Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a szabálysértésekről szóló - többször módosított - 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1), illetve 16. § (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A szabálysértésekről szóló - többször módosított - 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 7/B. §-al egészül ki:

„7/B. § (1) Aki a városközpontban * , valamint e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt közterületen a „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla 3 méteres körzetén kívül dohányzik, szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

2. § (1) A R. szövegében a „tízezer forintig terjedő” szövegrész helyébe a „háromezer forinttól húszezer forintig terjedő” szövegrész lép.

3. § (1) A R. e rendelet mellékletével egészül ki.

(2) A R-ben a „melléklet” szövegrész helyébe az „1. számú melléklet” szövegrész lép.

4. § (1) E rendelet - a 1. §-ban foglaltak kivételével - 2008. március 10. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2008. június 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 6/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

A „dohányzásra kijelölt hely” jelzésű tábla három méteres körzetén kívül tilos a dohányzás:

a) a játszótereken,

b) az oktatási, kulturális és köznevelési feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületen és parkolókban,

c) az egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületet övező közterületen és parkolókban,

d) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületeket övező közterületeken és parkolókban,

e) az egyházi intézményeket övező közterületen,

f) más közhasznú épületeket övező közterületen és parkolókban,

g) a temetőkben.”


  Vissza az oldal tetejére