Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c.) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembevéve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Gazdasági területen lakó- és vegyes terület - kivéve a volt Füredi II. laktanya területe - határától 100 m-en belül üzemanyagtöltő állomás nem alakítható ki.”

2. § (1) E rendelet 2006. május 1-én lép hatályba.

(2) A E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2006. április 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére