Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 33/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a nem iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának szociális alapon történő támogatásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2), valamint az Ötv. 164. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § (1) E rendelet célja: az illetékes minisztérium, vagy megbízása alapján egy közreműködő szervezet (továbbiakban: Minisztérium) által kiadott pályázati útmutató (továbbiakban: Útmutató) alapján, az 1994. év előtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező utólagos hőszigetelése, a nyílászáróinak utólagos hőszigetelése, vagy cseréje munkáinak, valamint a meglévő fűtési-, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházások (továbbiakban: beruházás) szociális alapon történő önkormányzati támogatása.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a külön jogszabályban *  meghatározottak szerinti személyekre, akik Kaposvár városban lakástulajdonnal és bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

Támogatási feltételek

2. § Önkormányzati támogatás elnyerésére támogatást természetes személyek igényelhetnek (továbbiakban: Támogatást igénylő).

A támogatás formája, mértéke és a jogosultság feltételei

3. § (1) A Minisztérium által is támogatott beruházáshoz az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújthat az adott évben jóváhagyott keretösszeg erejéig, mely támogatás mértéke a Minisztérium által meghatározott támogatás összegével egyező mértékű. Az önkormányzati támogatás utófinanszírozású, előleg nem biztosítható.

(2) Az éves támogatási keretösszeget az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által biztosított támogatási keret kimerülése esetén az Önkormányzat a támogatás igénylések befogadását felfüggeszti.

(4) Önkormányzati támogatásra jogosultsága szociális alapon annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában *  az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének *  200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át és vagyona *  nincs.

(5) Önkormányzati támogatás csak akkor nyújtható, ha a Támogatást igénylőnek az Önkormányzat, valamint részben, vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló, illetve megbízása alapján közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok felé tartozása nincs.

(6) A Támogatást igénylő tulajdonában lévő, bejegyzett lakóhelyéül szolgáló egy ingatlanon elvégzett beruházáshoz, egy alkalommal vehet igénybe önkormányzati támogatást e rendelet alapján.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) Önkormányzat a szociális alapokon nyugvó, lehetséges önkormányzati támogatás elnyerésének részletes feltételeit évenként felhívásban (továbbiakban: Felhívás) teheti közzé.

(2) Az önkormányzati támogatás igénylését a Felhívás kiírását követően évközben folyamatosan, a Felhíváshoz mellékelt formanyomtatványon, az előírt dokumentumok csatolásával Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottságához címezve, a Polgármesteri Hivatalba (7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.) lehet benyújtani.

(3) A támogatás igényléséhez csatolni kell:

a) Az igénylő és családja jövedelemviszonyairól szóló igazolást, melynek irányadó időszaka, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

aa) a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél (különösen munkabér, táppénz, munkanélküli járadék, gyermektartásdíj stb.) a kérelem benyújtását megelőző három hónap,

ab) a nyugdíj, nyugdíjszerű szociális ellátás, a rendszeres társadalombiztosítási és szociális ellátás esetén, a kérelem benyújtását megelőző hónap,

ac) egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap,

ad) azon támogatást igénylő, valamint családtagjaik esetében, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabadfoglalkozásúak, jövedelmüket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által kiadott igazolással igazolhatják,

ae) az alkalmi munkából származó jövedelmet az érintett átlagos havi nettó jövedelmére vonatkozó nyilatkozatával és az alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával kell igazolni;

b) A Minisztérium által aláírt Támogatási Szerződés hiteles másolati példányát, ami igazolja, hogy a beruházáshoz vissza nem térítendő állami támogatást nyert a Támogatást igénylő;

c) Azokat a hitelt érdemlő igazolásokat, nyilatkozatokat, amivel Támogatást igénylő igazolja, hogy az Önkormányzat, valamint részben, vagy egészben az Önkormányzat tulajdonában álló, illetve megbízása alapján közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok felé tartozása nincs.

Támogatás igénylések elbírálása

5. § (1) Csak a formailag és tartalmilag megfelelő támogatásigénylések kaphatnak önkormányzati támogatást.

(2) Az önkormányzati támogatás odaítéléséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága dönt.

(3) A Támogatást igénylő a döntés tartalmáról értesítést kap.

Az önkormányzati támogatás folyósítása

6. § (1) Az önkormányzati támogatásra vonatkozó „Támogatási szerződés”-t az Önkormányzat köti meg a Támogatást igénylővel.

(2) Az önkormányzati támogatás folyósítására a Minisztérium által kiadott Útmutatóban a vissza nem térítendő állami támogatás pénzügyi elszámolására, finanszírozására meghatározottak igazolt teljesítése után, utólag kerül sor a Támogatást igénylő részére történő átutalással.

(3) Az önkormányzati támogatást azonnal és egy összegben, a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetni, ha az önkormányzati támogatást igénybe vevő Támogatást igénylő a támogatás igénylésében, vagy az ahhoz csatolt (ok)iratokban valótlan adatokat közölt.

(4) A támogatás igénylésében szereplő adatokat, a „Támogatási szerződés”-ben vállalt kötelezettségek teljesülését, az elvégzett munka műszaki tartalmát a Polgármesteri Hivatal bármikor - a helyszínen is - ellenőrizheti.

7. § E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére