Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló, többször módosított 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló többször módosított 59/1996.(XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala azon munkavállalóira terjed ki, akik a Polgármesteri Hivatalban legalább 6 hónap közszolgálati jogviszonnyal vagy munkaviszonnyal rendelkeznek.”

2. § (1) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Adóbehajtási jutalék fizethető ki, amennyiben az évi adóbevétel eléri az adóhatóságnál nyilvántartott, folyó évi esedékes fizetési kötelezettség 95%-át.

Ha az évi adóbevétel meghaladja az adóhatóságnál nyilvántartott folyó évi esedékes fizetési kötelezettség és az eredeti költségvetési bevételi terv 100% -át, minden további 5%-os folyó évi fizetési kötelezettség teljesítésnél a jutalék összege további bruttó fél-fél havi illetménnyel növekszik.”

(2) A R. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adóbehajtási jutalék tárgyévet követő január hó 31. napjáig fizethető ki. A jutalék összege évente nem lehet több a dolgozó bruttó három havi illetményénél.”

3. § Az R. 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felderítő jutalék az adóhiány öt évre számított összegének legfeljebb 15%-a. A felderítő jutalék a dolgozót alanyi jogon illeti meg. Összege évente nem haladhatja meg a dolgozó bruttó két havi illetményét.”

4. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Közvetett jutalék állapítható meg azoknak, akik felderítői jutalékra nem jogosultak.

(2) A felderítői és a közvetett jutalékot a tárgyévet követő január 31-ig lehet kifizetni, melyből a teljesítés arányában félévkor előleg fizethető.

A közvetett jutalék maximális mértéke a köztisztviselő bruttó három havi illetménye, a felderítői /alanyi jogon járó/ jutalék maximális mértéke a köztisztviselő bruttó két havi illetménye, melynek együttes összege legfeljebb a köztisztviselő bruttó három és fél havi illetménye.”

5. § A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az érdekeltségi alapból a jegyző, az aljegyző, valamint az Adóügyi Iroda dolgozói részesülnek.”

6. § (1) A R. 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatal munkavállalói a jutalomból évente átlagosan legalább fél havi illetménynek megfelelő jutalomban részesülnek. A jutalmat a munkavállalók között a végzett munka mennyiségét és minőségét kifejező módon, differenciáltan kell felosztani.”

(2) Az R. 17. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jutalom kifizetésére évente legfeljebb két alkalommal - június és december hónapokban - kerül sor.”

7. § (1) E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja, III-IV. fejezet 9-15. §-a, valamint 17. § (2) bekezdése.

(3) E rendeletben „az érdekeltségi alapokra” szövegrész helyébe „érdekeltségi alap” szövegrész lép, az „alapok” szövegrész helyébe „alap” szövegrész kerül.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére