amennyiben a bérlő az 5. § (5) bekezdésében meghatározott vagyonnal rendelkezik, a haszonélvezeti jog fennálltáig, de legfeljebb 5 évre - meghosszabbíthatja. A meghosszabbításra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben e rendelet 5. § (1), illetve (4)-(7) bekezdése alapján a kérelmező jogosult szociális jellegű önkormányzati bérlakásra, vagy alaposan feltételezhető, hogy lakhatását saját erőből megoldani nem képes úgy, hogy szociális helyzete ne romoljon oly mértékben, hogy jogosult legyen önkormányzati bérlakásra. A meghosszabbításra irányuló kérelmet legkésőbb a határozott idő lejárta előtt 30 nappal adhatja be a kérelmező.”

(2) A R. 6. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel:

„(5) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a két hónapot meghaladó távollétét köteles a Vagyonkezelő Rt. felé előzetesen írásban bejelenteni, és a bejelentésében megjelölni elérhetőségét, a kapcsolattartás módját.”

4. § A R. 6/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A havi lakbér mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja, a külön szolgáltatások díját a B) pontja határozza meg.”

5. § A R. 6/I. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

„(3) A lakbér mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja határozza meg.”

6. § A R. a következő 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § (1) A szolgálati lakások lakbérének mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a Csiky Gergely Színház által használt szolgálati lakások lakbérét e rendelet 7. számú mellékletének C) pontja határozza meg.”

7. § A R. 16. §-a az alábbi (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Önkormányzati bérlakásban lakó bérlő bérleti jogviszonya csak egyedi közgyűlési döntéssel hosszabbítható meg, ha a rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a hosszabbításra nincs lehetőség, de a bérlő jogosultsága a rendelet 5. § (1) bekezdése és a (4) bekezdés a) pontja alapján fennáll.

(3) A bérbeadás csak határozott időre - legfeljebb 5 évre - szólhat, a lakbér mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja határozza meg.”

8. § A R. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A lakbér mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú mellékletének A) pontja határozza meg.”

9. § A R. az alábbi 22/A. §-al egészül ki:

„22/A. § A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, továbbá a nem rendeltetésszerű használatra utaló bejelentés, adat alapján ellenőrizheti.”

10. § A R. az alábbi 23/A. §-al egészül ki:

„23/A. § A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.”

11. § A R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. § (1) Azzal a jogcímnélküli lakáshasználóval szemben, akit a bíróság jogerős ítéletével a lakás kiürítésére kötelezett,

a) a végrehajtás megindítása mellőzhető, ha tőke-, és kamattartozására, valamint perköltségére (továbbiakban: hátralék) a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül maximum 24 hónapos részletfizetési megállapodást kötött, vagy

b) a már megindított végrehajtás megszüntethető, ha a hátralékát a végrehajtás időpontjáig egyösszegben megfizeti,

feltéve, ha a bérleti jogviszony fennállása, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat időtartama alatt az érintett személyek az együttélés szabályait betartották.

(2) Amennyiben a lakáshasználó az (1) bekezdésben meghatározott részletfizetési, vagy lakhatással kapcsolatos esedékes havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a végrehajtást a bérbeadó - a Polgármesteri Hivatal egyidejű értesítésével - megindítja, illetve folytatja.

(3) A hátralék megfizetését követően a lakáshasználót a közgyűlés egyedi döntéssel, határozott időre - legfeljebb öt évre - bérlőként kijelölheti. A kijelölés feltétele, hogy a bérlő a fizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tett.

(4) A határozott időt követő bérleti jogviszony hosszabbítására a rendelet 6. § (4)-(5) bekezdése az irányadó.

(5) A lakáshasználat fennállása alatt a bérleti díj mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú melléklet A) pontja határozza meg.”

12. § A R. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő polgármesteri hozzájárulással önkormányzati lakásába befogadhatja élettársát, testvérét, gyermeke házastársát, nagyszülőjét és azon unokáját, akit a Ltv. 21. § (2) bekezdése alapján a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem fogadhat be.”

13. § A R. 38. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, illetve a 38. § az alábbi (6)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Lakbértámogatásra az az önkormányzati bérlakásban élő bérlő jogosult, akinek vagyona a külön jogszabályban *  meghatározott mértéket nem haladja meg, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át nem haladja meg, és lakbére a háztartásban élők összjövedelmének a 30%-át eléri. A háztartás, a vagyon és a jövedelem meghatározására a külön jogszabályban *  foglaltak az irányadók.

(5) Az önkormányzati lakásokban élő bérlők a lakbértámogatásra irányuló kérelmet, az erre rendszeresített formanyomtatványon, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Igazgatóság Egészségügyi és Népjóléti Irodájához nyújthatják be.

(6) A lakbértámogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a bérleti szerződést,

b) a Vagyonkezelő Rt. igazolását a bérlő személyéről és a lakbér mértékéről,

c) a külön jogszabályban *  meghatározott, egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolást.

(7) A támogatást egy évre kell megállapítani oly módon, hogy a bérbeadó a bérlő felé a 13. számú melléklet szerint csökkentett lakbért számlázza.

(8) Ha a háztartásban - a támogatás folyósításának időtartama alatt - az egy főre jutó havi nettó jövedelem, illetve más, a jogosultságot és a támogatás összegét érintő lényeges változás következik be, azt az ellátást igénybe vevőnek a változást követő 15 napon belül be kell jelentenie.

(9) Az elektronikus ügyintézésre a külön jogszabályban *  foglaltak az irányadók.”

14. § (1) Az R. 46. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) d) tájékoztatást arról, hogy amennyiben lakbér, víz, illetve csatornadíj tartozása, vagy a társasház felé díjtartozása, illetve helyi adótartozása áll fenn, elővásárlási jogával nem élhet.”

(2) Az R. 46. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlati kötöttség ideje 30 nap. Amennyiben vevő pénzintézeti hitel felvételével vállalkozik a vételre, úgy az eladó azt további 40 munkanappal meghosszabbíthatja.”

15. § Az R. 47. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az 1994. január 1. után épített, illetve elővásárlási joggal nem érintett lakások eladási feltételeit a külön jogszabály *  tartalmazza.”

16. § (1) A R 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 7. számú melléklete A./ pontjának megnevezése az alábbi megnevezésre változik:

A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke”

(3) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

Záró rendelkezés

17. § (1) E rendelet 2006. március 31. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 33. §-a, 38. § (1) bekezdése, a 44. § (1) bekezdése és a 10. számú melléklet hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 9/2006. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

........................................................

a kérelmezők neve

Kérelem szociális bérlakás igénylés nyilvántartásba vételéhez

(Kérjük, hogy a formanyomtatvány végén található kitöltési útmutatót szíveskedjenek elolvasni.)

1. Lakáscsere esetén jelenlegi ............... szobás lakásnál

- kisebb szobaszámú

- azonos szobaszámú

- nagyobb szobaszámú

önkormányzati bérlakást kér.

Jelenlegi lakását mikor ...............................................................................milyen számú kiutaló határozattal, kijelöléssel kapta.

2. Nyújtott- e be korábban lakásigénylést: igen-nem* Ha igen, annak éve: ...............

3. A kérelmező és házastársa (élettársa) személyi adatai:

A kérelmező a kérelmező házastársa
(élettársa)
Neve (leánykori név is)
Lakóhely címe
Tartózkodási hely címe
Levelezési cím
Családi állapota
Születési helye, ideje (év,hó,nap)
Foglalkozása
Munkahely megnevezése és címe
Munkaviszonyban töltött évek száma
Mióta lakik Kaposváron
Mióta dolgozik Kváron

4. A kérelmezővel együtt költöző, közös háztartásában élő gyermekek és egyéb eltartott személyek:

neve születési ideje

5. A kérelmező és vele együtt költöző kereső családtagok:

neve szül. éve kapcsolata a kérelmezőhöz munkahelye, foglalkozása havi átl. jövedelme
(gyermekek utáni ellátások is)
6. A kérelmező és vele együtt költözők jövedelme összesen: Ft

7. A család összlétszáma: .............. fő

8. Az egy főre eső havi átlagjövedelem: ..................... Ft

9. A kérelmezőnek és a vele együtt költözőknek van-e, illetve 3 éven belül volt-e gépkocsijuk: volt-van - nincs*.

típusa gyártási ideje hengerűr-tartalma vásárlás éve rendszáma értéke

(Ha a gépkocsi 20 éven belüli gyártási idejű, kérjük az Eurotax katalógus szerinti értékbecslést becsatolni.)

10. A kérelmezőnek és vele együtt költözőknek ingatlan vagyona, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű joga van-e (tulajdoni lap becsatolásával): igen-nem*.

az ingatlan

címe:.......................................................................................

helyrajzi száma:..........................................................................

művelési ág:..............................................................................

becsült értéke:............................................................................

(művelési ág: családi ház, lakás, nyaraló, hétvégi ház, zártkerti ingatlan, lakástelek, üdülőtelek, mezőgazd. műv. alatt álló föld, stb.)

Az ingatlanoknál résztulajdon esetén a tulajdoni hányadot fel kell tüntetni. Vagyoni értékű jog: haszonélvezeti, használati jog.

Ha családi ház, lakás van tulajdonukban és nem laknak abban, mi ennek az oka: ...........................................................................................................................

Van-e a tulajdonában olyan ingatlan, ahol építkezés folyik, illetve társasház építésében részt vesz-e:..............................................................................................................................

11. Eltartási szerződést kötöttek-e: igen-nem*

12. A kérelmező és családja kinél és milyen jogcímen lakik jelenlegi lakásában:

.........................................................................................................................................

Amennyiben albérlő, az albérleti díj havi összege: ............................................................

Az egész lakásban lakó személyek száma: ................... fő

Az egész lakás

a) alapterülete .................... m2

b) szobáinak száma .................... db

c) szobáinak alapterülete .................... m2

A kérelmező és családja kizárólagos használatában álló

a) szobák száma ...................... db

b) szobák alapterülete ...................... m2

c) egyéb helyiségek .....................................................................................................

A kérelmező és családja által mással közösen használt

a) szobák száma ..................... db

b) szobák alapterülete ..................... m2

c) egyéb helyiségek .....................................................................................................

A lakás komfortfokozata: ............................................................................................

A jelenlegi lakás milyen tulajdonban (kezelésben) áll:

a) önkormányzati bérlakás

b) szövetkezeti lakás

c) vállalati bérlakás

d) szolgálati lakás

e) személyi tulajdonban áll és tulajdonosának

neve: .......................................................... címe: .......................................................

A kérelmező kiköltözése esetén a lakásban visszamaradók felsorolása:

név kapcsolata a kérelmezőhöz a visszamaradás oka (jogcíme)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

13. A kérelmező és a vele együttköltöző rendelkezett-e bérlakás lakásbérleti jogviszonyával: igen - nem*.

Ha igen:

a) címe: ......................................................................................................................

b) a jogviszony megszűnésének oka: ...........................................................................

14. A kérelmezőnek és a vele együttköltözőnek volt-e saját tulajdonú lakása vagy résztulajdonú lakása: igen - nem*.

Ha igen:

a) címe: .....................................................................................................................

b) a lakáshasználat megszűnésének oka: .....................................................................

15. A lakáskérelem indoka (külön lap is csatolható folytatásként):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

1. A kérelmező és házastársa szüleinek lakásviszonya:

Kérelmező szülei Szülők lakcíme: ___________________________________________________
Lakás tulajdonosa: ________________________________________________
Szobaszám: ____________________ Alapterület:___________ m2
Együttlakók névsora: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Házastárs, élettárs szülei Szülők lakcíme: __________________________________________________
Lakás tulajdonosa: ________________________________________________
Szobaszám: ____________________ Alapterület:___________ m2
Együttlakók névsora: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

17. A kérelmező, illetőleg az együttköltözők gazdasági társaságnak tagjai-e: igen - nem.*

Ha igen:

a) a vagyoni hozzájárulás értéke: ................... Ft

b) a társaság vagyonából az őt megillető rész értéke: ................... Ft

(Az elmúlt évi vagyonmérleg alapján.)

18. A kérelmező, illetőleg az együttköltözők egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek-e: igen - nem.*

19. _______________________________________(név) kérelmezők és a vele együttköltözni szándékozók kijelentjük, hogy vagyonunk együttes forgalmi értéke a külön jogszabályban *  meghatározott mértéket

a) nem haladja meg b) meghaladja, mivel

..................................................................................................................

..................................................................................................................

vagyonnal rendelkezünk.

(vagyon: ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a lakáskérelmet más polgármesteri hivatalhoz nem nyújtottam be, illetve más kérelmező által benyújtott lakásigénylésen együttköltöző családtagként nem szerepelek.

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a fenti adatokban beállott változásról 15 napon belül a polgármesteri hivatalt értesíteni.

Kérelemhez ............... db ............................ igazolást mellékelek.

Kaposvár, 200............ év ............................ hó ...... nap

......................................................... .........................................................
a kérelmező aláírása a házastárs (élettárs) aláírása
......................................................... .........................................................
szem. ig. szám szem. ig. szám
......................................................... .........................................................
nagykorú együttköltöző aláírása nagykorú együttköltöző aláírása
......................................................... .........................................................
szem. ig. szám szem. ig. szám

Kitöltési útmutató:

- Kérjük, hogy az adatlapot olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel szíveskedjenek kitölteni.

- A csillaggal (*) jelölt részeket aláhúzással, vagy keretezéssel szíveskedjenek jelölni.

- Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel az adatlap kitöltésével kapcsolatban, az Iroda munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre.”

2. melléklet a 9/2006. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Eladási tilalom alatt álló házingatlanok jegyzéke

a) Szabályozási terv alapján bontandó lakóingatlanok

Sorszám Cím hrsz. lakásszám megjegyzés
1. Ady E. u. 4. udvari földszintes 297 8 Szabályozási Terv szerint átépítendő
2. Ady E. u. 5. udvari földszintes épületek és terület 104/1 10 Szabályozási Terv szerint átépítendő
3. Ady E. u. 7. udvari földszintes és későbbi emeletes épületek és terület 105 10 Szabályozási Terv szerint átépítendő
4. Ady E. u. 9. udvari épületek 106 Szabályozási Terv szerint átépítendő
5. Ady E. u. 10. udvari földszintes és későbbi emeletes épületek és terület 294 2 Szabályozási Terv szerint átépítendő
6. Ady E. u. 15. udvari földszintes épület és terület 111/1 Szabályozási Terv szerint átépítendő
7. Ady E. u. 17. 112 2 Szabályozási Terv szerint átépítendő
8. Dózsa Gy. u. 10. 51 1 Szabályozási Terv szerint átépítendő, földterület nem eladható
9. Fő u. 16. udvari földszintes épületek és terület 42 Szabályozási Terv szerint átépítendő
10. Fő u. 18. udvari földszintes épületek és terület 43 Szabályozási Terv szerint átépítendő
11. Fő u. 22. udvari földszintes épületek és terület 45 3 Szabályozási Terv szerint többszintes épület építendő
12. Fő u. 32. udvari földszintes épületek és terület 402 4 Szabályozási Terv szerint többszintes épület építendő
13. Fő u. 63. udvari földszintes épületek és terület 638 Szabályozási Terv szerint átépítendő
14. Fő u. 64. udvari épületek és terület 597 2 Szabályozási Terv szerint átépítendő
15. Fő u. 74. udvari földszintes épületek és terület 602 Szabályozási Terv szerint átépítendő
16. Fő u. 76. 603/1/A/2
603/1/A/3
603/1/A/4
603/2
603/3

2

1
1
Szabályozási Terv szerint átépítendő
17. Fő u. 78. 604 5 Szabályozási Terv szerint közlekedési terület (utcanyitás)
18. Fő u. 82. 606/1-6 Szabályozási Terv szerint beépítendő
19. Irányi D. u. 15. udvari földszintes épületek és terület 32 3 Szabályozási Terv szerint átépítendő
20. Irányi D. u. 17. udvari földszintes és terület 31 3 Szabályozási Terv szerint átépítendő
21. Kanizsai u. 21. 9098 8 Szabályozási Terv szerint átépítendő
22. Kossuth tér 4. udvari földszintes és különálló emeletes épületek és terület 100 4 Szabályozási Terv szerint átépítendő
23. Noszlopy G. u. 6. 96 5 kapuházzá alakítandó a Szabályozási Terv szerint
24. Szántó u. 11. 581 10 Iparm. Szakközépisk. intézmény-területe
25. Szigetvári u. 117./B 6941/12 7 jelenlegi állapot nem konzerválható műemléki környezet

b) műemlékek

1. Ady E. u. 1. udvari földszintes épületek és terület 101 5 udvari földszintes épületek átépítendők a Szabályozási Terv szerint
2. Ady E. u. 3. udvari földszintes épületek és terület 102 6 udvari földszintes épületek átépítendők a Szabályozási Terv szerint
3. Fő u. 34. udvari földszintes épületek és terület 401-432 4 udvari épületek bontandók a Szabályozási Terv szerint, intézményterület

c) Törzsvagyonba került házingatlanok

(a módosított 34/2005. (VI.24.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alapján)

1. Sávház

d) szolgálati lakásnak minősülő lakások:

1. Baross G. u. 25-27. I/2.

2. Baross G. u. 25-27. I/3.

3. Baross G. u. 25-27. II/9.

4. Baross G. u. 25-27. IV/19.

5. Baross G. u. 25-27. IV./20.

6. Baross G. u. 25-27. IV/22.

7. Baross G. u. 25-27. IV/23.

8. Damjanich u. 17.

9. Damjanich u. 17.

10. Erdősor u. 9.

11. Füredi u. 19. III/1.

12. Füredi u. 24. IV/12.

13. Füredi u. 19. I/1.

14. Füredi u. 79. I/11.

15. Füredi u. 79. I/2.

16. Füredi u. 79. I/3.

17. Füredi u. 79. I/4.

18. Gróf Apponyi A. u. 51.

19. Honvéd u. 21. VII/1.

20. Honvéd u. 18/b. II/3

21. Hunyadi J. u. 79. I/5.

22. Hunyadi J. u. 79. I/11.

23. Hunyadi J. u. 79. I/12.

24. Hunyadi J. u. 79. I/13.

25. Hunyadi J. u. 79. I/15.

26. Hunyadi J. u. 79. II/2.

27. Hunyadi J. u. 79. II/3.

28. Hunyadi J. u. 79. II/16.

29. Kaposfüredi u. 100/a.

30. Kaposfüredi u. 100/a.

31. Kaposfüredi u. 105.

32. Kisfaludy u. 26/a.

33. Kossuth L. u. 48/a.

34. Kossuth L. u. 48/b.

35. Kossuth L. u. 48/c.

36. Kossuth tér 5. II./10

37. Pázmány P. u. 32/b.

38. Petőfi u. 39. fsz. 2.

39. Petőfi u. 39. fsz. 3.

40. Sávház I. lh. IX/4.

41. Sávház II. lh. VI/19.

42. Sörház u. 10.

43. Szent I. u. 29/a.

44. Szent I. u. 29/b.

45. Toponári u. 44.

46. Toponári u. 44.

47. Kanizsai u. 10. IV./4

Csiky Gergely Színház

1. Ady E. u. 8. I. em. 1-5

2. Bajcsy Zs. u. 11. fsz. 1-5

3. Baross G. u. 25-27. I/6.

4. Baross G. u. 25-27. III/15.

5. Baross G. u. 25-27. III/14.

6. Baross G. u.25-27. III/17.

7. Béke u. 63. IV/2.

8. Dózsa Gy. u. 2. I. em. - 1-4.

9. Dózsa Gy u. 2. II.em. 1-5.

10. Honvéd u. 20/c. VII/1.

11. Honvéd u. 21. X/4.

12. Hunyadi J. u. 79. II/14.

13. Hunyadi J. u. 79. II/15.

14. Rákóczi tér 6. I-IV. em. - 24 db garzon

15. Tallián Gy. köz 19.

16. Tallián Gy. u. 122. alagsor - 2 különálló közös mellékhelyiségekkel

17. Tallián Gy. u. 122. fsz. - 4 különálló mellékhelyiségekkel

18. Tallián Gy. u. 122. tetőtér

19. Kossuth L. u. 8/a.

Házfelügyelői szolgálati lakások:

1. Ady E. u. 7.

2. Bajcsy Zs. u. 5.

3. Baross G. u. 25-27.

4. Baross G. u. 37.

5. Berzsenyi u. 44.

6. Dózsa Gy. u. 4.

7. Dózsa Gy. u. 22.

8. Fő u. 22.

9. Füredi u. 24. I/5.

10. Léva köz 2. II. lh. fsz.

11. Nádasdi u. 1/a.

12. Sávház I.lh.

13. Sávház II.lh.

14. Sávház III.lh.

e) Továbbá mindazok a házingatlanok, ahol a bérlő bérleti jogviszonya határozott időre, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig szól.”

3. melléklet a 9/2006. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A lakbértámogatásra jogosult részére nyújtható támogatás mértéke

Ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének A támogatott lakbér mértéke az alaplakbér %-a
a) 50%-át nem éri el: 75%-a
b) 50%-át eléri, de a 100%-át nem haladja meg: 80%-a
c) 100%-át eléri, de a 200%-át nem haladja meg. 90%-a.

  Vissza az oldal tetejére