Kaposvár Megyei Jogú Önkormányzatának 27/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a sportról szóló többször módosított 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A sportról szóló többször módosított 66/2001. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények feladatait az intézmény alapító okirata és a szervezeti működési szabályzata határozza meg. Törvényességi ellenőrzésüket, felügyeletüket külön jogszabály *  előírásai szerint kell ellátni.”

2. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére