Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) címe helyébe az alábbi cím lép:

„az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről”

2. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Nyereség érdekelt tevékenységre a Foglalkoztatási Támogatási Keret terhére nyújtott támogatások kivételével kizárólag visszatérítendő támogatás nyújtható.”

3. § A R. 18. § előtti cím helyébe az alábbi cím lép:

„Foglalkoztatási Támogatási Keret”

4. § A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § A Foglalkoztatási Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).”

5. § A R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) A Támogatási Keretből támogatható célok Kaposvár közigazgatási területén a foglalkoztatás bővítése és az átlagkeresetek javítása

a) pályakezdő álláskeresők alkalmazása,

b) 45 év feletti álláskeresők alkalmazása,

c) megváltozott munkaképességűek alkalmazása

a korrigált átlagos statisztikai állományi létszám legalább egy éves időtartamú növelése esetén, amennyiben a növekedés mértéke az előző év átlaglétszámához képest meghaladta az 5%-ot,

d) az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkereseteknek a tárgyévet megelőző évre vetített inflációt meghaladó mértékű növelése, amennyiben az meghaladja a keresetnövekedés országos átlagát is.

e) Azonos feltételek mellett a pályázók közül előnyt élvez az a pályázó, aki a Munkanélküli Nyilvántartásban szereplő, regisztrált munkanélküli foglalkoztatását vállalja.

(2) A Támogatási Keretből nyújtható támogatásra pályázatot nyújthat be Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező

a) egyéni vállalkozás

b) jogi személyiségű gazdasági társaság,

c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amelyek jogszabályi rendelkezés alapján *  mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

(3) A Támogatási Keret terhére nyújtott támogatás magasabb szintű jogszabályok *  hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

(4) Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatást igénybe vevő vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás igénybevételét megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén mekkora összegű támogatást vett igénybe.”

6. § A R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A támogatás kizárólag a támogatási célokkal összhangban a tárgyévet követő évben a tárgyévre vonatkozóan az előző évhez viszonyított, a pályázatban igazolt 19. § (1) bekezdésében megfogalmazott feltételek teljesítése esetén folyósítható.

(2) A támogatás mértéke a 19. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetben legfeljebb az egy évre vonatkozó kifizetett járulékterhek, a 19. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a bérnövekmény járulék terheinek mértékéig terjedhet.

(3) A vissza nem térítendő támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatást kérőnek lejárt határidejű köztartozása ne legyen.

(4) A Támogatási Keretből nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági, illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében.”

7. § A R. 21/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21/A. § Az Idegenforgalmi Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).”

8. § A R. az alábbi 21/C. §-sal egészül ki:

„Lakáscélú Támogatási Keret

21/C. § (1) A Lakáscélú Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

(2) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a fiatal szakemberek részére új vagy használt lakás vásárlásához kamatmentes, visszatérítendő lakásvásárlási támogatást nyújt az e rendeletben és a külön önkormányzati rendeletben *  szabályozott feltételek szerint.”

9. § (1) E rendelet hatályba lépéséről külön önkormányzati rendelet intézkedik.

(2) A R.-ben „Alap” szövegrész helyébe - a Környezetvédelmi Alap kivételével - „Támogatási Keret” szövegrész lép.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére