Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2008. (III. 05.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közút- és közműépítések fejlesztési hozzájárulásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden, az önkormányzat által megvalósított helyi közút és közműberuházásra, melyet a külön jogszabály *  alapján önkormányzati feladatként szabályoz, és a szabályozási terv, helyi építési szabályzat tartalmazza.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a kerékpárutakra.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Közmű építés:

a) a közterületen lévő, vagy szolgalmi joggal közműként bejegyzett vízvezeték, szennyvízcsatorna és ezek műtárgyai, beleértve a terület ellátásához szükséges nyomásfokozót, átemelőt, és az ehhez kapcsolódó informatikai rendszert, valamint a gerinc és bekötővezetékeket és műtárgyaikat;

b) a villamosenergia hálózat, beleértve az ellátandó terület igényének megfelelő (szolgáltató által előírt) trafót a kis- és nagy feszültségű kábelrendszert, a közvilágítási rendszert, trafójával, kábelhálózatával, oszlopaival és lámpatesteivel;

c) a gázvezeték, a hozzá kapcsolódó (a szolgáltató által előírt) nyomásfokozó és egyéb műtárgyai;

d) a kábel TV rendszerek, műtárgyaikkal, erősítőikkel együtt;

e) a telefonhálózatok a működéshez szükséges műtárgyaikkal együtt;

(2) Közút építés: a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, járda, valamint a hozzátartozó közterületi csapadékvíz elvezetés (árok, áteresz, kapubejáró) és egyéb műtárgyak építése.

(3) Fejlesztési hozzájárulás: a külön jogszabályban *  foglaltak szerint az önkormányzat által létesített kiszolgáló utak és közművek e rendelet szerinti áthárított költségei.

(4) *  Érdekelt: az érdekeltségi területen elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa, az önkormányzat és az önkormányzat által közművesítettként értékesített telkek tulajdonosa kivételével.

(5) Érdekeltségi terület: útra, közműre rácsatlakozó ingatlanok, amelyeknek más gerincvezetékkel, közúttal közvetlen összeköttetésük még nincs.

Az érdekeltségi arány meghatározása

3. § (1) Az önkormányzat által megvalósított közút- és közműépítés létesítési költségeinek e rendeletben meghatározott részét az érdekeltekre áthárítja, fejlesztési hozzájárulás formájában.

(2) A fejlesztési hozzájárulás

a) a szabályzási terv előírásainak megfelelően már kialakított telkek esetében az egy telekre eső költség alapján, telkenként egyenlő mértékben;

b) amennyiben a szabályozási terv szerinti telek újraosztás még nem történt meg, úgy a meglévő telkek utcafronti telekszélességének arányában

kerül meghatározásra.

Önkormányzati beruházásban megvalósuló utak és közművek építése

4. § (1) Az önkormányzat a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv elfogadásakor dönt a területek, építési telkek és az azokon elhelyezhető építmények rendeltetésszerű használatához szükséges közműfajtákról, közutakról.

(2) A szabályozási terv és helyi építési szabályzat alapján az újonnan feltárt területeken megvalósítandó közutakat és közműveket - ha jogszabály vagy településrendezési szerződés arra mást nem kötelez - az önkormányzat építi ki. Az érintett ingatlanokra csak a közút és közművek kiépítése után adható építési engedély.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak megvalósítására, finanszírozására az önkormányzat településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlantulajdonosokkal. Ez esetben fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni.

(4) A belterületbe vonást megelőző egyeztetések során az önkormányzat minden esetben megállapodik az érdekeltekkel a közműépítések és a közút létesítésének módjáról.

A létesítési költség áthárításának szabályai

5. § A 4. § (2) bekezdés szerint megvalósított helyi közút- és közműberuházásokhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás mértéke:

1. Közművek esetében a létesítési költségek 90%,

2. Helyi közutaknál

a) települési kiszolgáló utak esetén a létesítési költség 90%,

b) települési gyűjtőút esetén a létesítési költség 80%,

c) települési főutak esetén a létesítési költség 70%,

melyet az érdekelteknek érdekeltségük arányában kell megfizetni..

A létesítési költségek számítása

6. § (1) Az önkormányzat által megépített közutak és közművek létesítési költségének számításánál az alábbi ráfordítások vehetők figyelembe:

a) az engedélyezési és kiviteli tervek díja, valamint a hatósági, szakhatósági díjak,

b) kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezéshez szükséges közterület bontási engedélyében, illetve tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban előírt szintű és műszaki tartalmú helyreállításának költsége,

c) a lebonyolító, illetőleg a műszaki ellenőr díja,

d) a kivitelezés során felmerülő tervezői művezetés és közmű-szakfelügyelet költsége,

e) az üzembehelyezés és az üzembehelyezéshez szükséges - jogszabályi előírások szerinti - dokumentációk, bemérések, vizsgálatok költsége,

f) a létesítéshez szükséges kisajátítás, szolgalmi jog szerzés költsége,

g) az a)-e) pontokban foglalt költségeket terhelő vissza nem igényelhető ÁFA összege.

(2) A fejlesztési hozzájárulás összegét az esetleges állami és egyéb forrásból biztosított támogatás egységre jutó részével csökkentve kell megállapítani.

A fejlesztési hozzájárulás megfizetése

7. § (1) A közút- vagy közműépítéssel érintett ingatlan tulajdonosát a kivitelezési munkák megkezdése előtt tájékoztatni kell a várható befejezési időpontra előirányzott létesítési költségekről és a fejlesztési hozzájárulás várható mértékéről.

(2) *  A fejlesztési hozzájárulás tényleges összegét a jegyző, amennyiben az érdekeltségi területen a telekalakítás korábban megtörtént a közút, illetve közmű üzembe helyezését, egyébként a telekalakítást bejegyző határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül határozatban közli az érdekeltekkel. A fejlesztési hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napos fizetési határidővel egy összegben kell megfizetni. A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.

(3) A fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.

(4) A fejlesztési hozzájárulás megfizetésére külön jogszabály *  alapján részletfizetés, vagy fizetési halasztás adható.

(6) Késedelmes teljesítés esetén a külön jogszabály *  szerinti késedelmi kamatot kell fizetni.

(7) A teljesítés elmulasztása esetén a hozzájárulás behajtására a külön jogszabály *  előírásait kell alkalmazni.

8. § (1) E rendelet 2008. március 10-én lép hatályba. Az előírásokat a hatályba lépést követően megkezdett építések esetében kell alkalmazni

Kaposvár, 2008. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére