Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló többször módosított 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló többször módosított 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati intézményeknél munkaviszonyban álló közalkalmazottak, a (2) bekezdésben szereplők kivételével, havonta legkevesebb 4.000 Ft étkezési hozzájárulást, illetve étkezési utalványt kapnak, amelytől a munkáltató kollektív szerződésben vagy közalkalmazotti megállapodásban - saját többletbevételei terhére - legfeljebb 50%-kal eltérhet.”

2. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 2. §-ában meghatározott kedvezményes támogatásban részesülő közalkalmazottakat havonta 4600 Ft étkezési hozzájárulás illeti meg.”

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. március 1-től kell alkalmazni.

Kaposvár, 2008. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére