Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló többször módosított 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) végrehajtásáról szóló többször módosított 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakásnyilvántartásba vétel az értesítést követő 1 évre szól. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmező lakáshelyzete egy év alatt nem rendeződik, a jogosultság igazolása mellett új kérelmet kell benyújtani.”

2. § A R. 5/A. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Népjóléti Bizottság döntéséről a pályázókat a döntés kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.

(6) A pályázaton nem nyert igénylők a pályázati díjat az értesítővel vehetik fel a polgármesteri hivatal pénztárában, vagy az igénylő kérésére utalással kerül kifizetésre.”

3. § A R. 6/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A nyugdíjasok házában önkormányzati bérlakás biztosítására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon- kell benyújtani. A kérelem nyilvántartásba vétele az értesítést követő 1 évre szól. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmező az 1 év alatt a nyugdíjasok házában elhelyezést nem kap, a jogosultság igazolása mellett új kérelem benyújtására van lehetőség.”

4. § A R. 6/G. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A lakás iránti kérelmeket e rendelet 14. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon lehet benyújtani.”

5. § A R. 6/G. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A nyilvántartásba vétel az értesítést követő 1 évre szól.”

6. § A R. 6/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogosultsági feltételekben történő változást a bérlő 15 napon belül köteles bejelenteni. Az előtakarékossági szerződés teljesítését a bérlőnek évente igazolni kell.”

7. § A R. 7. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) A szolgálati lakás rendeltetésszerű használatát a javaslattevő intézményvezető ellenőrzi, a polgármester csak bejelentés esetén, illetve szúrópróbaszerűen végeztet ellenőrzést.”

8. § A R. 7. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(11) A szolgálati lakás kijelölt bérlője abban az esetben, ha elhelyezését a kijelölés tartama alatt saját erejéből meg tudja oldani, ennek tényéről haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a polgármestert, a lakást pedig a kiköltözéstől számított 8 napon belül köteles beköltözhető, kiürített, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. rendelkezésére bocsátani.”

9. § A R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § A lakás iránti kérelmeket e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott lakáskérelem nyomtatványon lehet benyújtani.”

10. § A R. 11. § (1) bekezdése helybe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A lakáskérelem nyilvántartásba vételéről vagy annak jogszabályi akadályáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban értesítést kell küldeni.”

11. § A R. 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Ha az ügyfél az eljáró szerv felhívását követő 8 napon belül nem nyilatkozik, vagy a kért adatot, illetve iratot nem bocsátja rendelkezésre, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell eljárni, vagy ha ezek nem elégségesek a döntéshez, akkor úgy tekinti, hogy az ügyfél a kérelmétől elállt. Erről az ügyfelet tájékoztatni kell.”

12. § A R. 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a lakáshasználó az (1) bekezdésben meghatározott részletfizetési, vagy lakhatással kapcsolatos esedékes havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a végrehajtást a bérbeadó - a polgármester egyidejű értesítésével - megindítja, illetve folytatja.”

13. § A R. 29. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. § A bérbeadó a hozzájárulást megtagadhatja abban az esetben is, ha az önkormányzat a tartást a bérlő részére szociális rendeletében meghatározottak szerint biztosítja.”

14. § A R. 38. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzati lakásokban élő bérlők a lakbértámogatásra irányuló kérelmet, az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthatják be.”

15. § A R. 9. számú mellékletének d) pontja a következő 48. ponttal egészül ki:

„48. Béke u. 85. III/2.”

16. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére