Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2008. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 19. § (1) bekezdése az alábbi 3. ponttal egészül ki:

„3. Termelő üzem beindítása, bővítése vagy újraindítása esetén legalább 25 fő kaposvári lakos alkalmazása.”

2. § Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Támogatási Keretből nyújtható támogatásra pályázatot nyújthat be Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező

a) egyéni vállalkozás,

b) jogi személyiségű gazdasági társaság,

c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.”

3. § Az R. 20. § (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A támogatás kizárólag a támogatási célokkal összhangban a tárgyévet követő évben a 19. § (1) bekezdésének 1. és 3. pontjában megfogalmazott feltételek teljesítése esetén, a 19. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott esetben a támogatási szerződés aláírását követően folyósítható.”

4. § Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A támogatás nagysága a 19. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott esetben legfeljebb az egy évre kifizetett járulékterhek, a 19. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott esetben legfeljebb a bérnövekmény és járulék terheinek mértékéig terjedhet. A beruházási támogatások esetében a támogatás legfeljebb a beruházási költségek 50%-áig terjedhet, a 19. § (1) bekezdése 3. pontjában meghatározott támogatási cél esetében minden érintett foglalkoztatottra vonatkozóan 200eFt/fő összeg, de legfeljebb 10 000 eFt-ig terjedhet. Egy pályázó részére - kivéve a 19. § (1) bekezdése 3. pontjában meghatározott esetet - a tárgyévben maximum 5 millió Ft fizethető ki, egy jogcímen kifizethető támogatás maximuma 3 millió Ft.”

5. § E rendelet a hatályba lép a kihirdetését követően, azon a napon, amikor a rendelet tartalmáról a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által kiállított kedvező tartalmú állásfoglalás kézhezvételre kerül.

Kaposvár, 2008. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére