Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Mező utcát a Szigetvári utcával összekötő út nyomvonalán az övezeti jelekben alkalmazott „(KÖu)” jelölés a távlati terület-felhasználást jelenti. A területen már beépített ingatlanok esetében a szabályozási terven szereplő (nem zárójeles) építési övezetek előírásait kell alkalmazni. A még nem beépített ingatlanokra építési engedély kizárólag a „zárójelben” szereplő építési övezetre adható ki.”

2. § A R. 5. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A szabályozási tervlapon jelölt, e rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, régészeti lelőhelyek (R) területén az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához és fakitermeléshez az illetékes szakhatóság *  engedélye szükséges.

(4) E rendelet 3. sz. mellékletében rögzített régészeti érdekű területet (RÉT) érintő tervezés esetén előzetesen ki kell kérni az illetékes szakhatóság *  véleményét.”

3. § A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Városközpont és a helyi védelem alatt álló területeken a tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formá(ka)t kell alkalmazni a környezetben jellemző helyi karakter figyelembe vételével. Magastető 30-45 fok közötti hajlásszöggel, pikkelyes, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel létesíthető, - kivéve a kiegészítő funkciójú épületeket - az ettől való eltérés esetén a engedélyezést megelőzően a Városi Főépítész véleményét be kell szerezni. A magastetőt csillogásmentes felülettel kell kialakítani a településképbe illő, jellemzően piros, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben.”

4. § (1) A R. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyben a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul:

„(3) A Kossuth Lajos utca Damjanich utca és Somssich Pál utcák közötti szakaszának keleti oldalán elhelyezkedő ingatlanok garázsai az ingatlanok keleti, hátsó telekhatárán is elhelyezhetők.”

(2) A R. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lk-Z/1 Z 50 (60) 8.0-12.5 1.5 (1.8) 700 20 60 T
Lk-Z/2 Z 50 (60) 3.5-8.0 1.3 (1.6) 400 30 60 T
Lk-Z/3 Z 45 (55) 8.0-10.0 1.5 (1.8) 700 20 55 T
Lk-Z/4 Z 45 (55) 5.0-7.0 1.1 (1.35) 700 20 55 T
Lk-Z/5 Z 40 (50) 5.0-11.0 1.4 (1.75) 700 40 50 T
Lk-Z/6 Z 40 (50) 3.0-5.0 0.6 (0.75) 500 40 50 T
Lk-Z/7 Z 35 (50) 5.0-8.0 0.9 (1.3) 3000 35 45 T
Lk-SZ/1 SZ 60 8.0-11.0 1.5 700 20 70 T
Lk-SZ/2 SZ 60 5.0-8.0 1.5 1500 20 70 T
Lk-SZ/3 SZ 40 5.0-8.0 1.1 4000 40 50 T
Lk-SZ/4 SZ 40 3.0-5.0 0.6 500 40 50 T
Lk-SZ/5 SZ 35 8.0-12.5 1.5 2500 35 45 T
Lk-SZ/6 SZ 35 5.0-8.0 0.9 900 45 45 T
Lk-SZ/7 SZ 30 6.5-12.5 1.2 2000 50 40 T
Lk-SZ/8 SZ 30 5.0-8.0 1 1200 40 40 T
Lk-T T 30 3,0 - 12,5 1.2 K 40 40 T
Lk-SZ/9 SZ 60 3.0-5,0 O,6 500 40 50 T

5. § A R. 42. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m2/m2
Min. telekterület
m2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lf-O/1 O 30 3.0-5.0 0.5 900 40 40 T (R)  * 
Lf-O/2 O 30 3.0-5.0 0.5 1100 40 40 T (R)  * 

6. § (1) A R. 43. § (1) bekezdés d) pontja helybe a következő rendelkezés lép:

„d) szolgáltató, vendéglátó, kiskereskedelmi épület;”

(2) A R. 43. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Baross Gábor utca - Rákóczi tér - Gróf Apponyi Albert utca - Laktanya utca által határolt tömbben a Vt-Z/6 építési övezet piac és vásárcsarnok céljára fenntartott terület, ahol az alábbi funkciójú épületek helyezhetők el az övezet egészére kiterjedő terv alapján:

a) vásárcsarnok, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató épület;

b) parkolóház.”

7. § A R. 44/A. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

i) a személygépjármű parkolók legalább 80%-át, kizárólag kereskedelmi funkciót tartalmazó létesítmény esetén 100%-át, épületen belül és/vagy terepszint alatt kell elhelyezni;”

8. § (1) A R. 45. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki, egyben a (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre módosul:

„(7) A Vt-Sz/3 építési övezet a volt Ruhagyár tömbjében a Fő utca és a Tallián Gyula utca irányába eső utcafronti területeken a kialakult állapotnak megfelelően zártsorúan építhető be. A Tallián Gyula utca felé eső ingatlanrész beépítése a szabályozási tervben jelölt építési helyen lehetséges. Mindkét ingatlan építménymagassága a 14. § (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével határozható meg. A tömbbelső észak-nyugati sarkában (meglévő épület helyén) jelölt építési helyen, az építmény magasság maximálisan 4,5 m lehet.”

(2) A R. 45. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Vt-Z/1 Z 80 *  7.5-10.5 2.4 500 10 80 T
Vt-Z/2 Z 80 3.0-4.5 1.2 200 10 80 T
Vt-Z/3 Z 70 (80) 4.5-7.5 1.8 400 10 70 T
Vt-Z/4 Z 60 (70) 9.0-10.5 2,0 (2.4) 1000 30 70 T
Vt-Z/5 Z 60 (70) 7.5-10.5 2.0 (2.4) 700 10 90 T
Vt-Z/6 Z 60 (70) 5.0-10.5 1.8 (2.1) 5000 10 70 T
Vt-Z/7 Z 60 (70) 7.5-9.0 1.8 (2.1) 700 10 90 T
Vt-Z/8 Z 50 (60) 7.5-9.0 1.8 (2.1) 1000 30 60 T
Vt-Z/9 Z 50 (60) 4.5-7.5 1.3 (1.6) 1000 30 60 T
Vt-Z/100 Z 100 *  9.0-10.5 3.5 *  1000 0 100 T
Vt-Z/101 Z 100 *  12.0-15.0 4.5 2000 0 *  20 T
Vt-Z/102 Z 100 *  7.5-10.5 3.0 1000 0 *  50 T
Vt-SZ/1 SZ 80 9.0-10.5 2.4 2000 10 90 T
Vt-SZ/2 SZ 80 7.5-9.0 2.0 800 10 80 T
Vt-SZ/3 SZ 50 5.0-11.0 2.2 1200 20 70 T
Vt-SZ/4 SZ 50 4.5-7.5 1.8 1000 30 60 T
Vt-SZ/5 SZ 40 4.5-7.5 1.0 1000 25 50 T
Vt-SZ/6 SZ 40 3.0-5.0 0.7 1500 25 50 T
Vt-SZ/7 SZ 30 4.5-7.5 0.8 3000 50 40 T
Vt-SZ/8 SZ 30 3.0-5.0 0.5 1000 50 30 T
Vt-SZ/9 SZ 20 4.5-9.0 0.6 3000 10 100 T
Vt-SZ/10 SZ 20 3.0-5.0 0.35 3000 60 30 T
Vt-SZ/11 SZ 25 3.0-15.0 0.5 10000 50 35 T
Vt-SZ/12 SZ 25 3.0-9.0 0.5 10000 50 35 T
Vt-SZ/100 SZ 100 *  7.5-10.5 3.5 1000 0 *  100 T
Vt-SZ/101 SZ 100 *  10.5-13.0 4.0 1000 0 *  100 T
Vt-SZ/13 SZ 40 5,0-10,5 1,5 5000 20 50 T
Vt-SZ/14 SZ 40 4.5-9,0 1,8 1000 20 10 T
Vt-Z/10 Z 30 3,0-5,0 0,5 700 50 40 T
Vt-Z/103 *  Z 100 12,0-17,5 4,5 1000 0 *  80 T

9. § A R. 46. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Vk-Z/1 Z 50 (60) 4.5-7.5 1.3 (1.7) 500 30 60 T
Vk-Z/2 Z 40 (60) 4.5-9.0 1.2 (1.8) 1500 30 50 T
Vk-Z/3K Z 40 (60) 4.5-10.5 1.5 (2.2) 4000 30 50 T
Vk-SZ/1 SZ 60 7.5-10.5 2.0 5000 20 80 T
Vk-SZ/2 SZ 50 8.0-14.0 2.0 2500 25 60 T
Vk-SZ/3K SZ 50 13,0 2,4 1000 25 60 T
Vk-SZ/4 SZ 40 4.5-9.0 1.2 2000 30 50 T
Vk-SZ/5 SZ 40 4.5-9.0 1.2 4000 30 50 T
Vk-SZ/6 SZ 40 4.5-7.5 1.0 2000 50 40 T
Vk-SZ/7 SZ 40 4.5-7.5 1.0 4000 50 40 T
Vk-SZ/8 SZ 30 3.5-5.0 0.3 2000 50 30 T
Vk-SZ/9 SZ 25 7.5-12.5 1.0 10000 40 35 T
Vk-SZ/10 SZ 20 4.5-7.5 0.5 5000 60 30 T
Vk-SZ/100 SZ 100 *  12.0-15.0 3.5 1500 0* 100 T
Vk-SZ/K SZ 45 4,5-20,0 2,0 5000 25 60 T
Vk-SZ/12 ST 70 4,5-12,5 3,0 5000 15 85 T
Vk-SZ/11 SZ 60 3.5-5,0 1,0 2000 20 60 T

10. § A R. 55. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Kbk/1 IK 40 5,0-10,0 0,6 20000 40 40 T
Kbk/2 SZ 40 5,0-10,0 0,8 5000 40 40 T
Kbk/3 Z 40 5,0-10,0 0,8 4000 40 40 T

11. § A R. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza: * 

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Ksz SZ 20 3.0-9.0 0.2 5000 40 30 T
Ksz1 SZ 25 4,5-20,0 2,0 5000 40 30 T

12. § A R. 86. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Deseda-tó körüli helyi jelentőségű természetvédelmi területen túraútvonal (gyalogos és kerékpár forgalomra) kialakítható.”

13. § A R. 105. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A V/áv1 övezetben (hűtőtároló tó és környéke) a terület üzemeltetéséhez, fenntartásához, kiszolgálásához, őrzéséhez szükséges építmények, valamint a horgászattal és vízi sportokkal kapcsolatos létesítmények helyezhetők el, legfeljebb 4%-os beépítettséggel, 5,0 m-es maximális építmény magassággal. A terület áttört vagy sövény kerítéssel lekeríthető.”

14. § (1) A R. 107. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha nem önkormányzati kezdeményezésre újonnan beépítésre szánt területen, vagy beépített területen új beépíthető ingatlanok kialakítása érdekében útépítés, közművesítés válik szükségessé, akkor a szükséges közterület térítésmentes átadása a tulajdonos, az út-, valamint a közműépítés költségének megfizetése az érdekeltek kötelezettsége. A belterületbe csatolási eljárás - a fenti feltételek fennállása esetén - kizárólag külön jogszabály *  alapján az Önkormányzattal megkötött hatályos és érvényes „Településrendezési szerződés” esetén folytatható le.”

(2) A R. 107. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vásárcsarnok megvalósítása érdekében e rendelet 10. mellékletében felsorolt ingatlanokat építési tilalom terheli.

(4) A (3) bekezdésben szereplő ingatlanokon csak a külön jogszabályban *  megengedett építési munka végezhető.”

15. § A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16. § A rendelethez tartozó KSZT:

a) K10 sz. tervlap a Búzavirág utca - Füredi út - Kinizsi utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 3. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

b) K23; K28 sz. tervlap a Kaposrétsor - Rómahegyi utca - Lonkahegyi út - Csalogány utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 4. mellékletét képező szabályozási tervlapoknak;

c) KF3 sz. tervlap a Kaposfüredi út - Kankalin utca - Kisközi utca - Szőlőhegyi utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 5. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

d) K16 sz. tervlap a Kossuth tér - Zárda utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Kossuth Lajos - Európa park - Fő utca által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 6. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

e) K23 sz. tervlap Rákóczi tér - Baross Gábor utca - által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 7. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

f) K18; K24 sz. tervlap a Pécsi utca - Nyugativánfa utca - belterületi határ - 2791/1 hrsz-ú út - Nádasdi utca - Pécsi út - 3279/11 hrsz út - Kapos folyó által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 8. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

g) K28;K29 tervlapok a Gerle utca - Munkácsy Mihály utca - Lonkahegyi út - Csalogány utca által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 9. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

h) K18 sz. tervlap a Dombóvári út - Zöldfa utca - Pécsi utca - Gyékényesi vasútvonal - 3657/40 hrsz-ú út által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 10. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

i) K17; K23 sz. tervlap az Irányi Dániel utca - Budai Nagy Antal utca - Dózsa György utca - Fő utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 11. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

j) K 23 sz. tervlap a Baross Gábor utca - Budai Nagy Antal utca - gyalogos felüljáró - Gyékényes-Dombóvár vasút vonal határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 12. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

k) K17 sz. tervlap a Bajcsy-Zsilinszky utca - Széchenyi tér - Fő utca - Tallián Gyula utca által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 13. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

l) K11 sz. tervlap a Tallián Gyula utca - Vöröstelek utca - Pázmány Péter utca - 48-as Ifjúság útja által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 14. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

m) K21 sz. tervlap a Kapoli Antal utca - Eger utca - Madár utca - Gárdonyi Géza utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 15. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

n) K11; K12 sz. tervlap a Kisgát III. ütem által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 16. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

o) K19 sz. tervlap a Pécsi utca - Bástya utca - belterületi határ - 3148 hrsz-ú út által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 17. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

p) K4; K9 sz. tervlap a Szent István utca - Tóth Árpád utca - Jutai út - belterületi határ által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 18. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

q) K16-17 sz. tervlap a Kossuth Lajos utca - Damjanich utca - Szent Imre utca - Somssich Pál utca által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 19. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

r) TÖR2 sz. tervlap a Fenyves utca - tervezett belterületi határ - 18147 hrsz-ú út által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 20. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

s) K16; K22 sz. tervlap a Kecelhegyalja utca -Vak Bottyán utca - Cseri út - Kapos folyó által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 21. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

t) Külterületi szabályozási lap; K7 sz. tervlap a tervezett állatpark területére - a Deseda patak - 61. -es út - Dr. Guba S. út által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 22. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

u) Külterületi szabályozási lap a szennyvíztelep területén a - 0323 hrsz-ú - 0341/1 hrsz -ú és 0341/2 hrsz -ú útak - 61 sz. -ú főközlekedési út - 610.sz. -ú út - által határolt tömb részletére vonatkozóan az Állati hulladéklerakó területére e rendelet 23. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

v) K 16 sz. tervlap a NOSTRA egységesített területe a - gyékényesi-fonyódi vasút - 9064 hrsz -ú vízfolyás - Vásártéri út - Vár utca - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 24. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

w) Külterületi szabályozási lap, K26 sz. tervlap az Egyenesi út D-i végén a belterületi határ - tervezett belterületi határ - Egyenesi út - Beszédes József utca - belterületi határ - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 25. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

x) Külterületi szabályozási lap, K28 sz. tervlap a Zrínyi utca és Hegyalja utca déli végén a - Bartók Béla utca - 67.sz -ú út - Szigetvári utca - belterületi határ - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 26. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

y) K10 sz. tervlap a volt hajléktalan szálló területe - meglévő gyalog út - 5735/4 út gyalog út - „füredi” vízfolyás és Szondi György utca - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 27. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

z) K22 sz. tervlap a Rét utca 8256/4 hrsz-ú ingatlan - Rét utca - Kertész utca - Mikszáth Kálmán - Bartók Béla - Iszák utca - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 28. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

aa) K27; K22 sz. tervlap és Külterületi szabályozási terv a 24001 hrsz-tól a 24016 hrsz-ig terjedő zártkertek területe - Bartók Béla utca - 67.sz -ú út - belterületi határ - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 29. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

bb) K23; K28; K17 sz. tervlapok a Mező utcát a Szigetvári úttal összekötő gyűjtőút nyomvonalát érintő a - Gyékényes-Dombóvár vasútvonal alatt tervezett gyalogos aluljáró - Baross Gábor utca - Hársfa utca - Fő utca - Pécsi utca - Cukorgyár tömb - Béla Király utca - Kaposrét sor - Nyár utca - Lonkahegyi út - Szigetvári utca - Zselic csatorna - Kapos folyó - Gyékényes-Dombóvár vasútvonal által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 30. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

cc) K10; K11 sz. tervlap a Bem utca - Buzsáki utca - Arany János utcai sportterület által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 31. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

dd) K16 sz. tervlap a Kanizsai út - 146/18 hrsz -ú út - Városliget - 9114/3 hrsz -ú út - által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 32. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

ee) K1; K3; K5; KF4; KF3; KF1 sz. tervlapok és Külterületi szabályozási terv a tervezett kerékpárút területére a - Füredi út Raktár utcától a Volán telepig véderdővel határolt, továbbá - a Volánteleptől Kaposfüred belterületi határáig, valamint Kaposfüred belterületi részén és a Kaposfüred É-i és K -i belterületi határától a 67-es út és a Deseda tó közötti szakasza által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 33. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

ff) K3 sz. tervlap a 15118 hrsz-ú út - belterületi határ - Füredi út által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 34. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

gg) K22; K27 sz. tervlap a Táncsics utca végén lévő gumijavító műhely területére - Táncsics utca - Maros utca - belterületi határ - 67 -es út szakasza - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 35. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

hh) K12; K7 sz. tervlap a Kaposvári Villamossági Gyár telephelyétől délre fekvő „Gksz övezet” területe - Dr. Guba Sándor út - belterületi határ - Kaposvár -Siófok vasút - Deseda patak - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 36. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

ii) K3 sz. tervlap a Kapos VOLÁN Zrt Füredi úti ingatlana - Füredi út - belterületi határ - Zaranyi parkerdő - volt HM gyakorlótér által határolt tömbre vonatkozóan e rendelet 37. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

jj) K3 sz. tervlap az Újmajor területén tervezett hűtő-tározó-halastó a - közigazgatási határ - 032 hrsz út - 099 hrsz út - belterületi határ - által határolt tömb részletére e rendelet 38. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

kk) K16 sz. tervlap „Kbk” övezet” a Berzsenyi utca környéke a - Kanizsai utca - Berzsenyi utca - Vár utca - Malomárok - 146/18 hrsz út - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 39. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

ll) K11; K17 tervlap „Kbk” övezet” a Mező utca - Dobó István utca - Árpád utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 40. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

mm) K3; K5; K10 tervlap a 67-es út északi, Tüskevárig terjedő szakaszára vonatkozóan - Tüskevári csomópont - fonyódi vasút - 015/1 hrsz -ú út - 15116/2 hrsz -ú út - Füredi út - Raktár utca - 5377/2 hrsz út - Pipacs úti lakótelep - garázsváros - volt SÁÉV telep - 9156 hrsz -ú út - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 41. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

nn) TOP2, TOP 4, TOP 6 tervlap és Külterületi szabályozási terv a Toponár keleti határában tervezett védelmi erdőterületre vonatkozóan a - siófoki vasút vonal - É-K -i belterületi határ - 0359 hrsz út - Orci patak ökológiai folyosó határa - 61 út elkerülő szakasza - 0306 hrsz -ú út - D-K- i belterületi határ - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 42. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

oo) K16 tervlap az Ady Endre utca déli tömbjére vonatkozóan az - Ady Endre utca - Noszlopy Gáspár utca - Áchím András utca és Berzsenyi utca K-i ág 67.sz. út vasúti felüljáró - által határoltan e rendelet 43. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

pp) K 18 sz. tervlap Orvosi rendelő (Húskombinát) kiváltására a Pécsi utca - Pécsi út - Kapos folyó - 2434/2 vízfolyás(malomárok) - Gyékenyes-Dombóvár vasútvonal -által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 44. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

qq) K 16 sz. tervlap a Városháza tömbjére vonatkozóan a - Kossuth tér - Teleki utca - Városház utca - Noszlopy utca - által határoltan e rendelet 45. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

rr) K19 sz. tervlap és Külterületi szabályozási terv a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása Sántosi úti telep vonatkozásában a - Pécsi út - Közigazgatási határ - Kaposszenjakabi „Zártkertek” - 0262 hrsz -ú út - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 46. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

ss) K28 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Szigetvár utcai telep a - Ballakúti utca - belterületi határ - 7012 hrsz -ú vízfolyás - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 47. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

tt) K10; K16 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, 48-as út menti terület a - Béke utca - Füredi út - 48 -as Ifjúság útja - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 48. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

uu) K22 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Iszák utcai telep a - Kapos folyó - Iszák utca - 67-es szigetvári út - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 49. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

vv) Külterületi szabályozási terv a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása Csordahegyi telep a - 02260/3 hrsz Töröcskei út - 02255/10 hrsz -ú út - 02255/20 hrsz -ú út - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 50. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

ww) K7 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Dr. Guba Sándor utcai telep a - Dr.Guba Sándor utca - 3655/55 hrsz -ú út - belterületi határ - Deseda patak - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 51. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

xx) K2; K4 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Raktár utcai telep a - Raktár utca - Raktárköz - belterületi határ - Iparos utca - által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 52. mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

megfelelően módosul.

17. § (1) E rendelet - a (3) bekezdés kivételével - 2008. március 10. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 43. § (6) bekezdése, valamint a 45. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet 16. § i) pontját külön rendelet lépteti hatályba.

Kaposvár, 2008. február 29.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Építési tilalommal terhelt ingatlanok

Cím Hrsz. Cél Érdekeltség
Baross Gábor utca 5. 445 Piac és vásárcsarnok Önkormányzat
Baross Gábor utca 7. 446 Piac és vásárcsarnok Önkormányzat
Baross Gábor utca 9. 448 Piac és vásárcsarnok Önkormányzat
Baross Gábor utca 13. 449 Piac és vásárcsarnok Önkormányzat

2. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok

A települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az alábbi ingatlanok esetében, a meghatározott településrendezési célok megvalósítása érdekében:

1. Városközponti óvoda létesítése érdekében

398/1 290 m2
398/2 290 m2
400 1729 m2
403/1 513 m2
403/2 488 m2

2. Tömegközlekedési bázisterület és P+R kialakítása érdekében (Cukorgyár, honvédségi terület, vasúti pályaudvar)

2417/29 286747 m2
7131/16 3016 m2

3. Kulturális örökség védelme - történeti park kialakítása érdekében (Nostra ingatlanai)

9062/2 4914 m2
9062/1 1716 m2

4. Városligeti közpark

9077 277 m2
9078 2676 m2
9079 1542 m2”

3. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K10 sz. tervlap a Búzavirág utca - Füredi út - Kinizsi utca által határolt tömb részlete

4. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K23; K28 sz. tervlap a Kaposrétsor - Rómahegyi utca - Lonkahegyi út - Csalogány utca által határolt tömb részlete

K23; K28 sz. tervlap a Kaposrétsor - Rómahegyi utca - Lonkahegyi út - Csalogány utca által határolt tömb részlete

5. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

KF3 sz. tervlap a Kaposfüredi út - Kankalin utca - Kisközi utca - Szőlőhegyi utca által határolt tömb részlete

6. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K16 sz. tervlap a Kossuth tér - Zárda utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Kossuth Lajos - Európa park - Fő utca által határolt tömb

7. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K23 sz. tervlap Rákóczi tér - Baross Gábor utca - által határolt tömb

8. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K18; K24 sz. tervlap a Pécsi utca - Nyugativánfa utca - belterületi határ - 2791/1 hrsz-ú út - Nádasdi utca - Pécsi út - 3279/11 hrsz út - Kapos folyó által határolt tömb részlete

K18; K24 sz. tervlap a Pécsi utca - Nyugativánfa utca - belterületi határ - 2791/1 hrsz-ú út - Nádasdi utca - Pécsi út - 3279/11 hrsz út - Kapos folyó által határolt tömb részlete

9. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K28;K29 tervlapok a Gerle utca - Munkácsy Mihály utca - Lonkahegyi út - Csalogány utca által határolt tömb

10. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K18 sz. tervlap a Dombóvári út - Zöldfa utca - Pécsi utca - Gyékényesi vasútvonal - 3657/40 hrsz-ú út által határolt tömb részlete

K18 sz. tervlap a Dombóvári út - Zöldfa utca - Pécsi utca - Gyékényesi vasútvonal - 3657/40 hrsz-ú út által határolt tömb részlete

11. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K17; K23 sz. tervlap az Irányi Dániel utca - Budai Nagy Antal utca - Dózsa György utca - Fő utca által határolt tömb részlete

12. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K23 sz. tervlap a Baross Gábor utca - Budai Nagy Antal utca - gyalogos felüljáró - Gyékényes-Dombóvár vasút vonal határolt tömb részlete

13. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K17 sz. tervlap a Bajcsy-Zsilinszky utca - Széchenyi tér - Fő utca - Tallián Gyula utca által határolt tömb

14. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K11 sz. tervlap a Tallián Gyula utca - Vöröstelek utca - Pázmány Péter utca - 48-as Ifjúság útja által határolt tömb részlete

15. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K21 sz. tervlap a Kapoli Antal utca - Eger utca - Madár utca - Gárdonyi Géza utca által határolt tömb részlete

16. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K11; K12 sz. tervlap a Kisgát III. ütem által határolt tömb részlete

17. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K19 sz. tervlap a Pécsi utca - Bástya utca - belterületi határ - 3148 hrsz-ú út által határolt tömb részlete

18. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K4; K9 sz. tervlap a Szent István utca - Tóth Árpád utca - Jutai út - belterületi határ által határolt tömb részlete

19. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K16-17 sz. tervlap a Kossuth Lajos utca - Damjanich utca - Szent Imre utca - Somssich Pál utca által határolt tömb

20. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

TÖR2 sz. tervlap a Fenyves utca - tervezett belterületi határ - 18147 hrsz-ú út által határolt tömb részlete

21. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K16; K22 sz. tervlap a Kecelhegyalja utca -Vak Bottyán utca - Cseri út - Kapos folyó által határolt tömb részlete

22. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási lap; K7 sz. tervlap a tervezett állatpark területére - a Deseda patak - 61. -es út - Dr. Guba S. út által határolt tömb részlete

23. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási lap a szennyvíztelep területén a - 0323 hrsz-ú - 0341/1 hrsz -ú és 0341/2 hrsz -ú útak - 61 sz. -ú főközlekedési út - 610.sz. -ú út - által határolt tömb részlete

24. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K 16 sz. tervlap a NOSTRA egységesített területe a - gyékényesi-fonyódi vasút - 9064 hrsz -ú vízfolyás - Vásártéri út - Vár utca - által határolt tömb részlete

25. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási lap, K26 sz. tervlap az Egyenesi út D-i végén a belterületi határ - tervezett belterületi határ - Egyenesi út - Beszédes József utca - belterületi határ - által határolt tömb részlete

26. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási lap, K28 sz. tervlap a Zrínyi utca és Hegyalja utca déli végén a - Bartók Béla utca - 67.sz -ú út - Szigetvári utca - belterületi határ - által határolt tömb részlete

Külterületi szabályozási lap, K28 sz. tervlap a Zrínyi utca és Hegyalja utca déli végén a - Bartók Béla utca - 67.sz -ú út - Szigetvári utca - belterületi határ - által határolt tömb részlete

27. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K10 sz. tervlap a volt hajléktalan szálló területe - meglévő gyalog út - 5735/4 út gyalog út - „füredi” vízfolyás és Szondi György utca - által határolt tömb részlete

28. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K22 sz. tervlap a Rét utca 8256/4 hrsz-ú ingatlan - Rét utca - Kertész utca - Mikszáth Kálmán - Bartók Béla - Iszák utca - által határolt tömb részlete

29. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K27; K22 sz. tervlap és Külterületi szabályozási terv a 24001 hrsz-tól a 24016 hrsz-ig terjedő zártkertek területe - Bartók Béla utca - 67.sz -ú út - belterületi határ - által határolt tömb részlete

30. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K23; K28; K17 sz. tervlapok a Mező utcát a Szigetvári úttal összekötő gyűjtőút nyomvonalát érintő a - Gyékényes-Dombóvár vasútvonal alatt tervezett gyalogos aluljáró - Baross Gábor utca - Hársfa utca - Fő utca - Pécsi utca - Cukorgyár tömb - Béla Király utca - Kaposrét sor - Nyár utca - Lonkahegyi út - Szigetvári utca - Zselic csatorna - Kapos folyó - Gyékényes-Dombóvár vasútvonal által határolt tömrészlete

K23; K28; K17 sz. tervlapok a Mező utcát a Szigetvári úttal összekötő gyűjtőút nyomvonalát érintő a - Gyékényes-Dombóvár vasútvonal alatt tervezett gyalogos aluljáró - Baross Gábor utca - Hársfa utca - Fő utca - Pécsi utca - Cukorgyár tömb - Béla Király utca - Kaposrét sor - Nyár utca - Lonkahegyi út - Szigetvári utca - Zselic csatorna - Kapos folyó - Gyékényes-Dombóvár vasútvonal által határolt tömrészlete

31. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K10; K11 sz. tervlap a Bem utca - Buzsáki utca - Arany János utcai sportterület által határolt tömb

32. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K16 sz. tervlap a Kanizsai út - 146/18 hrsz -ú út - Városliget - 9114/3 hrsz -ú út - által határolt tömb

33. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K1; K3; K5; KF4; KF3; KF1 sz. tervlapok és Külterületi szabályozási terv a tervezett kerékpárút területére a - Füredi út Raktár utcától a Volán telepig véderdővel határolt, továbbá - a Volánteleptől Kaposfüred belterületi határáig, valamint Kaposfüred belterületi részén és a Kaposfüred É-i és K -i belterületi határától a 67-es út és a Deseda tó közötti szakasza által határolt tömbrészlete

34. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K3 sz. tervlap a 15118 hrsz-ú út - belterületi határ - Füredi út által határolt tömb részlete

35. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K22; K27 sz. tervlap a Táncsics utca végén lévő gumijavító műhely területére - Táncsics utca - Maros utca - belterületi határ - 67 -es út szakasza - által határolt tömb részlete

36. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K12; K7 sz. tervlap a Kaposvári Villamossági Gyár telephelyétől délre fekvő terület - Dr. Guba Sándor út - belterületi határ - Kaposvár -Siófok vasút - Deseda patak - által határolt tömb részlete

37. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K3 sz. tervlap a Kapos VOLÁN Zrt Füredi úti ingatlana - Füredi út - belterületi határ - Zaranyi parkerdő - volt HM gyakorlótér által határolt tömb

38. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K3 sz. tervlap az Újmajor területén tervezett hűtő-tározó-halastó a - közigazgatási határ - 032 hrsz út - 099 hrsz út - belterületi határ - által határolt tömb részlete

39. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K16 sz. tervlap Berzsenyi utca környéke a - Kanizsai utca - Berzsenyi utca - Vár utca - Malomárok - 146/18 hrsz út- által határolt tömb részlete

40. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K11; K17 tervlap a Mező utca - Dobó István utca - Árpád utca által határolt tömb részlete

41. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K3; K5; K10 tervlap a 67-es út északi, Tüskevárig terjedő szakaszára vonatkozóan - Tüskevári csomópont - fonyódi vasút - 015/1 hrsz -ú út - 15116/2 hrsz -ú út - Füredi út - Raktár utca - 5377/2 hrsz út - Pipacs úti lakótelep - garázsváros - volt SÁÉV telep - 9156 hrsz -ú út - által határolt tömb részlete

42. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

TOP2, TOP 4, TOP 6 tervlap és Külterületi szabályozási terv a Toponár keleti határában tervezett védelmi erdőterületre vonatkozóan a - siófoki vasút vonal - É-K -i belterületi határ - 0359 hrsz út - Orci patak ökológiai folyosó határa - 61 út elkerülő szakasza - 0306 hrsz -ú út - D-K- i belterületi határ - által határolt tömb részlete

43. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K16 tervlap az Ady Endre utca déli tömb részletére vonatkozóan az - Ady Endre utca - Noszlopy Gáspár utca - Áchím András utca és Berzsenyi utca K-i ág 67.sz. út vasúti felüljáró - által határoltan

44. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K 18 sz. tervlap Orvosi rendelő (Húskombinát) kiváltására a Pécsi utca - Pécsi út - Kapos folyó - 2434/2 vízfolyás(malomárok) - Gyékenyes-Dombóvár vasútvonal -által határolt tömb részlete

45. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K 16 sz. tervlap a Városháza tömbjére vonatkozóan a - Kossuth tér - Teleki utca - Városház utca - Noszlopy utca - által határoltan

46. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K19 sz. tervlap és Külterületi szabályozási terv a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása Sántosi úti telep vonatkozásában a - Pécsi út - Közigazgatási határ - Kaposszenjakabi „Zártkertek” - 0262 hrsz -ú út - által határolt tömb részlete

Sántosi vízmű

47. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K28 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Szigetvár utcai telep a - Ballakúti utca - belterületi határ - 7012 hrsz -ú vízfolyás - által határolt tömb részlete

Szigetvári utcai vízmű

48. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K10; K16 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, 48-as út menti terület a - Béke utca - Füredi út - 48 -as Ifjúság útja - által határolt tömb részlete

48-as Ifjúsági úti vízmű

49. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K22 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Iszák utcai telep a - Kapos folyó - Iszák utca - 67-es szigetvári út - által határolt tömb részlete

Iszák utcai vízmű

50. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási terv a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása Csordahegyi telep a - 02260/3 hrsz Töröcskei út - 02255/10 hrsz -ú út - 02255/20 hrsz -ú út - által határolt tömb részlete

Csordahegyi vízmű

51. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

K7 sz. tervlap a vízmű területek építési övezeteinek átsorolása, Dr. Guba Sándor utcai telep a - Dr. Guba Sándor utca - 3655/55 hrsz -ú út - belterületi határ - Deseda patak - által határolt tömb részlete

Dr. Guba Sándor úti vízmű

52. melléklet a 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Raktár utcai telep a - Raktár utca - Raktárköz - belterületi határ - Iparos utca - által határolt tömb részlete

Raktár utcai vízmű


  Vissza az oldal tetejére