Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembevéve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KSZT-ben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

a) tervezett/meglévő belterületi határvonal;

b) tervezett szabályozási vonal;

c) építési övezet, övezet határa, övezeti jel;

d) építési vonal;

e) építési hely;

f) építési határvonal;

g) kizárólag térszín alatti építési hely;

h) telek zöldfelületként kialakítandó része;

i) közterület fölötti beépítés;

j) minimális-maximális homlokzatmagasság;

k) szabályozási elemekre vonatkozó méretek (méterben);

l) megszüntető jel;

m) szöveges szabályozási elem területi határa;

n) közhasználat céljára gépkocsi/megkülönböztetett gépkocsi áthajtás helye biztosítandó;

o) közhasználat céljára gyalogos átjárás helye biztosítandó;

p) vegyes forgalmú út;

q) gyalogos zóna;

r) kerékpárút;

s) tervezett külön szintű csomópont;

t) tervezett vasúti vágány, és védőtávolsága;

u) tervezett szintbeni közúti-vasúti keresztezés;

v) helybiztosítás különszintű gyalogos átvezetés (aluljáró/felüljáró) létesítményeinek elhelyezésére;

w) tervezett közhasználatú parkoló;

x) közhasználatú mélygarázs építési helye;

y) eltérő használatú közlekedési célú közterületek - zöldfelületként kialakítandó része és parkolóterület;

z) megtartandó zöldfelület telke;

aa) beültetési kötelezettség;

bb) zajgátló védőterület;

cc) közhasználatra átadandó terület;

dd) építészeti hangsúly létesítendő;

ee) gazdasági megközelítés íránya;

ff) mélygarázs bejárata;

gg) megkülönböztetett járművek számára kialakítandó közhasználatra átadott vegyes használatú felület;

hh) telekalakítási terv készítésének kötelezettsége;

ii) közhasználat céljára átadandó mélyparkoló.”

2. § A R. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) különleges terület:

1. egyetem területe (Ke);

2. nagyterületű bevásárló központok területe (Kbt)

3. vásártér területe (Kvt);

4. honvédelmi terület (Kh);

5. lovassport területe (Ks/1);

6. egyéb sportterület (Ks/2);

7. sporthorgászati rekreációs terület (Ksh);

8. strandterület (Kst);

9. szabadidőközpont területe (Ksz),

10. tömegközlekedési bázisterület (Ktb);

11. garázsok területe (Kg);

12. temetők területe (Kt);

13. hulladéklerakó területe (Khu);

14. szennyvíztisztító területe (Kszt);

15. állati hulladékgyüjtő telep (Khá);

16. hulladékgazdálkodási terület (Khg);

17. vízmű üzemi terület (Kv).”

3. § A R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Kialakult telektömbön belül új telektömb és azon belül telek, építési telek, építési terület csak a KSZT előírásainak megfelelő és az eredeti telektömb egészére kiterjedő telekalakítási terv keretében engedélyezhető.

(2) A „TT” jellel körülhatárolt területeken telekalakítási terv készítése kötelező, amelyet az Állami Főépítésszel egyeztetni kell.”

4. § (1) A R. 11. § (2) bekezdés b/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. oldalhatáron álló beépítési mód esetén nem lehet kisebb az építési övezetre megengedett legnagyobb építménymagasság, valamint az oldalkertre néző tényleges homlokzatmagasság értékénél;”

(2) A R. 11. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az oldalhatáros beépítésnél a minimum 20,0 m vagy annál szélesebb telek szabadonállóan is beépíthető azzal, hogy a szomszédos telek oldalhatáros beépítésétől a (2) bekezdésében rögzített méretű oldalkertet kell biztosítani.”

5. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) A terepszint alatti beépítettség megengedett mértékének a megengedett általános beépítettségi mértéket (maximális beépítési %) meghaladó része kizárólag akkor építhető meg, ha a teljes terepszint alatti épületrészt gépjárműtároló létesítés céljára, vagy a lakásokhoz tartozó tároló helyiségek kialakítására fordítják.

(2) A szint alatti beépítés szintszáma a területi és talajviszonyok figyelembevételével maximum 2 szint lehet.

(3) Szint alatti beépítés esetén a közterület alá történő benyúlás csak abban az esetben haladhatja meg a 0,5 métert, ha a szabályozási terven a benyúlás konkrét értéke jelölésre került.

(4) Amennyiben a közhasznú mélyparkolót közhasználat céljára átadott területként jelzi a szabályozási terv, közterületként funkcionál és egy másik ingatlan gépkocsi behajtója a mélyparkolóból kialakítható.”

6. § A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Épületrész kinyúlása közterület fölé - kivéve az ereszt, az előtetőt és az erkélyt - 12 méternél keskenyebb utcákon nem engedélyezhető, 12 méternél szélesebb utcákon legfeljebb 0,6 méter lehet, a közterület kezelőjének hozzájárulásával. A közterület fölé kinyúló épületrész homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület utcai homlokzati hosszának az 1/3-át.”

7. § A R. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ahol a szabályozási terv gyalogos zónát jelöl, ott gépjárművek részére új kapubejáró nem létesíthető.”

8. § A R. 27. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A szabályozási terven a telek zöldfelületeként kialakítandó részeként jelölt területen építmény nem helyezhető el, kivéve, ha a terv szint alatti beépítést jelöl. Ez esetben a szint alatti épület megközelítéséhez szükséges lépcsőházak elhelyezhetők.”

9. § A R. 33. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Oldalhatáros és szabadon-álló kialakult építési övezetekben, a már meglévő ikres beépítés az oldalkerti és tűzvédelmi előírások figyelembe vétele mellett továbbra is ikres beépítési móddal építhető be.”

10. § A R. 44. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zártsorú beépítési mód szerint beépíthető építési övezetekben új épületek építése, meglévő épületek bővítése, használati mód változása esetén - kivéve, ha igazgatási, oktatási, egészségügyi, vagy szociális épület vagy funkció létesül, valamint az Ady Endre utca északi tömbbelsőben megvalósítandó termál-wellness központ és parkolóház esetében - a földszint utcafronti részének legalább 50%-án üzletet, intézmény közönségforgalmi helyiségeit kell kialakítani a közterület felé utcaképileg kedvező megjelenésű kirakattal, portállal a 45. § (3) bekezdés előírásainak figyelembevételével.”

11. § A R. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Vt-Z/1 Z 80 *  7.5-10.5 2.4 500 10 80 T
Vt-Z/2 Z 80 3.0-4.5 1.2 200 10 80 T
Vt-Z/3 Z 70 (80) 4.5-7.5 1.8 400 10 70 T
Vt-Z/4 Z 60 (70) 9.0-10.5 2,0 (2.4) 1000 30 70 T
Vt-Z/5 Z 60 (70) 7.5-10.5 2.0 (2.4) 700 10 90 T
Vt-Z/6 Z 60 (70) 5.0-10.5 1.8 (2.1) 5000 10 70 T
Vt-Z/7 Z 60 (70) 7.5-9.0 1.8 (2.1) 700 10 90 T
Vt-Z/8 Z 50 (60) 7.5-9.0 1.8 (2.1) 1000 30 60 T
Vt-Z/9 Z 50 (60) 4.5-7.5 1.3 (1.6) 1000 30 60 T
Vt-Z/100 Z 100 *  9.0-10.5 3.5 *  1000 0 100 T
Vt-Z/101 Z 100 *  12.0-15.0 4.5 2000 0 *  20 T
Vt-Z/102 Z 100 *  7.5-10.5 3.0 1000 0 *  50 T
Vt-SZ/1 SZ 80 9.0-10.5 2.4 2000 10 90 T
Vt-SZ/2 SZ 80 7.5-9.0 2.0 800 10 80 T
Vt-SZ/3 SZ 50 5.0-11.0 2.2 1200 20 70 T
Vt-SZ/4 SZ 50 4.5-7.5 1.8 1000 30 60 T
Vt-SZ/5 SZ 40 4.5-7.5 1.0 1000 25 50 T
Vt-SZ/6 SZ 40 3.0-5.0 0.7 1500 25 50 T
Vt-SZ/7 SZ 30 4.5-7.5 0.8 3000 50 40 T
Vt-SZ/8 SZ 30 3.0-5.0 0.5 1000 50 30 T
Vt-SZ/9 SZ 20 4.5-9.0 0.6 3000 10 100 T
Vt-SZ/10 SZ 20 3.0-5.0 0.35 3000 60 30 T
Vt-SZ/11 SZ 25 3.0-15.0 0.5 10000 50 35 T
Vt-SZ/12 SZ 25 3.0-9.0 0.5 10000 50 35 T
Vt-SZ/100 SZ 100 *  7.5-10.5 3.5 1000 0 *  100 T
Vt-SZ/101 SZ 100 *  10.5-13.0 4.0 1000 0 *  100 T
Vt-SZ/13 SZ 40 5,0-10,5 1,5 5000 20 50 T
Vt-Z/7 Z 60 (70) 7.5-9.0 1.8 (2.1) 700 10 90 T
Vt-Z/8 Z 50 (60) 7.5-9.0 1.8 (2.1) 1000 30 60 T

12. § A R. 46. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Vk-Z/1 Z 50 (60) 4.5-7.5 1.3 (1.7) 500 30 60 T
Vk-Z/2 Z 40 (60) 4.5-9.0 1.2 (1.8) 1500 30 50 T
Vk-Z/3K Z 40 (60) 4.5-10.5 1.5 (2.2) 4000 30 50 T
Vk-SZ/1 SZ 60 7.5-10.5 2.0 5000 20 80 T
Vk-SZ/2 SZ 50 8.0-14.0 2.0 2500 25 60 T
Vk-SZ/3K SZ 50 13,0 2,4 1000 25 60 T
Vk-SZ/3K SZ 40 4.5-9,0 1.8 1000 35 40 T
Vk-SZ/4 SZ 40 4.5-9.0 1.2 2000 30 50 T
Vk-SZ/5 SZ 40 4.5-9.0 1.2 4000 30 50 T
Vk-SZ/6 SZ 40 4.5-7.5 1.0 2000 50 40 T
Vk-SZ/7 SZ 40 4.5-7.5 1.0 4000 50 40 T
Vk-SZ/8 SZ 30 3.5-5.0 0.3 2000 50 30 T
Vk-SZ/9 SZ 25 7.5-12.5 1.0 10000 40 35 T
Vk-SZ/10 SZ 20 4.5-7.5 0.5 5000 60 30 T
Vk-SZ/100 SZ 100 *  12.0-15.0 3.5 1500 0* 100 T
Vk-SZ/K SZ 45 4,5-20,0 2,0 5000 25 60 T
Vk-SZ/12 ST 70 4,5-12,5 3,0 5000 15 85 T

13. § A R. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az építési övezetben elhelyezhetők:

a) legfeljebb 20.000m2 bruttó szintterületű kereskedelmi épület;

b) egyéb szórakoztató, kulturális épület;

c) vendéglátó épület;

d) sportépítmény;

e) igazgatási, egyéb irodaépület;

f) szolgáltató, szociális épület, épületen belül a tulajdonos, használó és személyzet részére lakás.”

14. § A R. 61. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Kst SZ 30 3,0-9,0 0,4 10.000 40 40 T

15. § A R. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hulladékgazdálkodási területe - Khg

68. § (1) A Khg építési övezet területén csak a hulladékhasznosításhoz, hulladékkezeléshez kapcsolódó technológiai létesítmények, a kiszolgáló személyzet szociális létesítményei, közműlétesítmények és a terület őrzéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el.

(2)

(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Khg SZ 50 3.0-16.0 *  1 30000 25 30 T

16. § A R. a következő 70. §-sal egészül ki:

„Különleges vízmű üzemi területek - Kv

70. § (1) Az építési övezetben vízmű, víztározó, vízkezelő és vízmű üzemeletető létesítmények, továbbá iroda, szociális építmény, raktár, valamint szolgálati lakások helyezhetők el.

(2) A területek beépítésénél a vonatkozó vízgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

(3) Az építési övezeti előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Kv SZ 35 3.0-6.0 0,8 2000 40 50 T

17. § (1) A R. 78. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, egyben a d) pont jelölése e) pontra módosul:

„d) a technológiai és sportépítményekre az építmény magasság előírásai nem vonatkoznak;”

(2) A R. 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A beépítési előírások a telekhatároktól függetlenül az egységesen lehatárolt övezetre vonatkoznak.”

18. § A rendelethez tartozó KSZT

a) a Béke utca - Kanizsai utca - Fonyódi vasútvonal -5735/4 hrsz-ú közterület által határolt tömbre e rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

b) a Zaranyi út - Kisgáti árok - 3668 hrsz-ú közterület által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 2. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

c) a Cseri út - Erdősor utca - Madár utca - Fekete István utca által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 3. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

d) a Balaton utca - Fonyódi vasútvonal - Raktár utca - Jutai út által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 4. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

e) a Vár utca - Áchim András utca - felüljáró által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 5. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

f) a Németh István fasor - Tallián Gyula utca - Damjanich utca - Pázmány Péter utca által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 6. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

g) a Nádasdi utca - belterületi határ - Nádasdi patak - 0131/7 hrsz-ú külterületi ingatlan által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 7. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

h) a Megyeház utca - Fő utca - Irányi Dániel utca - Somogy Pavilonsor által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 8. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

i) a 610-es főút - 0281 hrsz-ú közterület - közigazgatási határ által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 9. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

j) a Pécsi utca - 3214 hrsz-ú terület - Kapos folyó - 3197/2 hrsz-ú terület által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 10. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

k) a Noszlopy utca - Városház utca - Teleki utca - Újpiac tér által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 11. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

l) az Ady Endre utca - Berzsenyi utca - Kontrássy utca - Zárda utca - Kossuth tér által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 12. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak

megfelelően módosul.

19. § (1) E rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba. A rendelet előírásait folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 32. § (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2007. szeptember 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 38/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére