Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 45/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halálesetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, e rendelet 2. számú mellékletének 1-5. pontjaiban meghatározott díjakból 9640 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.”

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 45/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1. Gyermeksírhely 25 évre: 14 900 Ft
2. Felnőtt sírhely 25 évre 18 500 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 20 130 Ft
Szegélysírhely 1 személyes (fél szegély) 20 200 Ft
Szegélysírhely 2 személyes 24 720 Ft
Szegély sarok sírhely 2 személyes 26 170 Ft
3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:
2 személyes kripta építésére 60 250 Ft
4 személyes kripta építésére 99 430 Ft
6 személyes kripta építésére 134 320 Ft
4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:
2 személyes kripta építésére 74 360 Ft
4 személyes kripta építésére 124 980 Ft
6 személyes kripta építésére 171 670 Ft
5. Urnahely 10 évre
Urnafülke 16 450 Ft
2 személyes urnafülke (kolumbárium) 21 190 Ft
4 személyes urnafülke (kolumbárium) 29 420 Ft
Urna elhelyezés kriptában 16 450 Ft
Urnahely sírban 16 450 Ft
Urnahely 20 évre
Urnasír 27 200 Ft
Urnakripta 27 200 Ft
6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett: 13 680 Ft
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2. melléklet a 45/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Temetői létesítmények igénybevétele 26 590 Ft
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3680 Ft
Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) 26 130 Ft
Szórás 10 760 Ft

2. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

Keleti temetőben 2031 Ft/munka
Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben 1790 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére