Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 80/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeltben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2007. február 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 80/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke

(ÁFA-t nem tartalmazza)

I. Oktatási intézmények Ft/nap
1./ Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 213
1.1. Tízórai 37
1.2. Ebéd 138
1.2. Uzsonna 38
2./ Általános iskola (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 266
1.1. Tízórai 43
1.2. Ebéd 179
1.2. Uzsonna 44
3./ Középiskola (ebéd) 198
3.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 473
4./ Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 444
5./ Szakmunkásképzők:
5.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 282
5.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 505
5.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 198
66
6./ Állami gondozottak tízórai kiegészítése
II. Gyermekjóléti intézmények
1. Bölcsődék 237
2. Helyettes szülői ellátás 241

2. melléklet a 80/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelthez

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(ÁFA-t nem tartalmazza)

1./ Oktatási intézmények: Ft/nap
a) Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 213
Ebből: - tízórai 37
- ebéd 138
- uzsonna 38
b) Általános iskolák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 266
Ebből: - tízórai 43
- ebéd 179
- uzsonna 44
c) Középiskolai ebéd 198
d) Középiskolai diákotthon
(háromszori étkezés) 473
e) Fogyatékosokat nevelő
intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 444
f) Szakmunkásképzők
Diákotthon munkanapokon
(reggeli, tízórai, uzsonna) 282
Diákotthon munkaszüneti napokon
(reggeli, ebéd, vacsora) 505
Tanműhely ebéd 198
g) Állami gondozottak tízórai
kiegészítése 66
2./ Gyermekjóléti intézmény:
Bölcsőde 237

3. melléklet a 80/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelthez

Szociális intézményi térítési díjak

(ÁFA-t nem tartalmazza)

Megnevezés Ft/Nap Ft/Hó Ft/Óra
Gondozási Központ
1. étkeztetés (ebéd) 339 - -
2. házi segítségnyújtás
- hivatásos gondozó - - 225
- tiszteletdíjas gondozó - - 150
3. Idősek Klubja
háromszori étkezés 602 - -
Liget Időskorúak Otthona 1767 53 000 -
Gyöngyfa Napközi Otthon
(háromszori étkezés) 590 - -
Családsegítő Központ
1. Népkonyhai étkeztetés térítésmentes
2. Nappali melegedő térítésmentes
3. Éjjeli menedékhely térítésmentes
4. Hajléktalanok átmeneti szállása 901 27 030 -

4. melléklet a 80/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelthez

A szociális étkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(ÁFA-t nem tartalmazza)

Megnevezés Ft/nap
Szociális intézmények:
a) Szociális étkezés 212
b) „Liget” Időskorúak Otthona
(háromszori étkezés) 461
Diétás étkezés (ötszöri) 545
c) Idősek Klubja
(tízórai, ebéd, uzsonna) 376
Diétás étkezés (ebéd) 262
d) Gyöngyfa Napközi Otthon
(háromszori étkezés) 369
e) Népkonyha (ebéd) 197

5. melléklet a 80/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények személyi térítési díj mértéke

(Az ÁFA- t tartalmazza)

Megnevezés a térítési díj mértéke
%
I. Szociális Gondozási Központ
a) Étkezés (ebéd)
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum feletti
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum alatti

20
5
b. Idősek Klubja (háromszori étkezés)
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum feletti
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum alatti

27
5
c. Házi segítségnyújtás
rendszeres havi jövedelem

14
II. Liget Időskorúak Otthona
rendszeres havi jövedelem

80
III. Gyöngyfa Napközi Otthon
Étkeztetés (háromszori étkezés)
rendszeres havi jövedelem


23
IV. Regionális Családsegítő Központ
(hajléktalanok átmeneti szállása)
Kötelezett jövedelme Személyi térítési díj
Ft/hó Ft/nap Ft/hó
0 - 6000 térítésmentes
6001 - 8000 55 1650
8001 - 14000 85 2550
14001 - 18000 125 3750
18001- 175 5250
V. Helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatti, térítésmentes térítésmentes
az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél magasabb, de a minimálbér összegét nem éri el, 145 4350
a minimálbérnél magasabb. 289 8670
VI. Időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 360

  Vissza az oldal tetejére