Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § szakaszában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. Kormány Rendelet, valamint a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról szóló 4/1984. (II. 1.) ÉVM rendelet előírásaira - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területeken élő kaposvári lakosok támogatásban részesülnek. A támogatás összegét minden évben a költségvetési rendelet állapítja meg. A támogatást a számla és az „ellenőrző szelvény” bemutatásával a Polgármesteri Hivatal pénztáránál lehet igényelni, a szolgáltatás igénybevételét követő 60 napon belül. Ezt követően az igény elévül.”

2. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 12/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet az 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátásával 2007. január 1-től 2008. december 31-ig az alábbi szolgáltatót bízza meg:

Azonosító szám: Szolgáltató:
1 Kapos Clean Kft.

  Vissza az oldal tetejére