Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet célja, hogy Kaposvár lakóinak kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézményekbe és eseményekre, ingyenes parkolást biztosítson szombati napokon a külön önkormányzati rendeletben *  meghatározott valamennyi díjövezetben, továbbá a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételének lehetőségét megteremtse.”

2. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött, kaposvári állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult.”

3. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kaposvár Kártya kedvezményes belépésre jogosít az alábbi intézményekbe:

a) Együd Á. Művelődési Központ

(Szentjakabi Nyári Esték)

b) Városi Sportcsarnok

(NB I., illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzésekre)

c) Rákóczi Stadion

(Hivatalos labdarugó mérkőzések)

d) Városi Fürdő és Virágfürdő Kaposvár

e) Csiky Gergely Színház (bérlet).”

4. § A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért a térítési díj 50%-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 14. életévét a Kártya igénylésekor még nem töltötte be, továbbá aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a Kártya igénylésekor már betöltötte.”

5. § A R. 6. §-a a következő új bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kaposvár Kártya igénylésének díjtételei

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja: 1000 Ft

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére: 500 Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja: 500 Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére: 250 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

6. § A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kaposvár Kártya egy naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít a kedvezmények igénybevételére. Ezt követően a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg a R. 6. § (4) bekezdésében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. A kibocsátás évében, 2005-ben kiváltott kártyák érvényessége 2006. december 31.”

7. § A R. 1. és 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. sz melléklete lép.

8. § E rendelet 2006. június 16. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 37/2006. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A Kaposvár Kártya kedvezményeinek mértéke és felhasználhatósági köre:

Intézmények, társaságok A kedvezmény mértéke
Együd Árpád Művelődési Központ
(Szentjakabi Nyári Esték)
belépőjegy árából
40%
Városi Sportcsarnok
(Kaposvári KK Kft., Kaposvári Röplabda Sport Kft.)
(I. osztályú, nemzetközi, illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzések)
belépőjegy árából
20%
Rákóczi Stadion
(hivatalos labdarugó mérkőzések)
belépőjegy árából
20%
Városi Fürdő és Virágfürdő Kaposvár
(Felnőtt és diák-nyugdíjas: belépő, délutáni jegy, úszó jegy, uszoda jegy, kádjegy, 2 órás nyugdíjas jegy, 7-14-30 alkalmas bérlet)
belépőjegy/bérlet árából
30%
Csiky Gergely Színház
(alap, ifjúsági, nyugdíjas bérlet)
bérlet árából
20%

„2. melléklet az 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Kártya igénylőlap
Igénylő tölti ki!
Parkolási igény: igen/nem
Új kártya igénylése (1000 Ft)
Új kártya igénylése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (500 Ft)
Kártya érvényesítése (500 Ft)
Kártya érvényesítése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (250 Ft)
Kártyabirtokos hibáján kívül meghibásodott kártya cseréje
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
1. Az igénylő neve:______________________________________________________________
2. Az igénylő állandó lakcíme:____________________________________________________
3. Személyi igazolvány száma:_____________________________________________________
4. Kártyaszám:__________________________________________________________________
5. Tel. szám:____________________ E-mail:_________________________________________
6. Személyi szám:_______________________________________________________________
7. Nyugdíjas törzsszám:__________________________________________________________
Kelt.: ________________________________________
____________________________ ___________________________
14. életévet be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjének aláírása Igénylő aláírása
Rendszergazda tölti ki!
Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi igazolványban és a lakcímkártyában feltüntetett adatokkal.
Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésének díját megfizette és egy db igazolványképet átadott.
- 250 Ft - 500 Ft - 1000 Ft
Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult.
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _________________________________
________________________________
Rendszergazda aláírása
........................................ tölti ki! (csak új kártya igénylése esetén)
Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival
Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _____________________________
______________________________
.........................aláírása
Igénylő tölti ki!
A mai napon a Kaposvár Kártyát átvettem, az igénylő lapon és a kártyán szereplő fénykép és személyi adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: _____________________________
___________________________________
Igénylő aláírása

  Vissza az oldal tetejére