Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2007. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló - többször módosított - 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait fegyelembe véve a Kaposvári Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terve (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló - többször módosított - 70/2007. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 78. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a beépítettség 2%, kivéve a szabályozási terven konkrét építési hellyel szabályozott területeket, ahol az építési helyen belül az előírt beépítettség mértékétől független alapterületű épület helyezhető el;”

2. § (1) E rendelet 2007. április 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2007. április 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére