Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 33/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A helyreállítást az eredetivel legalább azonos teherbírású és minőségű pályaszerkezet építésével kell végezni. A burkolatban lévő szerelvényeket és szegélyeket szükség esetén szintre kell emelni.

2. Ha a bontással érintett út burkolatát sávban bontják fel, úgy a burkolatot a nyomvonal teljes hosszában félpályásan, kettőnél több forgalmi sáv esetén a felbontott forgalmi sáv teljes szélességében kell helyreállítani, úttengely felbontása esetén az út teljes szélességében helyreállítandó.

3. Amennyiben az érintett út, vagy a 3,00 m-nél szélesebb járda területének 50%-át felbontják, a beruházó köteles a felbontott burkolat kopórétegét teljes szélességben újraépíteni. Kisebb mértékű bontás esetén az útkezelő által előírt helyreállítás szükséges.

4. Ha az útburkolat 70%-át felbontják, az út pályaszerkezetét teljes szélességében újra kell építeni.

5. A 3,00 m, vagy annál keskenyebb járda, illetve 4 m, vagy annál keskenyebb út esetében a beruházó köteles a záróréteget teljes szélességben újraépíteni.

6. Az aszfaltbeton és az öntött aszfalt szerkezetű közterületi burkolatok bontása során a technológiai előírásokat be kell tartani.”

2. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére