Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható támogatási keretek kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható támogatási keretek kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet alapján támogatásban részesíthetők kaposvári székhelyű társadalmi, gazdasági és civil szervezetek, továbbá kiemelt városi rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok tárgyában költségvetési intézmények.

(5) Nyugdíjas szervezetek működési kiadásaihoz támogatás kizárólag a Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete terhére nyújtható.”

2. § A R. 12-13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

12. § Az Oktatási és Kulturális Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

13. § (1) A Bizottság által kiemelten támogatott területek:

a) a már beindult innovációs folyamatok finanszírozásának segítése,

b) új kezdeményezések beindításának segítése,

c) egyéni és kollektív pedagógiai értékek közismertté tételének támogatása,

d) tehetséges tanulók támogatása,

e) a tudományos élet támogatása,

f) művészeti együttesek, egyesületek, folyóiratok támogatása,

g) kulturális, művészeti egyesületek támogatása,

h) kiadványok és kulturális termékek megjelentésének támogatása.

(2) A Támogatási Keretből a közoktatással, közművelődéssel összefüggő, azt szolgáló, megújulásával szoros kapcsolatban lévő célra nyújtható támogatás.”

3. § A R. a következő címmel és 13/A. §-szal egészül ki:

„Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete

13/A. § (1) Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság.

(2) A Támogatási Keretből a bejegyzett nyugdíjas szervezetek működési kiadásai támogathatóak különösen:

a) utazás, kirándulás,

b) rendezvény szervezés,

c) kulturális, sport, szabadidő tevékenység,

d) amatőr előadói tevékenység.

(3) E rendelet alkalmazásában nyugdíjas szervezet különösen a nyugdíjasok kulturális- és szabadidő tevékenységét elősegítő, többségében nyugdíjasok részvételével működő egyesület, szövetség, alapítvány, egyéb társadalmi szervezet.”

4. § A R. 19. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Bármely három pénzügyi év időszakában a vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót. A támogatást igénybe vevő vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás igénybevételét megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén mekkora összegű támogatást vett igénybe.”

5. § A R. 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Nem támogathatóak a Keretből az Európai Unió Bizottsága *  rendeletében meghatározott ágazatokban működő vállalkozások.

6. § (1) A R. 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Bizottság a külterületeken megvalósuló az életminőséget javító közműberuházások egységes szemléletű, gyorsabb, gazdaságosabb megvalósításához nyújt támogatást azon pályázók részére, akik vagy amelyek a beruházás összköltségének legalább felét önerőként pénzbeli hozzájárulás formájában biztosítják.”

(2) A R. 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) azok a pályázók, akik vagy amelyek a beruházás összköltségének több mint felét önerőként pénzbeli hozzájárulás formájában biztosítják,”

7. § A R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Bizottság csak környezetvédelmi célokat támogat. A támogatások odaítélésénél kiemelten kezeli a Deseda tó állapotának javításával kapcsolatos pályázatokat. A Közgyűlés, valamint a Bizottság önkormányzati környezetvédelmi beruházást pályázati eljáráson kívül is támogathat.

8. § A R. a következő címmel és 30/D. §-szal egészül ki:

„Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete

30/D. § (1) A Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Kerete (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a polgármester.

(2) A Támogatási Keretből elsősorban a testvérvárosi együttműködéshez kapcsolódó programok támogathatóak.

(3) A Támogatási Keretből támogatható különösen:

a) a város nemzetközi kapcsolatait ápoló intézmények, művészeti együttesek, egyesületek, civil szervezetek külföldi útjai;

b) nemzetközi ifjúsági rendezvények, programok;

c) nemzetközi fellépések, kiállítások, rendezvények.

(4) A Támogatási Keretből a kaposvári székhelyű költségvetési intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok és civil szervezetek kaphatnak támogatást nemzetközi kapcsolataik ápolásához.”

9. § (1) E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 14-15. §-a, valamint 28. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére