Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halálesetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, e rendelet 2. számú mellékletének 1-5. pontjaiban meghatározott díjakból 8960 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.”

(2) A R. 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A köztemetést a temető üzemeltetője végzi a temető fenntartójával kötött külön megállapodás alapján. Ha az elhunyt temetésére kötelezettnek a köztemetőkben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga nincs, a közköltségen történő temetés helye a Déli temető erre kijelölt parcellája.”

2. § A R. 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Kormányrendeletben meghatározottakon túl hamvakat el lehet helyezni urnafalban, valamint a hamvak szórása és bemosása a Nyugati temető erre a célra kialakított szóróparcellájában végezhető.”

3. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temető üzemeltetője biztosítja az eltemetés, urna elhelyezés feltételeit. Köztemetőn belül az elhunyt hűtése, a sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás), a hamvak szórása a temető üzemeltető kizárólagos joga és kötelessége. A felsorolt tevékenységekért az üzemeltető e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt díjakat érvényesíti.”

4. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. november 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1. Gyermeksírhely 25 évre: 13 850 Ft
2. Felnőtt sírhely 25 évre 17 190 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 18 710 Ft
Szegélysírhely 1 személyes (fél szegély) 18 770 Ft
Szegélysírhely 2 személyes 22 970 Ft
Szegély sarok sírhely 2 személyes 24 320 Ft
3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:
2 személyes kripta építésére 55 990 Ft
4 személyes kripta építésére 92 410 Ft
6 személyes kripta építésére 124 830 Ft
4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:
2 személyes kripta építésére 69 110 Ft
4 személyes kripta építésére 116 150 Ft
6 személyes kripta építésére 159 540 Ft
5. Urnahely 10 évre
Urnafülke 15 290 Ft
2 személyes urnafülke (kolumbárium) 19 690 Ft
4 személyes urnafülke (kolumbárium) 27 340 Ft
Urna elhelyezés kriptában 15 290 Ft
Urnahely sírban 15 290 Ft
Urnahely 20 évre
Urnasír 25 280 Ft
Urnakripta 25 280 Ft
6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett: 12 710 Ft
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2. melléklet a 63/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Temetői létesítmények igénybevétele 24 710 Ft
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3 420 Ft
Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) 24 280 Ft
Szórás 10 000 Ft

2. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

Keleti temetőben 1888 Ft/munka
Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben 1664 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére