Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § , a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú helyi támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában:

a) jövedelem: meghatározására a külön jogszabályban *  meghatározottak irányadók,

b) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

c) vagyon: a kérelmező/k és velük együttköltöző/k tulajdonában álló hasznosítható ingatlan, jármű (ideértve a lízingelt járművet is, melyet meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni, értékének meghatározására a külön jogszabályban *  meghatározottakat kell alkalmazni, a hitelre vásárolt gépjármű esetében a befizetett összeget kell figyelembe venni) továbbá más vagyoni értékű jog, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja a nyugdíjminimum hetvenszeresét. Nem minősül vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, valamint az öröklés útján szerzett haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, amelyben a haszonélvező lakik, továbbá az első lakás megszerzéséhez szükséges saját erő.

d) első lakásnak minősül: az ingatlan, ha megszerzése időpontjában, a támogatást kérelmező/k egyikének és a velük együtt költöző gyermekének/gyermekeinek nincs és azt megelőzően sem volt lakástulajdona, lakástulajdonban együttesen 50%-os tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó és az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joga, kivéve az olyan lakóingatlan tulajdonjogát, amely öröklés útján, haszonélvezeti joggal terhelten került tulajdonába és abban a haszonélvező lakik,

e) élettársak: akik kérelmükben úgy nyilatkoznak, hogy élettársi kapcsolatban, egy háztartásban élnek, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és akik azonos lakcímüket személyi igazolvánnyal vagy lakcímkártyával igazolni tudják,

f) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek,

g) család: a támogatott ingatlanba együttköltöző közeli hozzátartozók közössége,

h) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, a gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő,

i) gyermek: a kérelmező/k által eltartott és vele egy háztartásban élő 18. év alatti önálló keresettel nem rendelkező, a 25. év alatti önálló keresettel nem rendelkező oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint korhatárra tekintet nélkül a fogyatékos munkaképességet legalább 67%-ban elvesztő vérszerinti, örökbefogadott, nevelt vagy gyámság alatt álló gyermek,

j) saját erő: különösen a készpénz, a telekár, anyagvásárlásra költött összeg, lakás-pénztári megtakarítás,

k) más rászoruló személy: az élettársi kapcsolatban élő, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelő, és az egyedülálló személy/személyek,

l) egyedülálló: az a 18. életévét betöltött személy aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él lakcímük is különböző kivéve, ha élettársa van,

m) lakás: a külön jogszabályban *  meghatározott összefüggő helyiségcsoport,

n) különös méltánylást érdemlő eset: a támogatott és családja élethelyzetében a kölcsön visszafizetésének időtartama alatt bekövetkezett előre nem látható rendkívüli változás, különösen baleset, betegség, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte.”

2. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A kérelmezők helyi támogatásban akkor részesülhetnek, ha az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) a család egy főre jutó havi nettó jövedelme, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, és vagyona nincs,

b) a házastársak egyike sem töltötte be a külön jogszabályban *  meghatározott életkort,

c) a házastársak méltányolható lakásigényét és mértékét - melyet külön jogszabály tartalmaz *  - nem haladja meg az építendő illetve a megvásárlásra kerülő lakás nagysága.

(2) Méltányosságból az első lakásuk vásárlásához és építéséhez a fiatal házaspárokon kívül más rászoruló személy részére is állapítható meg helyi támogatás, az e célra fordítható éves keret legfeljebb 15%-áig, abban az esetben, ha az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek egyébként megfelelnek.”

3. § A R. 3/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3/A. § (1) Helyi támogatásban részesülhetnek az önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára lemondó és a lakást leadó bérlők, akik lakhatásukat saját tulajdonú lakóingatlan vásárlásával, építésével kívánják megoldani, ha a 3. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek egyébként megfelelnek.”

4. § A R. 3/B. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Nem állapítható meg helyi támogatás annak az igénylőnek:

a) aki kérelmében valótlan adatot közölt, vagy jelentős tényt elhallgatott,

b) aki az önkormányzati bérlakása tulajdonjogának megszerzéséhez, vagy

c) magánszemélyektől felvett lakáscélú kölcsön visszafizetésére kívánja a támogatást felhasználni.”

5. § A R. 3/B. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a helyi támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg fiatalok otthonteremtési támogatását, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt, vagy kölcsönt folyósító hitelintézet - jelzálog - hitelintézet kivételével - útján kell biztosítani.”

6. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben támogatással vásárolt vagy épített lakás a tartozás kiegyenlítését megelőzően elidegenítésre került a fennálló kölcsönt egy összegben kell visszafizetni”

7. § E rendelet 2007. március 1. napján léphatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére