Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 3. és 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § A helyi építészeti értékek védelméről szóló - többször módosított - 38/1995. (X. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A helyileg védett értékké nyilvánítás, illetőleg megszűntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti. A helyi védelem tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről vagy a bejegyzés törlésének kezdeményezéséről - a külön jogszabályban *  foglaltak szerint - önkormányzati hatósági hatáskörben a polgármester dönt.”

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére