Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 36/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995.(XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Támogatási Keretből támogatható célok

1. Kaposvár közigazgatási területén a foglalkoztatás bővítése vagy az átlagkeresetek javítása:

a) kaposvári lakóhellyel rendelkező regisztrált munkanélküliek alkalmazása a korrigált átlagos statisztikai állományi létszám legalább 2 éves időtartamú növelése esetén, amennyiben a növekedés mértéke az előző év átlaglétszámához képest meghaladta az 5%-ot,

b) az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkereseteknek a tárgyévet megelőző évre vetített inflációt meghaladó mértékű növelése, amennyiben az meghaladja a keresetnövekedés országos átlagát is.

Az a) pontban meghatározott esetben a pályázatok bírálatánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályakezdők, vagy 45 év felettiek foglalkoztatását vállalják.

2. Kaposvár közigazgatási területén munkahelyteremtő beruházások megvalósítása:

Műhely, üzem építése, bővítése, Gép, berendezés vagy eszköz beszerzése, technológiai fejlesztések, amennyiben a beruházás megvalósítása után a vállalkozásnak a beruházás előtti korrigált átlagos statisztikai létszáma minden 800 eFt összegű támogatás után 1 fővel növekszik és a létszámnövekedéssel érintett foglalkoztatottak keresete eléri, vagy meghaladja az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkeresetet.”

2. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A támogatás kizárólag a támogatási célokkal összhangban a tárgyévet követő évben a 19. § (1) bekezdésének 1. pontjában megfogalmazott feltételek teljesítése esetén, a 19. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott esetben a támogatási szerződés aláírását követően folyósítható. Azon vállalkozások számára - átmeneti jelleggel a 2007. év során -, amelyek a 19. § (1) bekezdés 1. pontja a) alpontja szerinti létszámfejlesztést a támogatási igénnyel érintett évet *  megelőző évben *  meglévő korrigált átlagos statisztikai létszámához képest a tárgyévet megelőző naptári évben megvalósították, és vállalják, hogy azt legalább 1 évig folyamatosan fenntartják, a támogatás a támogatási szerződés aláírását követően folyósítható.”

3. § Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A támogatás nagysága a 19. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott esetben legfeljebb az egy évre kifizetett járulékterhek, a 19. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott esetben legfeljebb a bérnövekmény és járulék terheinek mértékéig terjedhet. A beruházási támogatások esetében a támogatás legfeljebb a beruházási költségek 50%-áig terjedhet. Egy pályázó részére a tárgyévben maximum 5 millió Ft fizethető ki, egy jogcímen kifizethető támogatás maximuma 3 millió Ft.”

4. § E rendelet a kihirdetésétől számított 30. napon lép hatályba, amennyiben annak tartalmáról a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által kiállított kedvező tartalmú állásfoglalás kiadásra kerül.

Kaposvár, 2007. június 26.

Szita Károly s. k. dr. Farkas Edit s. k.
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére