Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 18/2008. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló - többször módosított - 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A Polgármesteri Hivatal munkavállalói anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló - többször módosított - 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma helyébe az alábbi preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:”

2. § A R. 2. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

e) a kiemelt projektekben közreműködők érdekeltségi kerete.”

3. § A R. a következő fejezetcímmel és 15/A-B. §-okkal egészül ki:

„IV/A. FEJEZET

A kiemelt projektekben közreműködők érdekeltségi kerete

15/A. § (1) A kiemelt projektekben közreműködők érdekeltségi keretének forrása a pályázatokkal érintett projektek menedzselésére elszámolható összegből a költségvetési rendeletben biztosított összeg.

(2) Az érdekeltségi keretből a kiemelt projektek megvalósítására létrehozott munkacsoportok vezetői és tagjai részesülhetnek céljuttatásban.

(3) Az érdekeltségi keretből a céljuttatás kifizetése legfeljebb a külön jogszabályban *  meghatározott összeghatárig teljesíthető.

(4) A céljuttatás kifizetésének időpontjai:

a) a pályázat benyújtására kitűzött céljuttatás 50%-a a befogadásról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül;

b) a pályázat benyújtására kitűzött céljuttatás 50%-a a támogatásról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül;

c) a projekt kivitelezésére kitűzött céljuttatás a megvalósítást (műszaki átadás, teljesítés-igazolás) követő 60 napon belül;

d) a projekt elszámolására kitűzött céljuttatás az elszámolás elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül.

(5) A céljuttatás nem fizethető ki, ha a köztisztviselő a kitűzött feladat teljesítésével indokolatlanul késlekedett, vagy az a)-d) pontokban meghatározott események nem következtek be, kivéve, ha a Közgyűlés támogatás hiányában is a projekt megvalósításáról döntött.

(6) Nem megfelelő minőségű munkavégzés esetén - jegyzői mérlegelés alapján - a céljuttatás összege csökkenthető.

15/B. § (1) Az érdekeltségi keretből kiemelt projektenként az alábbiak szerint történik kifizetés:

a) A céljuttatás összege a jegyző által meghatározott összeg.

b) A céljuttatást a külön jogszabályban *  meghatározott módon a kiemelt projekt előkészítésének (pályázat benyújtásának), kivitelezésének, elszámolásának megfelelő ütemezésben a közreműködő köztisztviselőkre lebontva előre, összegszerűen kell kitűzni.

c) Az előre nem tervezhető, ténylegesen elvégzett munkára tekintettel a jegyző a b./ pontban meghatározott kitűzéstől a kifizetés során eltérhet.

(2) Ha a projekt a tárgyévben nem fejeződik be, az érdekeltségi keretben biztosított összeg nem vonható el, a keret maradványa a következő évi keret összegéhez hozzáadódik.

(3) Az egyes munkavállalókra háruló többletmunkát a jegyző - az általa kiadott szabályzatban megfogalmazott eljárási rendben, szempontok szerint - értékeli.”

4. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba.

(2) A R-ben az „alap” szövegrész helyébe a „keret”, a „munkavállaló” szövegrész helyébe a „köztisztviselő” szövegrész lép.

Kaposvár, 2008. április 24.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére