Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 64/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23. §-ban kapott felhatalmazása alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló - többször módosított - 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Gazdálkodó szervezetek, intézmények a szemétszállítás és ártalmatlanítás díját a hulladék mennyisége alapján meghatározott, szerződött edénytérfogat és gyűjtési gyakoriságon alapuló ürítési díjas elszámolással kell megállapítani.

Edény űrméret Ft/ürítés
35 liter 147
50 liter 187
70 liter 221
110 liter 290
120 liter 317
240 liter 631
360 liter 947
770 liter 1985
1100 liter 2779

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(3) A beszállított hulladék ártalommentes elhelyezéséért a lerakóhely üzemeltetője díjat számíthat fel:

a) lakossági hulladék: 2807 Ft/tonna

b) közület, idegen beszállítás: 4771 Ft/tonna

c) vidéki beszállítás: 4665 Ft/tonna

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. november 16.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére