Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló - többször módosított - 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembevéve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az országos védelem alatt álló műemlékek listáját e rendelet függeléke tartalmazza, a műemléki környezet megjelölésével együtt.

(2) A helyi védelem alatt álló épületek, épületrészek, objektumok és területek listáját külön önkormányzati rendelet *  tartalmazza. A helyi védelem alatt álló területeken (továbbiakban: építészeti értékvédelmi terület), valamint az e területeken kívül fekvő védett épületek esetén az építési engedély benyújtása előtt a külön jogszabály *  szerinti egyeztetéseket le kell folytatni, és a terveket Városi Főépítésznek véleményeznie kell.

(3) A szabályozási tervlapon jelölt, e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, nyilvántartott régészeti lelőhelyek (R) területén az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához és fakitermeléshez az illetékes szakhatóság engedélye szükséges.

(4) E rendelet 3. sz. mellékletében rögzített régészeti érdekű területet (RÉ) érintő tervezés esetén előzetesen ki kell kérni az illetékes szakhatóság véleményét.

(5) Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése esetén a külön jogszabályban *  rögzítettek alapján kell eljárni.

(6) Az országos és helyi védelem alatt álló természeti értékek listáját e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A helyi védelem alatt álló természeti értékek kezeléséről külön önkormányzati rendeletek *  rendelkeznek.”

2. § A R. e rendelet függelékével egészül ki.

3. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 2. számú melléklete hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Függelék a 71/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„Függelék a 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Országos védelem alatt álló műemékek és műemléki környezet

Ssz. Megnevezés: Cím: Hrsz: Törzsszám:
1. Lakóház Ady Endre utca 1. 101 4336
Műemléki környezet Budai Nagy Antal u.
Budai Nagy Antal u.
Kossuth tér 4.
Ady Endre utca 5.
Ady Endre u. 2.
103/1
103/2
100
102
298
2. Lakóház Ady Endre utca 3. 102 4337
Műemléki környezet Ady Endre utca 1.
Budai Nagy Antal u.
Budai Nagy Antal u.
Ady Endre utca 5.
Ady Endre u. 2.
101
103/2
104/2
104/1
298
3. Rk. Gimnázium Zárda utca 4. 316 4338
Műemléki környezet Zárda utca 5.
Zárda utca. 4.
Bajcsy-Zs.u. 10-12.
Kossuth tér 2/a.
Kossuth tér 2.
304
315
309
319
317
4. Vaszary szülőháza Zárda utca 9. 230 9224
Műemléki környezet Zárda utca 7.
Rippl- Rónai u. 4.
Zárda utca 11.
Bajcsy-Zs. E. u. 2.
231
236
229
308
5. Ún. Gugyuló Jézus Csalogány u. sarok 874 8892
Műemléki környezet Béla Király u. 22
Béla Király u. 20.
Csalogány u. 2.
6558/1
6725
6680
6. Mária-oszlop Kossuth tér 318 4500
7. Rk. Általános Iskola Kossuth tér. 2/a 319 4340
Műemléki környezet Kossuth tér
Zárda u. 2.
Zárda utca 4.
Bajcsy Zs. u. 10-12.
Fő utca 3.
Fő utca 2.
318
317
316
309
324
2
8. Nepomuki Szt. János Kossuth tér 318 9878
9. Lakóház Kontrássy u. 3. 301 6772
Műemléki környezet Kontrássy u. 4.
Kontrássy u. 5.
Kontrássy u. 1.
Zárda utca 5.
-
Ady Endre u. 4.
233
300
303
304
302
297
10. Lakóház Kontrássy utca 4/a. 233 8463
Műemléki környezet Kontrássy utca 6.
Rippl- Rónai u. 2.
Zárda utca 7.
Kontrássy u. 2/b.
Kontrássy u. 3.
234
235
231
232/2
301
11. Dorottya ház Fő utca 1. 320 4341
Műemléki környezet Kossuth tér 2/a.
Udvar
Fő utca 3.
Fő utca 4.
Fő utca 2.
319
324/2
321
8/7
2
12. Múzeum Fő utca 10. 12 4342
Műemléki környezet Rippl-Rónai tér
Teleki utca 9.
Múzeum utca
Múzeum utca 4.
Múzeum utca 2.
Fő utca 8.
Fő utca 7.
Európa park
Fő utca 13. (Kossuth L. u. 2.)
Fő utca 12.
Somogy Áruház
13
10
8/5
8/11
8/10
8/9
322/1
323
338
15
17/1
13. Arany Oroszlán patika Fő utca 19. 341 4343
Műemléki környezet Fő utca 17.
Fő utca 21.
Fő utca 12.
340
342
15
14. Lakóépület Fő utca 34. 401 4344
Műemléki környezet Fő utca 32.
Iskola köz
Fő utca 36.
Fő utca
402
403/1
400
372/9
15. Kórház anyaépület Fő utca 65/b 637 4345
Műemléki környezet Fő utca 56.
Fő utca 58.
Fő utca 60.
Fő utca 62.
Fő utca64.
Fő utca 66.
592/2
594
595
596
597
598
16. Szt. Rókus szobor Arany János tér 4918/6 8670
Műemléki környezet 4918/5, 4918/6
4743/5, 4743/7
17. Csiky Gergely Színház Rákóczi tér 436 9048
Műemléki környezet Színházpark 437/1
18. Rippl-Rónai kút Rippl-Rónai tér 13 4349
19. Levéltár Rippl-Rónai tér 1. 12 4348
Műemléki környezet Rippl-Rónai tér
Teleki utca 9.
Múzeum utca
Múzeum utca 4.
Múzeum utca 2.
Fő utca 8.
Fő utca 7.
Európa park
Fő utca 13. (Kossuth L. u. 2.)
Fő utca 12.
Somogy Áruház
13
10
8/5
8/11
8/10
8/9
322/1
323
338
15
17/1
20. Kálvária kápolna Kálvária utca 15. 7575 4347
Műemléki környezet Kálvária utca 24.
Kálvária utca 22.
Kálvária utca 13.
Kálvária utca 17.
Zrínyi Miklós u. 42.
Zrínyi Miklós u. 40.
Zrínyi Miklós u. 38.
Zrínyi Miklós u. 36.
7656
7657
7574
7576
7548
7549
7550
7551
21. Téglagyár Szigetvári út 117-119. 6941/5,6 9482
22. Vízmű Dr. Guba S. u. 81. 3655/4 9414
Műemléki környezet -
-
-
3654/14
3655/8
3657/15
23. Várrom Vásártéri u. 9059, 9062/1 4351
Műemléki környezet Nostra
Vásártéri úti üres terület
9062/2
9063/4
24. Lakóépület Somssich Pál u. 17. 932 10602
Műemléki környezet Somssich u.17-17/a
Szt. Imre u. 17-19.
Szt. Imre u. 21.
Szt. Imre u. 23.
Somssich 15.-Damjanich u. 12.
933
931
930
929
923
25. Szt. Donát kápolna Ivánfahegy 17937 9225
Műemléki környezet Ivánfahegy
Ivánfahegy
Ivánfahegy
Ivánfahegy
17938/3
17932/1
2604
2603
26. Kaposhegyi-kápolna Géza utca 103. 7616 8671
Műemléki környezet Kálvária u.83.
Kálvária u.85.
Kálvária utca 94.
Kálvária u.
Géza utca 86.
Géza utca 88.
Géza utca 90.
Géza utca 92.
7610
7611
7617
7615
7741
7742
7743
7744
27. Szentjakabi Bencés apátság Kaposszentjakab 17099 4339
Műemléki környezet Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
Kaposszentjakab
17106/10
17106/8
17106/1
17101/5
17101/1
17103
17104/2
1788/9
17188/10
17188/8
28. Fa harangláb Ózaranypuszta 0472 9629
29. Rippl-Rónai villa Rómahegy 18216/7,6,4 4346
Műemléki környezet -
-
-
-
-
18216/8
18227
18228/1
18228/2
18228/3
30. Rk. templom (Toponár) Toponári út 47. 13001 4499
Műemléki környezet Toponári út
Toponári út 44.
Toponári út
Toponári út
Toponári út
Toponári út
Toponári út
Toponári út
13820/1
13151
13023/3
13022
13021
13020
13018
13152
31. Szt. Flórián szobor(Toponár) Toponári út 84. 13661 4501
Műemléki környezet Toponári út 86.
Toponári út 88.
Toponári út 90.
Toponári út 92.
Toponári út 73.
Toponári út 71.
Toponári út 79.
13223
13224
13225
13639
13808
13809
13810
32. Nep. Szt. János (Toponár) Kemping u., Gém u. sarok 13061 8717
Műemléki környezet Gém utca 1.
Gém utca 4.
Gém utca 2.
Kemping utca 37.
Kemping utca 39.
Kemping utca 39.
Kemping utca 41.
13074
13043
13042
13080
13079/2
13079/1
13078
33. Lakóház Zárda utca 8. 313 11095
Műemléki környezet Zárda utca 6.
Zárda utca 7.
Kontrássy utca 2/a
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Bajcsy-Zs u. 2/a-6.
314
231
232/1
308
309

  Vissza az oldal tetejére