Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2006.(VII. 25.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Kártyáról szóló többször módosított 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött azon természetes személy jogosult aki

a) kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy

b) kaposvári székhelyű oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója.”

2. § A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2006. augusztus 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2006. július 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 44/2006. (VII . 25 .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Kártya igénylőlap
Igénylő tölti ki!
Parkolási igény: igen/nem
Új kártya igénylése (1000 Ft)
Új kártya igénylése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (500 Ft)
Kártya érvényesítése (500 Ft)
Kártya érvényesítése 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére (250 Ft)
Kártyabirtokos hibáján kívül meghibásodott kártya cseréje
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)
1. Az igénylő neve:______________________________________________________________
2. Az igénylő állandó lakcíme:____________________________________________________
3. Személyi igazolvány száma:_____________________________________________________
4. Kártyaszám:__________________________________________________________________
5. Tel. szám:____________________ E-mail:_________________________________________
6. Személyi szám:_______________________________________________________________
7. Nyugdíjas törzsszám:__________________________________________________________
Kelt.: ________________________________________
____________________________ ___________________________
14. életévet be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjének aláírása Igénylő aláírása
Rendszergazda tölti ki!
Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi igazolványban és a lakcímkártyában feltüntetett adatokkal.
Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésének díját megfizette és egy db igazolványképet átadott.
- 250 Ft - 500 Ft - 1000 Ft
Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult.
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _________________________________
________________________________
Rendszergazda aláírása
........................................ tölti ki! (csak új kártya igénylése esetén)
Az igénylő által megadott adatok megegyeznek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival
Az igénylő a Kaposvár Kártya igénylésére jogosult
(A feltételek megléte a megfelelő szöveg előtt „x” jellel jelölendő)
Kelt.: _____________________________
______________________________
.........................aláírása
Igénylő tölti ki!
A mai napon a Kaposvár Kártyát átvettem, az igénylő lapon és a kártyán szereplő fénykép és személyi adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: _____________________________
___________________________________
Igénylő aláírása

  Vissza az oldal tetejére