Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 38/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló többször módosított 41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 102. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kötv. 117. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló többször módosított 41/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki, egyben a korábbi a)-d) pontok jelölése b)-e) pontokra módosul:

a) a Kötv. 115. § (1) bekezdés a) pontja esetén 25%-a,”

2. § A R. 3. § (2) bekezdésének első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés a), b) és e) pontokban meghatározott mértéke:”

3. § A R. 3. § (3) bekezdésének első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) tanulmányi eredménytől függően a térítési díj (1) bekezdés c) és d) pontokban meghatározott mértéke:”

4. § A R 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A tandíj összege a Kötv. 116. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározottak esetén, mind a nappali, mind a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. A tandíj összege a (4) bekezdésben szabályozott módon csökkenthető.”

5. § (1) E rendelet 2006. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) A R-ben a „a szakfeladatra jutó folyó kiadások” szövegrész helyébe a „szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások” szövegrész lép.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére