Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Népjóléti Bizottság kérelemre az elhelyezést újabb 5 évre, -illetve amennyiben a bérlő az 5. § (5) bekezdésében meghatározott vagyonnal rendelkezik, a haszonélvezeti jog fennálltáig, de legfeljebb 5 évre- meghosszabbíthatja. A meghosszabbításra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben e rendelet 5. § (1), illetve (4)-(7) bekezdése alapján a kérelmező jogosult szociális jellegű önkormányzati bérlakásra, vagy alaposan feltételezhető, hogy lakhatását saját erőből megoldani nem képes úgy, hogy szociális helyzete ne romoljon oly mértékben, hogy jogosult legyen önkormányzati bérlakásra. A meghosszabbításra irányuló kérelmet legkésőbb a határozott idő lejárta előtt 30 nappal adhatja be a kérelmező.”

(2) A R. 6/M. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Népjóléti Bizottság kérelemre az elhelyezést a kaposvári munkaviszony fennállásáig, de maximum 5 évre meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a bérlő lakbér, vagy egyéb díjtartozást nem halmozott fel, illetve megfelel a 6/L. § (1) bekezdésében foglaltaknak”

2. § A R. 9. számú mellékletének d) pontjában szereplő Házfelügyelői szolgálati lakások helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Házfelügyelői szolgálati lakások:

1. Ady E. u. 7.

2. Bajcsy Zs. u. 5.

3. Baross G. u. 25-27.

4. Berzsenyi u. 44.

5. Dózsa Gy. u. 4.

6. Dózsa Gy. u. 22.

7. Fő u. 22.

8. Léva köz 2. II. lh. fsz.

9. Nádasdi u. 1/a.

10. Sávház I.lh.

11. Sávház II.lh.

12. Sávház III.lh.”

3. § E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére