Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembevéve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 48. § a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki, egyben a (7) bekezdés számozása (9) bekezdésre módosul:

„(7) A Füredi út - közpark - 5377/2 hrsz-ú ingatlan - Raktár utca által határolt tömbben a Gksz/4 építési övezetben a Füredi út irányába néző épületek zajérzékeny homlokzatait - amennyiben határérték túllépés következik be - passzív akusztikai védelemmel kell ellátni. Az építési engedély részeként szakértő által készített, erre vonatkozó vizsgálatokat és javaslatokat tartalmazó munkarészt is be kell nyújtani. A burkolatról elvezetett csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a közcsatornába.

(8) A Gksz/4 építési övezetben a Raktár utcától délre fekvő területen nyitott árurakodó a lakóövezettől 80 méteren belül nem létesíthető, itt árurakodás csak zárt, fedett helyen történhet.”

2. § A Füredi út - közpark - 5377/2 hrsz-ú ingatlan - Raktár utca által határolt területre kiterjedően a KSZT e rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapnak megfelelően módosul.

3. § E rendelet 2007. június 15-én lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2007. június 07.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 27/2007. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére