Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 74/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló - többször módosított - 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotta:

1. § A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló -többször módosított - 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 74/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2000. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint alapértékei

(Zajterhelés alapértéke)

Sorszám Területi funkció Az egyenértékű A-hangnyomásszint irányértéke
LAeq dB
06-22 óráig
dB
22-06 óráig
dB
1. Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi, oktatási terület, védett természeti terület 45* 35*
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) 50 40
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45
4. Gazdasági terület és különleges terület 60 50
* Kórházi, egészségügyi, oktatási intézmények közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB egyenértékű A-hangnyomásszint engedhető meg.

1. A határértékek fizikai /méréstechnikai / értelmezését, az ellenőrzés módját az MSZ 18150-1: 1998 jelű országos szabvány rögzíti, azonban az e rendelet hatálya alá tartozó zajoknál az impulzus - és a tisztahangkorrekció alkalmazása nem szükséges.

2. A területi funkció, beépítés besorolása a hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján történik. Vitás esetekben az első fokú környezetvédelmi hatóság állásfoglalása irányadó.”


  Vissza az oldal tetejére