Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 83/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembevéve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló többször 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Z/kk övezetben csak a pihenés, testedzés építményei, a fenntartáshoz szükséges építmények és közműépítmények helyezhetők el.”

2. § (1) E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2006. december 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére