Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 7/B. §-szal egészül ki, és a R. jelenlegi 7/B. §-a 7/C. §-ra módosul:

„7/B. § (1) A háziorvosok elhelyezésére szolgáló szolgálati lakásba, elsősorban a szolgálati lakáshoz kapcsolódó orvosi rendelőben ellátást végző háziorvos jelölhető ki.

(2) A kijelölés határozott időre, legfeljebb az önkormányzat által kötött ellátási szerződés időtartamáig szólhat.

(3) Abban az esetben, ha a szolgálati lakáshoz kapcsolódó orvosi rendelőben az ellátási szerződés alapján tevékenykedő háziorvos a szolgálati lakásra nem tart igényt, a lakásra a szolgálati lakás igényléssel rendelkezők közül a Polgármester jelöli ki a bérlőt. A bérbeadás határozott időre, az orvosi rendelőben dolgozó háziorvos szolgálati lakásra történő igénybejelentéséig, de legfeljebb 5 évre szólhat. A kijelölésre és egyéb feltételekre ezen rendelet 7. §-a az irányadó.

(4) A háziorvosi szolgálati lakásra bérlőtársi szerződés csak abban az esetben köthető, ha az ellátási kötelezettséget házastársak, vagy élettársak együttesen biztosítják.

(5) A bérlő a lakásba csak a Ltv. 21. § (2) bekezdése szerinti közeli hozzátartozóját fogadhatja be.

(6) A határozott idő lejártát követő 60 napon belül a bérlő köteles a lakást beköltözhető, kiürített állapotban az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A volt bérlő elhelyezésre nem tarthat igényt.”

2. § A R. 47/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

47/A. § (1) Az önkormányzat a lakások elidegenítéséből származó bevételeit a vonatkozó jogszabályban *  meghatározott célokra használja fel.

(2) A Közgyűlés a felhasználás mértékéről és céljairól minden évben a költségvetési rendeletben dönt.

(3) Az önkormányzati helyi támogatások nyújtásának, a lakóépületek energiatakarékos felújítása támogatásának részletes szabályait külön önkormányzati rendeletek * , a lakbértámogatás nyújtásának szabályait e rendelet tartalmazza.”

3. § E rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. szeptember 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére