Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeltben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. december 6.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 62/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke

(ÁFA-t nem tartalmazza)

I. Oktatási intézmények Ft/nap
1. Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 235
1.1. Tízórai 41
1.2. Ebéd 152
1.2. Uzsonna 42
2. Általános iskola (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 292
1.1. Tízórai 47
1.2. Ebéd 197
1.2. Uzsonna 48
3. Középiskola (ebéd) 218
3.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 520
4. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 488
5. Szakmunkásképzők:
5.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 310
5.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 556
5.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 218
6. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 73
II. Gyermekjóléti intézmények
1. Bölcsődék 261
2. Helyettes szülői ellátás 241

2. melléklet a 62/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelthez

A gyermekétkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(ÁFA-t nem tartalmazza)

1. Oktatási intézmények: Ft/nap
a) Óvodák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 235
Ebből: - tízórai 41
- ebéd 152
- uzsonna 42
b) Általános iskolák (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 292
Ebből: - tízórai 47
- ebéd 197
- uzsonna 48
c) Középiskolai ebéd 218
d) Középiskolai diákotthon
(háromszori étkezés) 520
e) Fogyatékosokat nevelő
intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 488
f) Szakmunkásképzők
Diákotthon munkanapokon
(reggeli, tízórai, uzsonna) 310
Diákotthon munkaszüneti napokon
(reggeli, ebéd, vacsora) 556
Tanműhely ebéd 218
g) Állami gondozottak tízórai
kiegészítése 73
2. Gyermekjóléti intézmény:
Bölcsőde 261

3. melléklet a 62/2007. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelthez

A szociális étkeztetés nyersanyagnormái

(az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege)

(ÁFA-t nem tartalmazza)

Megnevezés Ft/nap
Szociális intézmények:
a) Szociális étkezés 233
b) „Liget” Időskorúak Otthona
(háromszori étkezés) 507
Diétás étkezés (ötszöri) 600
c) Idősek Klubja
(tízórai, ebéd, uzsonna) 414
Diétás étkezés (ebéd) 288
d) Gyöngyfa Napközi Otthon
(háromszori étkezés) 406
e) Népkonyha (ebéd) 217

  Vissza az oldal tetejére